Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland (Írsko) 6. júna 2011 - MM/Minister of Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General

(vec C-277/11)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: MM

Odporcovia: Minister of Justice, Equality and Law Reform, Írsko, Attorney General

Prejudiciálna otázka

V prípade, že sa žiadateľ domáha postavenia doplnkovej ochrany po tom, ako mu nebolo priznané postavenie utečenca, a ak sa navrhuje, aby bola takáto žiadosť zamietnutá, predstavuje povinnosť spolupracovať so žiadateľom uložená členskému štátu článkom 4 ods. 1 smernice Rady 2004/83/ES1 povinnosť správnych orgánov dotknutého členského štátu poskytnúť tomuto žiadateľovi výsledky takéhoto posúdenia ešte predtým, ako bolo vydané konečné rozhodnutie, čím sa mu umožní vyjadriť sa k tým aspektom navrhovaného rozhodnutia, ktoré vedú k zamietavému výsledku?

____________

1 - Ú. v. EÚ L 304, s. 12.