Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 6. jūnijā iesniedza High Court of Ireland (Īrija) - MM/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(lieta C-277/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Ireland

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: MM

Atbildētāji: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Īrija un Attorney General

Prejudiciālais jautājums

Vai gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs pēc tam, kad ir noraidīts tā pieteikums par bēgļa statusu, pieprasa alternatīvās aizsardzības statusu un šo pieteikumu tiek ierosināts noraidīt, saskaņā ar Padomes Direktīvas 2004/83/EK1 4. panta 1. punktā dalībvalstīm paredzēto pienākumu sadarboties ar pieteikuma iesniedzēju attiecīgās dalībvalsts valsts iestādēm pirms galīgā lēmuma pieņemšanas ir jāpaziņo pieteikuma iesniedzējam par šī novērtējuma rezultātiem, tā lai pieteikuma iesniedzējs varētu paust savu viedokli par tiem ierosinātā lēmuma aspektiem, no kuriem izriet negatīva atbilde?

____________

1 - OV L 304, 12. lpp.