Language of document : ECLI:EU:F:2014:235

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 15. októbra 2014

Vec F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Prijímanie – Interné oznámenie o voľnom pracovnom mieste inštitúcie – Podmienky spôsobilosti uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste – Voľná úvaha menovacieho orgánu“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou C. Moschonaki navrhla zrušenie rozhodnutia Európskej komisie z 30. septembra 2009 zamietajúceho jej kandidatúru na miesto „asistentky v knižnici/dokumentaristky“ a náhradu ujmy, ktorú údajne utrpela

Rozhodnutie:      Rozhodnutie z 30. septembra 2009, ktorým Európska komisia zamietla kandidatúru pani Moschonakiovej na miesto „asistentky v knižnici/dokumentaristky“, sa zrušuje. Európska komisia je povinná zaplatiť pani Moschonakiovej sumu 5 000 eur. Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila C. Moschonaki vo veciach F‑55/10, T‑476/11 P a F‑55/10 RENV.

Abstrakt

Úradníci – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Cieľ – Povinnosť administratívy uviesť podmienky vyžadované na obsadenie pracovného miesta – Rozsah – Zamietnutie kandidatúry pre nesplnenie podmienky neuvedenej v oznámení o voľnom pracovnom mieste – Porušenie

(Služobný poriadok úradníkov, články 4 a 29)

Keďže zásada právnej istoty vyžaduje, aby administratíva umožnila dotknutým osobám presne sa oboznámiť s rozsahom povinností, ktoré sú im uložené alebo práv, ktorými disponujú, táto zásada ukladá, aby pravidlo, ktoré určuje práva a povinnosti jej zamestnancov bolo náležite uverejnené spôsobom a vo forme, ktoré má určiť administratíva.

Najmä pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa prijímania úradníkov je menovací orgán povinný v oznámení o voľnom pracovnom mieste čo najpresnejšie uviesť podmienky vyžadované na obsadenie daného pracovného miesta, aby umožnil osobám posúdiť, či majú podať kandidatúru. Je síce pravda, že uvedený orgán nemôže byť povinný pripomínať podmienky vyslovene stanovené v služobnom poriadku, lebo u uchádzačov sa predpokladá, že ich poznajú, avšak oznámenie o voľnom pracovnom mieste by bolo pozbavené svojho účelu, ktorým je informovať uchádzačov o podmienkach, ktoré treba splniť na obsadenie pracovného miesta, pokiaľ by administratíva mohla vylúčiť uchádzača z dôvodu výslovne neuvedeného v uvedenom oznámení alebo v služobnom poriadku alebo z dôvodu, ktorý nebol uverejnený.

Podmienka, ktorá má v rámci interného oznámenia o voľnom pracovnom mieste inštitúcie za cieľ vylúčiť z účasti na výbere niektorých úradníkov, ktorí by boli plne spôsobilí, musí preto z dôvodu zamýšľaného právneho účinku, ktorým je obmedziť účasť niektorých oprávnených na výbere, jasne a presne stanoviť okolnosti odôvodňujúce takéto vylúčenie. Požiadavky, ktorá nebola nijako uverejnená a ktorá jasne nevyplýva z oznámenia o voľnom pracovnom mieste, sa teda nemožno dovolávať voči dotknutej osobe pri vylúčení jej kandidatúry.

(pozri body 41, 42, 45 a 47)

Odkaz:

Súdny dvor: rozsudky, Grassi/Rada, 188/73, EU:C:1974:112, bod 40; ROM‑projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, bod 25; Skoma‑Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, bod 28; Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, bod 44

Súd prvého stupňa: rozsudok Vecchi/Komisia, T‑356/94, EU:T:1996:136, bod 50

Súd pre verejnú službu: rozsudky Wenig/Komisia, F‑80/08, EU:F:2009:160, bod 90; Šimonis/Komisia, F‑113/07, EU:F:2011:44, body 73 a 74