Language of document : ECLI:EU:C:2019:353

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora)

z 2. mája 2019 (*)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Podpoložky 8526 91 20 a 8528 59 00 – Navigačný systém GPS s viacerými funkciami“

Vo veci C‑268/18,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Curtea de Apel Bacău (Odvolací súd Bacău, Rumunsko) z 5. apríla 2018 a doručený Súdnemu dvoru 18. apríla 2018, ktorý súvisí s konaním:

SC Onlineshop SRL

proti

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor,

SÚDNY DVOR (desiata komora),

v zložení: predseda desiatej komory C. Lycourgos (spravodajca), sudcovia M. Ilešič a I. Jarukaitis,

generálny advokát: G. Hogan,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

–        SC Onlineshop SRL, v zastúpení: S. Ionaşcu‑Strungariu,

–        rumunská vláda, v zastúpení: C. Canţăr, O.–C. Ichim a A. Wellman, splnomocnení zástupcovia,

–        Európska komisia, v zastúpení: A. Caeiros a A. Armenia, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu podpoložiek 8526 91 20 a 8528 59 00 kombinovanej nomenklatúry (ďalej len „KN“) uvedených v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 1987, s. 1), v znení vyplývajúcom z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 294, 2016, s. 1), ako aj z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 698/2012 z 25. júla 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 203, 2012, s. 34), zmeneného vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 459/2014 z 29. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 133, 2014, s. 43) (ďalej len „vykonávacie nariadenie č. 698/2012“).

2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou SC Onlineshop SRL (ďalej len „Onlineshop“) a Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (Národná agentúra pre správu daní – Generálne riaditeľstvo pre clá, Rumunsko) (ďalej len „ANAF – DGV“) týkajúceho sa colného zatriedenia multifunkčného prístroja druhu používaného v motorových vozidlách a vykonávajúceho funkcie rádionavigácie, reprodukcie zvuku a videa, rozhlasového vysielania a zobrazovania.

 Právny rámec

 KN

3        Podľa článku 9 ods. 1 a článku 10 nariadenia č. 2658/87 Európska komisia, ktorej pomáha Výbor pre colný kódex, v súvislosti so zatrieďovaním tovaru prijíma opatrenia na uplatňovanie KN tvoriacej prílohu I tohto nariadenia.

4        Ako vyplýva z článku 12 nariadenia č. 2658/87, Komisia každoročne prijme vo forme nariadenia úplnú verziu KN spolu s príslušnými colnými sadzbami tak, ako to vyplýva z opatrení prijatých Radou Európskej únie alebo Komisiou. Uvedené nariadenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie najneskôr do 31. októbra a bude sa uplatňovať od 1. januára nasledujúceho roku.

5        Na základe týchto ustanovení sa prijalo vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1754 zo 6. októbra 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu č. 2658/87 (Ú. v. EÚ L 285, 2015, s. 1), a vykonávacie nariadenie 2016/1821. Každé z týchto nariadení zmenilo KN, prvé k 1. januáru 2016 a druhé k 1. januáru 2017.

6        Oddiel I prvej časti KN zahŕňa bod A, nazvaný „Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry“, ktorý stanovuje:

„Zatrieďovanie tovaru do kombinovanej nomenklatúry sa riadi nasledujúcimi zásadami:

1.      Názvy tried, kapitol a podkapitol majú len orientačný charakter; na právne účely sa zatriedenie určuje podľa znenia položiek a príslušných poznámok k triedam alebo kapitolám, a ak tieto položky alebo poznámky nevyžadujú inak, podľa nasledujúcich ustanovení.

3.      Ak má byť tovar… prima facie zatriedený do dvoch alebo viacerých položiek, zatriedenie sa vykoná takto:

c)      ak sa tovar nemôže zatriediť podľa pravidla 3 a) alebo b), zatriedi sa do poslednej položky v numerickom poradí položiek, ktoré prichádzajú do úvahy.

6.      Na právne účely sa zatriedenie tovaru do podpoložiek položky určuje podľa znenia týchto podpoložiek a príslušných poznámok k podpoložkám a mutatis mutandis podľa vyššie uvedených pravidiel pod podmienkou, že porovnateľné sú len podpoložky rovnakej úrovne. Na účely tohto pravidla sa tiež používajú poznámky k triedam a kapitolám, ak kontext nevyžaduje inak.“

7        Druhá časť KN, nazvaná „Zoznam colných sadzieb“, obsahuje triedu XVI s názvom „Stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, a časti, súčasti a príslušenstvo takéhoto tovaru“. Poznámka 3 uvedená v rámci tejto triedy znie:

„Ak kontext nevyžaduje inak,… ostatné stroje, ktoré sú svojou konštrukciou určené na dve alebo viac doplňujúcich alebo alternatívnych funkcií, sa majú zatriediť podľa stroja, ktorý vykonáva hlavnú funkciu.“

8        Kapitola 85, uvedená taktiež v rámci tejto triedy, s názvom „Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov“, v znení vyplývajúcom z nariadenia 2015/1754 uplatniteľnom v roku 2016, zahŕňala tieto položky a podpoložky:

„Číselný znak KN

Opis tovaru

8526

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové ovládanie:

8526 10 00

– Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary)


– Ostatné:

8526 91

– – Pomocné rádionavigačné prístroje:

8526 91 20

– – – Rádionavigačné prijímače

8528

Monitory a projektory, bez zabudovaných televíznych prijímačov; televízne prijímače, tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu:


– Monitory s katódovou trubicou (CRT):


– Ostatné monitory:

8528 51 00

– – Druhov používaných výlučne alebo hlavne v systémoch na automatické spracovanie údajov položky 8471

8528 59

– – Ostatné:


– – – Ploché panelové displeje schopné zobrazovať signály generované strojmi na automatické spracovanie údajov na prijateľnej úrovni funkčnosti:

8528 59 70

– – – Ostatné

9        Vykonávacie nariadenie 2016/1821 uplatniteľné v roku 2017 ponechalo položku 8526 KN nezmenenú, tak ako znela vo vykonávacom nariadení 2015/1754, ale pozmenilo položku 8528 nasledovne:

„8528

Monitory a projektory, bez zabudovaných televíznych prijímačov; televízne prijímače, tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu:


– Ostatné monitory:

8528 52

– – Schopné priameho prepojenia a určené na použitie so strojom na automatické spracovanie údajov položky 8471:

8528 59 00

– – Ostatné

 Vykonávacie nariadenie č. 698/2012

10      Článok 1 vykonávacieho nariadenia č. 698/2012 stanovuje:

„Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.“

11      Príloha tohto nariadenia znie takto:

„Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

3. Multifunkčný prístroj (tzv. multimediálne centrum do motorových vozidiel – „multimedia centre for motor vehicles“) druhu používaného v motorových vozidlách.

Pod jedným krytom sa nachádza rozhlasový prijímač, prístroj na reprodukciu zvuku a videa, rádionavigačný prístroj a farebný displej s technológiou na báze tekutých kryštálov (LCD) s rozmerom uhlopriečky obrazovky približne 18 cm (7 palcov) a pomerom strán 16:9.

Prístroj je vybavený konektormi, ktoré umožňujú prijímanie videosignálov z externých zdrojov, ako napríklad z kamerového systému na cúvanie alebo z tunera DVB‑T.

Prístroj môže reprodukovať aj zvuk a obrázky z pamäťovej karty.

Prístroj sa predkladá s dvoma diaľkovými ovládačmi.

K prístroju je možné pripojiť ďalší displej.

8528 59 70

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 c) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8528, 8528 59 a 8528 59 70.

Prístroj je určený na vykonávanie rôznych funkcií (reprodukcia zvuku, reprodukcia videa, rádionavigácia, reprodukcia [prijímanie – neoficiálny preklad] rozhlasového vysielania, zobrazenie videozáznamu), z ktorých žiadna neurčuje podstatný charakter prístroja, vzhľadom na jeho dizajn a prevedenie.

Uplatnením všeobecného pravidla 3 c) sa prístroj preto má zatriediť pod číselný znak KN 8528 59 70 ako ostatné monitory.“

 Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

12      Dňa 18. júla 2016 Onlineshop požiadala ANAF‑DGV o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení (ďalej len „ZINZ“) pre prístroj nazvaný „navigačný systém GPS PNI S 506“, pričom navrhla jeho zatriedenie do podpoložky 8526 91 20 KN vzťahujúcej sa na rádionavigačné prijímače.

13      Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že tento prístroj v podstate plní štyri funkcie, a to rádionavigáciu, reprodukciu zvuku a videa, rozhlasové vysielanie a zobrazovanie. Prístroj teda možno používať ako navigačný systém GPS (obsahuje vstavaný modul a anténu GPS), ako aj tablet PC, a obsahuje viacero príslušenstva (držiak na čelné sklo, nabíjačka do automobilu a kábel na prenos dát). Jeho hmotnosť je 152 g a jeho rozmery sú 132 x 184 x 12 mm.

14      Rozhodnutím z 23. decembra 2016 ANAF‑DGV vydala žiadateľke ZINZ, ktorou uvedený prístroj zatriedila do podpoložky 8528 59 00 KN, pričom v odôvodnení tohto zatriedenia uviedla všeobecné pravidlá 1, 3 c) a 6 na interpretáciu tejto nomenklatúry. V tomto rozhodnutí sa okrem iného uvádzalo vykonávacie nariadenie č. 698/2012.

15      Onlineshop najprv podala 11. januára 2017 proti uvedenému rozhodnutiu sťažnosť, ktorá bola zamietnutá, a následne podala 2. augusta 2017 žalobu na vnútroštátny súd.

16      Tento súd uvádza, že Onlineshop sa vo svojej žiadosti o zatriedenie prístroja dotknutého vo veci samej do podpoložky 8526 91 20 KN odvoláva na to, že jeho hlavnou funkciou je GPS navigácia prostredníctvom dvoch vopred nainštalovaných navigačných aplikácií, zatiaľ čo ANAF‑DGV tvrdí, že žiadna z funkcií nedáva tomuto prístroju podstatný charakter a v dôsledku toho ho treba zatriediť do poslednej položky v numerickom poradí položiek, ktoré prichádzajú do úvahy, t. j. do položky 8528 zodpovedajúcej jeho funkcii monitora na reprodukciu videa.

17      V prospech zatriedenia požadovaného spoločnosťou Onlineshop vnútroštátny súd na jednej strane uvádza skutočnosť, že nemecké, francúzske a holandské colné správy uplatnili toto zatriedenie pri výrobkoch, ktoré podľa tejto spoločnosti majú funkcie podobné funkciám prístroja dotknutého vo veci samej, keďže hlavnou funkciou posledných uvedených výrobkov je GPS navigácia. Tento súd na druhej strane uvádza, že prístroj je vzhľadom na špecifiká jeho navigačnej funkcie určený na použitie v motorovom vozidle a že jeho menšie rozmery (5 palcov, teda 12,7 cm) môžu vo vnímaní spotrebiteľa svedčiť v prospech len sekundárneho použitia ako tabletu PC.

18      Vnútroštátny súd pripomína, že ANAF – DGV síce v ZINZ z 23. decembra 2016 uviedla ustanovenia vykonávacieho nariadenia č. 698/2012, ale zatriedenie prístroja dotknutého vo veci samej do podpoložky 8528 59 00 KN uskutočnila podľa jeho znenia vyplývajúceho z vykonávacieho nariadenia 2016/1821, aj keď uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť až od 1. januára 2017. Posledný uvedený súd je toho názoru, že ak by ANAF – DGV skutočne vychádzala z vykonávacieho nariadenia č. 698/2012, tento prístroj by musel byť zatriedený do podpoložky 8528 59 70.

19      V tejto súvislosti uvedený súd uvádza, že ANAF – DGV odôvodnila uvedenie vykonávacieho nariadenia č. 698/2012 skutočnosťou, že tretí výrobok opísaný v jeho prílohe „je, pokiaľ ide o vykonávané funkcie a zloženie prístroja, veľmi podobný výrobku, ktorý je predmetom rozhodnutia ZINZ, a preto ho uviedla ako jedno z právnych odôvodnení zatriedenia“.

20      V dôsledku toho sa vnútroštátny súd pýta, či sa ustanovenia vykonávacieho nariadenia č. 698/2012 uplatnia na vec samu a prípadne i na to, aké budú účinky ich uplatnenia na prejednávanú vec, keďže sa zatriedenie sporného prístroja neuskutočnilo podľa ich číselného znaku KN.

21      Za týchto okolností Curtea de Apel Bacău (Odvolací súd Bacău, Rumunsko) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1.      Má sa [KN] uvedená v prílohe I k [nariadeniu č. 2658/87], zmenenému [vykonávacím nariadením č. 2016/1821], vykladať v tom zmysle, že také prístroje, ako sú navigačné systémy GPS PNI S 506, o aké ide vo veci samej, sa majú zatriediť do colnej podpoložky 8526 91, podpoložky 8526 91 20 alebo do položky 8528, podpoložky 8528 59 00 tejto nomenklatúry?

2.      Sú znenia [KN], ktoré postupne vyplynuli z [vykonávacieho nariadenia č. 698/2012] a z [vykonávacieho nariadenia č. 459/2014], relevantné na účely stanovenia správneho nomenklatúrneho zatriedenia takých prístrojov, ako sú navigačné systémy, o aké ide vo veci samej, v tom zmysle, že ich možno analogicky uplatniť na výrobky, ktoré sú podobné predmetnému navigačnému systému, najmä ak analogické uplatnenie uvedených ustanovení potvrdzuje výklad [kombinovanej nomenklatúry], ktorý poskytol orgán colnej správy?“

 O prejudiciálnych otázkach

22      Na úvod treba uviesť, že podľa judikatúry Súdneho dvora uplatniteľným znením KN je znenie, ktoré bolo účinné ku dňu vydania vnútroštátneho rozhodnutia, ktorým sa určilo napadnuté nomenklatúrne zatriedenie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. júna 2006, Sachsenmilch, C‑196/05, EU:C:2006:383, bod 18).

23      Ak sa v prejednávanej veci vykonávacie nariadenie 2016/1821 uvedené v prvej prejudiciálnej otázke prijalo 6. októbra 2016, potom nadobudlo účinnosť až od 1. januára 2017. Na vec samu sa teda neuplatní, lebo poskytnutá ZINZ bola vydaná 23. decembra 2016.

24      Z tohto dôvodu, ako tvrdí Komisia, znením KN uplatniteľným na vec samu je znenie vyplývajúce z vykonávacieho nariadenia 2015/1754, ktoré bolo prijaté 6. októbra 2015 a uplatňovalo sa v roku 2016.

25      Vykonávacie nariadenie 2016/1821 v porovnaní s vykonávacím nariadením 2015/1754 síce nezmenilo podpoložku 8526 91 20 KN, zmenilo však určité podpoložky položky 8528 KN, predovšetkým poslednú podpoložku („ostatné“), ktorá už nezahŕňa číselný znak 8528 59 70, ale číselný znak 8528 59 00.

26      Z tohto dôvodu sa treba domnievať, že svojimi otázkami, ktoré treba skúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má KN v znení vyplývajúcom z vykonávacieho nariadenia 2015/1754 vykladať v tom zmysle, že taký prístroj, o aký ide vo veci samej, ktorý plní funkcie rádionavigácie, reprodukcie zvuku a videa, rozhlasového vysielania a zobrazovania a ktorý má príslušenstvo umožňujúce jeho použitie v motorovom vozidle, spadá do položky 8526 91 20 alebo do položky 8528 59 70 tejto nomenklatúry.

27      V tejto súvislosti treba pripomenúť, že všeobecné pravidlá na interpretáciu KN stanovujú, že zatriedenie tovarov sa určuje podľa znenia položiek a príslušných poznámok k triedam alebo kapitolám, pričom názvy tried, kapitol a podkapitol majú len orientačný charakter (rozsudok z 15. novembra 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, bod 49 a citovaná judikatúra).

28      V záujme právnej istoty a s cieľom uľahčiť kontroly treba rozhodujúce kritérium pre nomenklatúrne zatriedenie tovarov hľadať všeobecne v ich objektívnych znakoch a vlastnostiach, ako sú definované v znení položky KN a v poznámkach k triedam alebo ku kapitolám (rozsudok z 13. septembra 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, bod 22 a citovaná judikatúra).

29      Účel použitia výrobku môže byť objektívnym kritériom na jeho zatriedenie, pokiaľ je s týmto výrobkom spätý, čo možno posúdiť na základe objektívnych znakov a vlastností výrobku (rozsudok z 22. marca 2017, GROFA a i., C‑435/15 a C‑666/15, EU:C:2017:232, bod 40, ako aj citovaná judikatúra). Spomedzi relevantných prvkov treba z tohto hľadiska posúdiť použitie, ktoré danému výrobku stanovil výrobca, ako aj spôsoby a miesto jeho používania (rozsudok zo 4. marca 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, bod 52).

30      Okrem toho podľa poznámky 3 k triede XVI v druhej časti KN stroj, ktorý je svojou konštrukciou určený na dve alebo viac doplňujúcich alebo alternatívnych funkcií, sa má zatriediť podľa stroja, ktorý vykonáva hlavnú funkciu charakterizujúcu celok.

31      Súdny dvor v tejto súvislosti spresnil, že je potrebné zohľadniť, čo je hlavné alebo vedľajšie v očiach spotrebiteľa (rozsudok z 11. júna 2015, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, bod 24 a citovaná judikatúra).

32      V prejednávanom prípade z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že – na rozdiel od tvrdenia ANAF‑DGV – rádionavigácia je vzhľadom na miesto a spôsob použitia určená danému prístroju ako hlavná funkcia spomedzi štyroch funkcií, ktoré prístroj plní.

33      Okrem toho táto hlavná funkcia je vnútorne spätá s prístrojom uvedeným ako posledným, pretože vyplýva z jeho objektívnych znakov a vlastností. Okrem skutočnosti, že tento prístroj je označený ako „navigačný systém GPS“, je uvedený prístroj určený na použitie ako monitor s rádionavigáciou pre motorové vozidlo vďaka dvom predinštalovaným aplikáciám, hoci jedna z nich si vyžaduje internetové pripojenie cez technológiu wi-fi, a s využitím príslušenstva v podobe držiaka na čelné sklo a nabíjačky do automobilu.

34      Navyše zo skutkových zistení uvedených v rozhodnutí vnútroštátneho súdu vyplýva, že ostatné tri funkcie prístroja, uvedené v bode 26 tohto rozsudku, predstavujú len vylepšenie uvedeného prístroja, pričom žiadna sama osebe nemôže byť pre spotrebiteľa pri kúpe relevantná.

35      Po prvé ako uvádza vnútroštátny súd funkcia rozhlasového vysielania nemá zásadný význam, pretože nie je zabezpečená cez rozhlasový prijímač, ale cez nosič FM, prostredníctvom ktorého možno na rádiovom kanále vozidla počúvať pesničky uložené v internej alebo externej pamäti prístroja.

36      Po druhé funkcia reprodukcie zvuku a videa je obmedzená, pretože sporný prístroj nie je vybavený konektormi na príjem videosignálov z externého zdroja.

37      Po tretie funkcia zobrazovania je takisto obmedzená jednak vzhľadom na malé rozmery obrazovky (5 palcov, t. j. 12,7 cm), ktoré neponúkajú komfortné zobrazovanie, a jednak vzhľadom na skutočnosť, že táto funkcia síce umožňuje reprodukciu nainštalovaných aplikácií alebo videosúborov, ale neumožňuje pripojenie prístroja k ďalšej obrazovke.

38      Vzhľadom na hlavnú funkciu, ktorú plní taký prístroj, o aký ide vo veci samej, sa teda má zatriediť do podpoložky 8526 91 20 KN vzťahujúcej sa na rádionavigačné prijímače.

39      Túto analýzu nemôžu spochybniť ani údaje týkajúce sa tretieho výrobku zatriedeného do podpoložky 8528 59 70 KN v prílohe vykonávacieho nariadenia č. 698/2012, na ktorý sa odkazuje v návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

40      V tejto súvislosti treba uviesť, že podľa ustálenej judikatúry má nariadenie o zatriedení všeobecnú pôsobnosť, keďže sa neuplatňuje na určitý konkrétny subjekt, ale vo všeobecnosti na výrobky, ktoré sú identické s výrobkom, ktorý bol skúmaný Výborom pre colný kódex. Na to, aby bolo možné v rámci výkladu určitého nariadenia o zatriedení určiť jeho pôsobnosť, treba okrem iného zohľadniť jeho odôvodnenie (rozsudok z 22. marca 2017, GROFA a i., C‑435/15 a C‑666/15, EU:C:2017:232, bod 35, ako aj citovaná judikatúra).

41      Ak nie je nariadenie o zatriedení priamo uplatniteľné na výrobky, ktoré nie sú identické, ale len podobné výrobku, ktorý je predmetom tohto nariadenia, toto nariadenie sa analogicky uplatní na posledné uvedené výrobky. Analogické uplatnenie takého nariadenia o zatriedení na výrobky podobné výrobkom, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, podporuje koherentný výklad KN, ako aj rovnosť zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi (rozsudok z 22. marca 2017, GROFA a i., C‑435/15 a C‑666/15, EU:C:2017:232, bod 37, ako aj citovaná judikatúra).

42      Na to, aby bolo nariadenie o zatriedení analogicky uplatniteľné, je nutné, aby výrobky, ktoré sa majú zatriediť, a výrobky uvedené v tomto nariadení boli dostatočne podobné. Z tohto hľadiska treba tiež zohľadniť odôvodnenie uvedeného nariadenia (rozsudok z 22. marca 2017, GROFA a i., C‑435/15 a C‑666/15, EU:C:2017:232, bod 38, ako aj citovaná judikatúra).

43      Aj keď v prejednávanej veci vnútroštátny súd odmieta priame uplatnenie vykonávacieho nariadenia č. 698/2012, pretože žiadny z účastníkov konania netvrdí, že prístroj dotknutý vo veci samej je identický s tretím výrobkom opísaným v prílohe tohto nariadenia, pýta sa na analogické uplatnenie uvedeného nariadenia.

44      Vzhľadom na skutkové zistenia tohto súdu o prístroji dotknutom vo veci samej treba konštatovať, že tento prístroj a tretí výrobok opísaný v prílohe vykonávacieho nariadenia č. 698/2012 nevykazujú také podobnosti, ktoré by odôvodňovali analogické uplatnenie tohto nariadenia.

45      Okrem toho, že posledný uvedený výrobok plní skutočnú funkciu rozhlasového vysielania, disponuje pre svoju zobrazovaciu funkciu obrazovkou s rozmerom uhlopriečky približne 7 palcov, t. j. 18 cm, pričom k nemu možno pripojiť ďalší displej. Takisto je vybavený konektormi, ktoré umožňujú prijímanie videosignálov z externých zdrojov, ako napríklad z kamerového systému na cúvanie alebo z tunera DVB‑T. Napokon k prístroju patria dva diaľkové ovládače.

46      Naproti tomu, ako sa uviedlo v bodoch 35 až 37 tohto rozsudku, prístroj, o aký ide vo veci samej, buď neponúka takéto funkcie, alebo má nižšiu výkonnosť.

47      Vykonávacie nariadenie č. 698/2012 sa preto neuplatní ani priamo, ani analogicky na taký prístroj, o aký ide vo veci samej.

48      Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na prejudiciálne otázky odpovedať tak, že KN v znení vyplývajúcom z vykonávacieho nariadenia 2015/1754 sa má vykladať v tom zmysle, že multifunkčný prístroj druhu používaného v motorových vozidlách, ktorý rovnako ako prístroj, o aký ide vo veci samej, má pod jedným krytom monitor s rádionavigáciou vďaka predinštalovaným navigačným aplikáciám GPS, ktorý vykonáva hlavnú funkciu, a prístroj na rozhlasové vysielanie, prístroj na reprodukciu zvuku a videa a obrazovku s rozmerom uhlopriečky približne 5 palcov (12,7 cm), ktoré plnia vedľajšie funkcie, sa má zatriediť do podpoložky 8526 91 20 tejto nomenklatúry.

 O trovách

49      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (desiata komora) rozhodol takto:

Kombinovaná nomenklatúra uvedená v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, v znení vyplývajúcom z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1754 zo 6. októbra 2015, sa má vykladať v tom zmysle, že multifunkčný prístroj druhu používaného v motorových vozidlách, ktorý rovnako ako prístroj, o aký ide vo veci samej, má pod jedným krytom monitor s rádionavigáciou vďaka predinštalovaným navigačným aplikáciám GPS, ktorý vykonáva hlavnú funkciu, a prístroj na rozhlasové vysielanie, prístroj na reprodukciu zvuku a videa a obrazovku s rozmerom uhlopriečky približne 5 palcov (12,7 cm), ktoré plnia vedľajšie funkcie, sa má zatriediť do podpoložky 8526 91 20 tejto nomenklatúry.

Podpisy


*      Jazyk konania: rumunčina.