Language of document :

Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 1. detsembri 2022. aasta otsus (Landgericht München I eelotsusetaotlus – Saksamaa) – DOMUS-Software-AG versus Marc Braschoß Immobilien GmbH

(kohtuasi C-370/21)1

(Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2011/7/EL – Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul – Võlgniku hilinenud maksmise tõttu võlausaldajale tekkinud sissenõudmiskulude hüvitamine – Artikkel 6 – Minimaalne kindel summa suurusega 40 eurot – Ühe ja sama lepingu alusel kauba perioodilise tarnimise või teenuse perioodilise osutamise eest tasumisel mitme maksega hilinemine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht München I

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja apellant: DOMUS-Software-AG

Kostja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Marc Braschoß Immobilien GmbH

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiivi 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul artikli 6 lõiget 1 koostoimes artikliga 3

tuleb tõlgendada nii, et

kui ühes ja samas lepingus on kokku lepitud perioodilised kaubatarned või teenuste osutamine, kusjuures neist igaühe eest tuleb maksta kindlaksmääratud aja jooksul, tuleb sissenõudmiskulude hüvitamiseks võlausaldajale tasuda minimaalne kindel summa suurusega 40 eurot iga hilinenud maksmise tõttu.

____________

1 ELT C 349, 30.8.2021.