Language of document :

9. juulil 2010 esitatud hagi - Moschonaki versus komisjon

(kohtuasi F-55/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Chrysanthe Moschonaki (Brüssel, Belgia) (esindaja: N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega ei võetud arvesse hageja kandidatuuri raamatukoguassistendi ametikohale, ning nõue mõista komisjonilt välja varalise ja moraalse kahju hüvitis.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 30. septembri 2009. aasta otsus, millega kõnesolev asutus keeldus võtmast arvesse hageja kandidatuuri DGT.D.3-s vabanenud raamatukoguassistendi ametikohale, mille kohta oli avaldatud vaba ametikoha teate COM/2009/1379;

tühistada, niivõrd kui see on vajalik, ametisse nimetava asutuse 31. märtsi 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt 28. detsembril 2009 personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud kaebus;

mõista hageja kasuks varalise ja moraalse kahju hüvitisena välja 30 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________