Language of document : ECLI:EU:C:2019:353

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (tizedik tanács)

2019. május 2.(*)

„Előzetes döntéshozatal – Közös Vámtarifa – Tarifális besorolás – Kombinált Nómenklatúra – 8526 91 20 és 8528 59 00 vámtarifaalszám – Többfunkciós, GPS‑navigációs rendszerek”

A C‑268/18. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Curtea de Apel Bacău (bákói ítélőtábla, Románia) a Bírósághoz 2018. április 18‑án érkezett, 2018. április 5‑i határozatával terjesztett elő

az SC Onlineshop SRL

és

az Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) Direcţia Generală a Vămilor

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (tizedik tanács),

tagjai: C. Lycourgos tanácselnök (előadó), M. Ilešič és I. Jarukaitis bírák,

főtanácsnok: G. Hogan,

hivatalvezető: A. Calot Escobar,

tekintettel az írásbeli szakaszra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

–        az SC Onlineshop SRL képviseletében S. Ionaşcu‑Strungariu,

–        a román kormány képviseletében C. Canţăr, O.–C. Ichim és A. Wellman, meghatalmazotti minőségben,

–        az Európai Bizottság képviseletében A. Caeiros és A. Armenia, meghatalmazotti minőségben,

tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa nélkül kerül sor,

meghozta a következő

Ítéletet

1        Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a vám‑ és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23‑i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL 1987. L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.) I. mellékletének a 2016. október 6‑i (EU) 2016/1821 bizottsági végrehajtási rendeletből (HL 2016. L 294., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 329., 119. o.; HL 2017. L 150., 19. o.) eredő változatában szereplő Kombinált Nómenklatúra (a továbbiakban: KN) 8526 91 20 és 8528 59 00 vámtarifaalszámának az értelmezésére, valamint a 2014. április 29‑i 459/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (HL 2014. L 133., 43. o.) módosított, az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2012. július 25‑i 698/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (HL 2012. L 203., 34. o.) az értelmezésére vonatkozik.

2        E kérelmet az SC Onlineshop SRL (a továbbiakban: Onlineshop) és az Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (nemzeti adóhatóság – vámügyi főigazgatóság, Románia; a továbbiakban: ANAF‑DGV) között olyan típusú többfunkciós készülék tarifális besorolása tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő, amelyet gépjárművekben használnak, és amely rádiónavigációs, audio‑ és videolejátszó, rádióműsor‑sugárzó és megjelenítési funkciót tölt be.

 Jogi háttér

 A KN

3        A 2658/87 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése és 10. cikke szerint az Európai Bizottság, amelyet a Vámkódexbizottság segít, elfogadja a KN alkalmazására vonatkozó intézkedéseket, amelyek az árubesorolás tekintetében e rendelet I. mellékletét képezik.

4        Amint a 2658/87 rendelet 12. cikkéből kitűnik, a Bizottság minden évben rendelettel elfogadja a Kombinált Nómenklatúra egységes szerkezetű változatát a Közös Vámtarifa vonatkozó vámtételeivel együtt, amint az az Európai Unió Tanácsa vagy a Bizottság által elfogadott intézkedésekből következik. Ez utóbbi rendeletet legkésőbb október 31‑én közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az azt követő év január 1‑jétől alkalmazandó.

5        E rendelkezések alapján fogadták el a 2658/87 rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2015. október 6‑i (EU) 2015/1754 bizottsági végrehajtási rendeletet (HL 2015. L 285., 1. o.; helyesbítés: HL 2015. L 288., 16. o.) és a 2016/1821 végrehajtási rendeletet. E rendeletek mindegyike, az első 2016. január 1‑jétől, a második pedig 2017. január 1‑jétől módosította a KN‑t.

6        A KN első része I. szakaszának „A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok” elnevezésű A. pontja a következőképpen rendelkezik:

„Az áruknak a Kombinált Nómenklatúrába történő besorolására a következő elvek az irányadók.

1.      Az áruosztályok, árucsoportok és árualcsoportok címe csak a hivatkozások megkönnyítésére szolgál; jogi szempontból az áruk besorolását a vámtarifaszámokban szereplő árumegnevezések és az azokhoz kapcsolódó, az áruosztályokhoz, illetve az árucsoportokhoz tartozó Megjegyzések alapján, valamint – ha az adott vámtarifaszám vagy Megjegyzés eltérően nem rendelkezik – a következő rendelkezések alapján kell meghatározni.

[…]

3.      Ha […] az árut első látásra két vagy több vámtarifaszám alá lehetne besorolni, a besorolást az alábbiak szerint kell elvégezni:

[…]

c)      Ha az árukat a 3.a) vagy a 3.b) szabály szerint nem lehet besorolni, akkor azokat az egyaránt szóba jöhető vámtarifaszámok közül számsorrendben az utolsó alá kell besorolni.

[…]

6.      A vámtarifaszámok alszámai alá történő árubesorolást a vámtarifa‑alszámok szövegében foglalt árumegnevezések, az azokhoz kapcsolódó esetleges alszámos megjegyzések, valamint a fenti általános szabályok megfelelő alkalmazásával kell meghatározni azzal, hogy csak azonos szintű vámtarifa‑alszámok hasonlíthatók össze. E szabály értelmében a vonatkozó áruosztályhoz és árucsoporthoz tartozó Megjegyzéseket is alkalmazni kell, feltéve, hogy azok ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak.”

7        A KN „Vámtarifa” című második része tartalmazza a „Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelvevő és ‑lejátszó készülékek, kép‑ és hangfelvevő és –lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai” elnevezésű XVI. áruosztályt. Az ezen áruosztály alatt található 3. megjegyzés a következőket mondja ki:

„Eltérő rendelkezés hiányában […] azt a gépet, amely felépítése szerint két vagy több különböző, egymást felváltó vagy kiegészítő tevékenység kifejtésére van tervezve, úgy kell besorolni, mintha kizárólag abból a gépből állna, amely a fő művelet (célművelet) elvégzésére szolgál.”

8        A szintén az említett áruosztályban szereplő, „Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és ‑lejátszó, televíziós kép‑ és hangfelvevő és –lejátszó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai” elnevezésű 85. árucsoport a 2015/1754 rendeletből adódó változatában a következő, 2016. évtől alkalmazandó számokat és alszámokat foglalja magában:

KNkód

Árumegnevezés

[…]

[…]

8526

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék:

8526 10 00

– Radarkészülék


– Más

8526 91

– – Rádiónavigációs segédkészülék

8526 91 20

– – – Rádiónavigációs vevőkészülék

[…]

[…]

8528

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő‑készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor‑vevőkészüléket vagy hang‑ vagy képfelvevő vagy ‑lejátszó készüléket magában foglaló is


– Katódsugárcsöves monitorok

[…]

[…]


– Más monitorok

8528 51 00

– – Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos

8528 59

– – Más


– – – Automatikus adatfeldolgozó gépektől érkező jelek megfelelő mértékű funkcionalitással való megjelenítésére alkalmas síkpanel megjelenítő

[…]

[…]

8528 59 70

– – – Más

[…]

[…]


9        A 2017. évben alkalmazandó 2016/1821 végrehajtási rendelet változatlanul hagyta a KN 2015/1754 végrehajtási rendeletben meghatározott 8526 vámtarifaszámát, azonban a 8528 vámtarifaszámot a következőképpen módosította:

8528

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő‑készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor‑vevőkészüléket vagy hang‑ vagy képfelvevő vagy ‑lejátszó készüléket magában foglaló is

[…]

[…]


– Más monitorok

8528 52

– – A 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó géphez közvetlenül csatlakozni képes és azzal történő használatra tervezett

[…]

[…]

8528 59 00

– – Más

[…]

[…]


 A 698/2012 végrehajtási rendelet

10      A 698/2012 végrehajtási rendelet 1. cikke a következőképpen rendelkezik:

„A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN‑kód alá kell besorolni.”

11      E rendelet melléklete a következőképpen szól:

Árumegnevezés

Besorolás (KNkód)

Indoklás

(1)

(2)

(3)

[…]

[…]

[…]

(3) Gépjárművekbe szánt multifunkcionális készülék (ún. autós multimédia‑központ).

Ugyanazon készülékházon belül tartalmaz egy rádióműsor‑vevőkészüléket, egy audio‑ és videolejátszó egységet, egy rádiónavigációs egységet és egy körülbelül 18 cm‑es (7 hüvelykes) képátlójú, 16:9‑es képarányú színes folyadékkristályos kijelzőt (LCD).

A készülék külső forrásból (például tolatókamerából vagy DVBT tunerből) érkező videojelek vételére alkalmas csatlakozókkal van szerelve.

A készülék memóriakártyáról kép‑ és hanganyagok lejátszására is képes.

A készülékhez két távirányító tartozik.

A készülékhez egy további megjelenítő is csatlakoztatható.

8528 59 70

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 3.c) és 6. általános szabály, valamint a 8528, a 8528 59 és a 8528 59 70 KN‑kód szövege határozza meg.

A készüléket különféle funkciók (hanglejátszás, videolejátszás, rádiónavigációs segítség, rádióműsor‑vétel, videokép‑kijelzés), ellátására alakították ki, de – a készülék kialakítását és koncepcióját tekintve – ezek egyikéről sem mondható el, hogy a készülék meghatározó jellegét adná.

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 3.c) általános szabályt alkalmazva a készüléket más monitorként a 8528 59 70 KN‑kód alá kell besorolni.

 Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

12      2016. július 18‑án az Onlineshop az ANAF‑DGV‑től kötelező érvényű tarifális felvilágosítást (a továbbiakban: KTF) kért a „GPS PNI S 506 navigációs rendszer” elnevezésű készülék tekintetében azt javasolva, hogy azt a KN rádiónavigációs vevőkészülékekre vonatkozó 8526 91 20 vámtarifaalszáma alá sorolják be.

13      Az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy e készülék lényegében négy funkciót, vagyis rádiónavigációs, audio‑ és videolejátszó, rádióműsor‑sugárzó és megjelenítési funkciót tölt be. Az említett készülék így mind GPS‑navigációs rendszerként (a modul és a GPS‑antenna beépítésre került), mind PC tabletként használható, valamint számos kiegészítővel (szélvédőre helyezhető tartó, autós töltő, adatátviteli kábel) rendelkezik. Az 152 g tömegű, és mérete 132 × 184 × 12 mm.

14      2016. december 23‑i határozatával az ANAF‑DGV kiállított a kérelmező részére egy KTF‑t, amelyben a készüléket a KN 8528 59 00 vámtarifaalszáma alá sorolta be, és e besorolás indoklása érdekében az e nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3.c) és 6. általános szabályra hivatkozott. E határozat ezenkívül megemlítette a 698/2012 végrehajtási rendeletet.

15      Miután az említett határozattal szemben 2017. január 11‑én benyújtott előzetes panaszát elutasították, az Onlineshop 2017. augusztus 2‑án keresetet indított a kérdést előterjesztő bíróságnál.

16      E bíróság megjegyzi, hogy az Onlineshop azon kérelmének az alátámasztása céljából, hogy az alapügyben szóban forgó készüléket a KN 8526 91 20 vámtarifaalszáma alá sorolják be, azt állítja, hogy ez utóbbi fő funkciója az előre telepített két navigációs alkalmazás révén a GPS‑navigáció, míg az ANAF‑DGV azt állítja, hogy e készülék egyik funkciója sem kölcsönzi annak elsődleges jellegét, ennélfogva pedig azt az egyaránt szóba jöhető vámtarifaszámok közül számsorrendben az utolsó, vagyis a 8528 vámtarifaszám alá kell besorolni, amely e készüléknek a videó lejátszására szolgáló monitor funkciójának felel meg.

17      Az Onlineshop által kért besorolás mellett szólva a kérdést előterjesztő bíróság egyrészt megemlíti azt a tényt, hogy a német, a francia és a holland vámhatóságok – tekintettel arra, hogy e termékek fő funkciója a GPS‑navigáció – e besorolást alkalmazták olyan termékek esetében, amelyek e társaság szerint az alapügyben szóban forgó készülék funkcióival hasonló funkciókkal rendelkeznek. Másrészt e bíróság megállapítja, hogy a készülék célja a navigációs funkciójának sajátosságaira tekintettel az, hogy gépjárműben használják, és hogy annak kis mérete (5 hüvelyk, vagyis 12,7 cm) amellett szólhat, hogy a fogyasztó szemében a PC tabletként való használata csak másodlagos jellegű.

18      A kérdést előterjesztő bíróság megjegyzi, hogy az ANAF‑DGV a 2016. december 23‑i KTF‑ben a 698/2012 végrehajtási rendelet rendelkezéseit említve az alapügyben szóban forgó készüléket a KN 2016/1821 végrehajtási rendeletből eredő változatának 8528 59 00 vámtarifaalszáma alá sorolta be, holott ez utóbbi végrehajtási rendelet csak 2017. január 1‑jén lépett hatályba. E bíróság szerint, ha az ANAF‑DGV ténylegesen a 698/2012 végrehajtási rendeletet vette alapul, e készüléket a 8528 59 70 vámtarifaalszáma alá kellett volna besorolni.

19      Az említett bíróság e tekintetben megjegyzi, hogy az ANAF‑DGV a 698/2012 végrehajtási rendelet említését azzal igazolta, hogy a mellékletében leírt harmadik termék „a készülék funkcióit és alkotóelemeit illetően nagy fokú hasonlóságot mutat az KTF‑határozat tárgyát képező termékkel, és ezen okból e rendeletet a besorolás egyik jogi igazolásának tekintette”.

20      Ennek alapján a kérdést előterjesztő bíróság arra keresi a választ, hogy a 698/2012 végrehajtási rendelet rendelkezései valóban alkalmazandók‑e az alapügyben, és adott esetben melyek e rendelkezések jelen ügyben való alkalmazásának a következményei, ha a szóban forgó készüléket nem az annak megfelelő KN‑kód alapján sorolták be.

21      E körülmények között a Curtea de Apel Bacău (bákói ítélőtábla, Románia) úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjeszti a Bíróság elé:

„1)      Úgy kell‑e értelmezni a [2658/87 rendelet] [2016/1821 végrehajtási rendelettel] módosított I. mellékletében foglalt [KN]‑t, hogy a jelen jogvita tárgyát képező GPS PNI S 506 navigációs rendszer elnevezésű készüléket e nómenklatúra 8526 91 alszámán belül a 8526 91 20 alszám alá vagy e nómenklatúra 8528 vámtarifaszámán belül a 8528 59 00 alszám alá kell besorolni?

2)      A [KN]‑nek a [698/2012 végrehajtási rendeletből], illetve a [459/2014 végrehajtási rendeletből] eredő változatai jelentőséggel bírnak‑e az olyan készülékek, mint a jelen jogvita tárgyát képező navigációs rendszerek, helyes vámtarifa‑besorolása szempontjából abban az értelemben, hogy azok analógia útján alkalmazhatóak a szóban forgó navigációs rendszerrel hasonlóságot mutató termékekre is, és e rendelkezések analógia útján való alkalmazása alátámasztja‑e a vámhatóság által a [KN] vonatkozásában adott értelmezést?”

 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről

22      Előzetesen meg kell jegyezni, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a KN alkalmazandó változata a vitatott tarifális besorolásra vonatkozó nemzeti határozat időpontjában hatályban lévő változat (lásd ebben az értelemben: 2006. június 8‑i Sachsenmilch ítélet, C‑196/05, EU:C:2006:383, 18. pont).

23      A jelen ügyben, bár az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésben említett 2016/1821 végrehajtási rendeletet 2016. október 6‑án fogadták el, az csak 2017. január 1‑jén lépett hatályba. Az tehát nem alkalmazandó a 2016. december 23‑án kiállított KTF alapján indult alapeljárásban.

24      Ezért, amint a Bizottság állítja, a KN ezen ügyben alkalmazandó változata a 2015. október 6‑án elfogadott és a 2016. évben alkalmazandó 2015/1754 végrehajtási rendeletből adódó változat.

25      Márpedig, bár ez utóbbi végrehajtási rendelethez képest a 2016/1821 végrehajtási rendelet változatlanul hagyta a KN 8526 91 20 vámtarifaalszámát, módosította a KN 8528 vámtarifaszámának bizonyos alszámait, különösen az utolsó vámtarifaalszámot („Más”), amelynek már nem 8528 59 70, hanem 8528 59 00 a kódja.

26      Ezért meg kell állapítani, hogy kérdéseivel, amelyeket együtt kell vizsgálni, a kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt kívánja megtudni, hogy a KN 2015/1754 végrehajtási rendeletből adódó változatát úgy kell‑e értelmezni, hogy az olyan készülék, mint az alapügyben szóban forgó, amely rádiónavigációs, audio‑ és videolejátszó, rádióműsor‑sugárzó és megjelenítési funkciót tölt be, és amely olyan kiegészítőkkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik annak a gépjárműben történő használatát, e nómenklatúra 8526 91 20 vámtarifaszáma vagy 8528 59 70 vámtarifaszáma alá tartozik.

27      E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a KN értelmezésére vonatkozó általános szabályok előírják, hogy az áruk besorolását a vámtarifaszámok megnevezései és az azokhoz kapcsolódó, az áruosztályokhoz, illetve az árucsoportokhoz tartozó megjegyzések alapján kell meghatározni, mivel az áruosztályok, árucsoportok és árualcsoportok címeit csak jelzésértékűeknek kell tekinteni (2018. november 15‑i Baby Dan ítélet, C‑592/17, EU:C:2018:913, 49. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

28      A jogbiztonság és az ellenőrzések elősegítése érdekében az áruk tarifális besorolásának meghatározó feltételeit általában az áruk objektív jellemzői és tulajdonságai között kell keresni, amint azokat a KN vámtarifaszámok és az áruosztályok, illetve árucsoportok megjegyzései meghatározzák (2018. szeptember 13‑i Vision Research Europe ítélet, C‑372/17, EU:C:2018:708, 22. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

29      Valamely termékek rendeltetése a besorolás objektív szempontját képezheti, amennyiben az szorosan az említett termékhez tartozik, amely kötődést a termék objektív jellemzői és tulajdonságai alapján kell értékelni (2017. március 22‑i GROFA és társai ítélet, C‑435/15 és C‑666/15, EU:C:2017:232, 40. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Az e tekintetben releváns körülmények között meg kell vizsgálni azt a használatot, amelyre a gyártó az érintett árut szánta, éppúgy, mint az áru használatának módját és helyét (2015. március 4‑i Oliver Medical ítélet, C‑547/13, EU:C:2015:139, 52. pont).

30      Egyébiránt a KN második részében található XVI. áruosztály 3. megjegyzése alapján azt a gépet, amelyet két vagy több különböző, egymást felváltó vagy kiegészítő tevékenység kifejtésére terveztek, úgy kell besorolni, mintha kizárólag abból a gépből állna, amely a fő művelet (célművelet) elvégzésére szolgál.

31      A Bíróság e tekintetben már pontosította, hogy szükséges figyelembe venni, hogy a fogyasztó szemében mi minősül fő vagy kiegészítő funkciónak (2015. június 11‑i Amazon EU ítélet, C‑58/14, EU:C:2015:385, 24. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

32      A jelen ügyben az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy az ANAF‑DGV állításával ellentétben az alapügyben szóban forgó készülék által betöltött négy funkció közük a fő funkció azon használat helyére és módjára tekintettel, amelyre azt szánták, a rádiónavigáció.

33      Ráadásul e fő funkció szorosan e készülékhez kapcsolódik, mivel az annak objektív jellemzőiből és tulajdonságaiból következik. Azon tény mellett ugyanis, hogy azt „GPS‑navigációs rendszerként” írják le, az említett készülék rendeltetése az, hogy azt az előre telepített két alkalmazásnak köszönhetően, még ha azok egyike wi‑fi technológián keresztüli internetkapcsolatot is tesz szükségessé, és azon kiegészítőkön keresztül, mint a szélvédőre helyezhető tartó és az autós töltő, gépjárművekben rádiónavigációs monitorként használják.

34      Ezenkívül az előzetes döntéshozatalra utaló határozatban szereplő ténybeli információkból kitűnik, hogy a készüléknek a jelen ítélet 26. pontjában említett másik három funkciója az említett készülék esetében csak egy hozzáadott értéknek minősül anélkül, hogy azok bármelyike önmagában meghatározó lenne ahhoz, hogy a fogyasztó azt megvásárolja.

35      Ugyanis, és amint a kérdést előterjesztő bíróság megjegyzi, először is a rádióműsor‑sugárzási funkció csak kezdetleges jellemzővel rendelkezik, mivel azt nem rádióműsor‑vevőn, hanem FM transzmitteren keresztül biztosítják, amelynek a közvetítésével a készülék belső vagy külső memóriáján tárolt dalok a jármű rádiócsatornáján keresztül hallgathatók.

36      Másodszor az audio‑ és videolejátszási funkció korlátozott, mivel az alapügyben szóban forgó készülék nincs olyan csatlakozókkal felszerelve, amelyek lehetővé teszik a külső forrásból származó videojelek fogadását.

37      Harmadszor a megjelenítési funkció szintén korlátozott egyrészt a képernyő kis mérete (5 hüvelyk, vagyis 12,7 cm) miatt, amelyet nem kényelmes nézni, másrészt pedig amiatt, hogy bár e funkció lehetővé teszi a telepített alkalmazások vagy videók lejátszását, nem teszi lehetővé a készüléknek egy további képernyőköz való csatlakoztatását.

38      Így az olyan készüléket, mint amelyről az alapügyben szó van, az általa betöltött fő funkcióra tekintettel a KN rádiónavigációs vevőkészülékeknek megfelelő 8526 91 20 vámtarifaalszáma alá kell besorolni.

39      Ezen elemzést nem kérdőjelezhetik meg azok az információk, amelyek a 698/2012 végrehajtási rendelet mellékletében a KN 8528 59 70 vámtarifaalszáma alá besorolt azon harmadik termékre vonatkoznak, amelyet az előzetes döntéshozatalra utaló határozatban említenek.

40      E tekintetben meg kell jegyezni, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a besorolási rendeletek általános hatállyal rendelkeznek, mivel nem egy egyedi gazdasági szereplőre vonatkoznak, hanem általánosságban azon termékekre, amelyek azonosak a Vámkódexbizottság által megvizsgáltakkal. A besorolási rendelet értelmezése keretében e rendelet hatályának meghatározása érdekében egyebek mellett figyelembe kell venni annak indokolását (2017. március 22‑i GROFA és társai ítélet, C‑435/15 és C‑666/15, EU:C:2017:232, 35. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

41      Ha valamely besorolási rendelet nem közvetlenül alkalmazandó azokra a termékekre, amelyek nem azonosak, hanem csak hasonlóak az e rendelet tárgyát képező termékhez, az utóbbi rendeletet az ilyen termékekre analógia útján alkalmazni kell. Valamely besorolási rendelet analógia útján történő alkalmazása az ilyen rendeletben érintettekhez hasonló termékek esetében ugyanis előmozdítja a KN egységes értelmezését, valamint a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmódot (2017. március 22‑i GROFA és társai ítélet, C‑435/15 és C‑666/15, EU:C:2017:232, 37. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

42      Ugyanakkor ahhoz, hogy egy besorolási rendeletet analógia útján alkalmazni lehessen, szükséges, hogy a besorolandó és az e rendeletben szereplő termékek kellőképpen hasonlóak legyenek. E tekintetben figyelembe kell venni az említett rendelet indoklását is (2017. március 22‑i GROFA és társai ítélet, C‑435/15 és C‑666/15, EU:C:2017:232, 38. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

43      A jelen ügyben, bár a kérdést előterjesztő bíróság kizárja a 698/2012 végrehajtási rendelet közvetlen alkalmazását, mivel az alapeljárás felei közül egyik sem állítja azt, hogy az alapügyben szóban forgó készülék azonos az e rendelet mellékletében leírt harmadik termékkel, rákérdez az említett rendelet analógia útján való alkalmazására.

44      Márpedig az e bíróság által az alapügyben szóban forgó készülékkel kapcsolatban tett ténybeli megállapításokra tekintettel meg kell jegyezni, hogy e készülék és a 698/2012 végrehajtási rendelet mellékletében leírt harmadik termék nem mutat olyan hasonlóságokat, amelyek igazolnák e rendelet analógia útján való alkalmazását.

45      Amellett ugyanis, hogy ez utóbbi termék valódi rádióműsor‑sugárzási funkciót tölt be, a megjelenítési funkciója céljából olyan képernyővel rendelkezik, amelynek a képátlójának mérete hozzávetőleg 7 hüvelyk, vagyis 18 cm, és ahhoz egy kiegészítő képernyő is csatlakoztatható. A készülék külső forrásból például tolatókamerából vagy DVBT tunerből érkező videojelek vételére alkalmas csatlakozókkal is fel van szerelve. Végül, ahhoz két távirányító tartozik.

46      Ezzel szemben, amint a jelen ítélet 35–37. pontjában szerepel, az alapügyben szóban forgó készülék vagy nem rendelkezik ilyen funkciókkal, vagy kisebb teljesítményű.

47      Így a 698/2012 végrehajtási rendelet sem közvetlenül, sem analógia útján nem alkalmazandó az olyan készülékre, mint amelyről az alapügyben szó van.

48      A fenti megállapításokra tekintettel az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre azt a választ kell adni, hogy a KN 2015/1754 végrehajtási rendeletből adódó változatát úgy kell értelmezni, hogy a gépjárművekben használt olyan típusú többfunkciós készüléket, mint az alapügyben szóban forgó, amely ugyanazon készülékházon belül fő funkcióként – a GPS‑navigációs, előre telepített alkalmazásoknak köszönhetően – egy rádiónavigációs monitort, kiegészítő jelleggel pedig egy rádióműsor‑sugárzási készüléket, egy audio‑ és videolejátszó készüléket, valamint egy olyan képernyőt egyesít, amelynek a képátlójának a mérete hozzávetőleg 5 hüvelyk (12,7 cm), e nómenklatúra 8526 91 20 vámtarifaalszáma alá kell besorolni.

 A költségekről

49      Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

A fenti indokok alapján a Bíróság (tizedik tanács) a következőképpen határozott:

A vám és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a 2015. október 6i (EU) 2015/1754 bizottsági végrehajtási rendeletből eredő változatában szereplő Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy a gépjárművekben használt olyan típusú többfunkciós készüléket, mint az alapügyben szóban forgó, amely ugyanazon készülékházon belül fő funkcióként – a GPSnavigációs, előre telepített alkalmazásoknak köszönhetően – egy rádiónavigációs monitort, kiegészítő jelleggel pedig egy rádióműsorsugárzási készüléket, egy audio és videolejátszó készüléket, valamint egy olyan képernyőt egyesít, amelynek a képátlójának a mérete hozzávetőleg 5 hüvelyk (12,7 cm), e nómenklatúra 8526 91 20 vámtarifaalszáma alá kell besorolni.

Aláírások


*      Az eljárás nyelve: román.