Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2010 r. - Hecq przeciwko Komisji

(Sprawa F-56/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie całkowitego zwrotu określonych kosztów medycznych.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej w dniu 20 października 2009 r. przez biuro ds. rozliczeń Kasy Chorych w Brukseli w formie rozliczenia nr 171, w którym odmówiono skarżącemu całkowitego zwrotu kosztów czterech wizyt u lekarza ogólnego, odbytych w dniach 17 lutego, 2 kwietnia, 23 kwietnia i 11 maja 2009 r., dwóch wizyt u lekarza specjalisty, odbytych w dniach 6 kwietnia i 15 czerwca 2009 r. a także dwóch zakupów lekarstw, w dniach 22 czerwca i 22 września 2009 r., które przepisane zostały przez psychiatrę Vandenborre;

w zakresie w jakim to potrzebne stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez organ powołujący w dniu 13 kwietnia 2010 r. w zakresie w jakim na mocy tej decyzji zażalenie skarżącego z dnia 20 stycznia 2010 r. na wspomnianą decyzje z dnia 20 października 2009 r. zostało oddalone;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________