Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2010 r. - Verheyden przeciwko Komisji

(Sprawa F-54/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luc Verheyden (Angera, Włochy) (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącego o objęcie traktowaniem równym traktowaniu zastrzeżonemu dla skarżących w sprawach F-5/05 i F-7/05.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji oddalającej wniosek złożony przez skarżącego w dniu 16 lipca 2009 r.;

stwierdzenie nieważności w razie potrzeby wyraźnej decyzji z dnia 29 marca 2010 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego w dniu 28 grudnia 2009 r.;

zasądzenie od Komisji kwoty 3000 EUR tytułem odszkodowania;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________