Language of document : ECLI:EU:C:2019:353

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 2. maja 2019(*)

„Predhodno odločanje – Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Tarifni podštevilki 8526 91 20 in 8528 59 00 – GPS navigacijski sistem z več funkcijami“

V zadevi C‑268/18,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bacău (pritožbeno sodišče v Bacăuu, Romunija) z odločbo z dne 5. aprila 2018, ki je na Sodišče prispela 18. aprila 2018, v postopku

SC Onlineshop SRL

proti

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi C. Lycourgos (poročevalec), predsednik senata, M. Ilešič in I. Jarukaitis, sodnika,

generalni pravobranilec: G. Hogan,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za SC Onlineshop SRL S. Ionaşcu‑Strungariu,

–        za romunsko vlado C. Canţăr, O.‑C. Ichim in A. Wellman, agenti,

–        za Evropsko komisijo A. Caeiros in A. Armenia, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago tarifnih podštevilk 8526 91 20 in 8528 59 00 kombinirane nomenklature (v nadaljevanju: KN) iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 2, str. 382) v različici, ki izhaja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1821 z dne 6. oktobra 2016 (UL 2016, L 294, str. 1) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 698/2012 z dne 25. julija 2012 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (UL 2012, L 203, str. 34), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 459/2014 z dne 29. aprila 2014 (UL 2014, L 133, str. 43) (v nadaljevanju: Izvedbena uredba št. 698/2012.)

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo SC Onlineshop SRL (v nadaljevanju: Onlineshop) in Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (nacionalna agencija davčne uprave – generalna carinska uprava, Romunija) o tarifni uvrstitvi večnamenske naprave take vrste, ki se uporablja v motornih vozilih ter opravlja funkcije radionavigacije, avdio in video reprodukcije, radiodifuznega oddajanja in prikazovanja.

 Pravni okvir

 KN

3        V skladu s členom 9(1) in členom 10 Uredbe št. 2658/87 Evropska komisija ob pomoči Odbora za carinski zakonik sprejme ukrepe v zvezi z uporabo KN, ki je Priloga I k tej uredbi, kar zadeva uvrstitev blaga.

4        Člen 12 Uredbe št. 2658/87 določa, da Komisija vsako leto z uredbo sprejme dokončno različico KN, skupaj z ustreznimi avtonomnimi in konvencionalnimi stopnjami dajatev skupne carinske tarife, kakor izhaja iz ukrepov, ki jih sprejme Svet Evropske unije ali Komisija. Zadnjenavedena uredba se objavi v Uradnem listu Evropske unije do najpozneje 31. oktobra in se začne uporabljati 1. januarja naslednjega leta.

5        Na podlagi teh določb sta bili sprejeti Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1754 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi št. 2658/87 (UL 2015, L 285, str. 1) in Izvedbena uredba 2016/1821. Z vsako od teh uredb se je KN spremenila od 1. januarja 2016 oziroma od 1. januarja 2017 dalje.

6        V oddelku I prvega dela KN je pododdelek A z naslovom „Splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature“, ki določa:

„Blago se v kombinirani nomenklaturi uvršča po naslednjih načelih:

1.      Naslovi oddelkov, poglavij in podpoglavij so podani zato, da se je laže znajti pri uvrščanju; zaradi pravnih razlogov uvrščanje poteka po poimenovanjih tarifnih številk in opombah k ustreznim oddelkom ali poglavjem in po nadalje opisanih pravilih, če niso v nasprotju z vsebino teh tarifnih številk ali opomb.

[…]

3.      Proizvodi, ki bi jih bilo mogoče […] na prvi pogled uvrstiti pod dve ali več tarifnih številk, se uvrščajo takole:

[…]

(c)      če blaga ni mogoče uvrstiti po pravilu iz 3(a) ali (b), se uvrsti pod tisto tarifno številko, ki je po zaporedju zadnja med tistimi, ki jih je treba enako upoštevati.

[…]

6.      Iz pravnih razlogov se proizvodi uvrščajo pod tarifne podštevilke v okviru ene tarifne številke po poimenovanjih teh tarifnih podštevilk in morebitnih opombah k tem tarifnim podštevilkam ter, smiselno, po teh pravilih, pri čemer velja, da se tarifne podštevilke lahko primerjajo samo na isti ravni razčlenitve. To pravilo velja tudi za opombe k oddelkom in poglavjem, če ni določeno drugače.“

7        Drugi del KN, naslovljen „Seznam carin“ zajema oddelek XVI, naslovljen „Stroji in mehanske naprave; elektrotehniška oprema; njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka, aparati za snemanje in reprodukcijo televizijske slike in zvoka, deli in pribor za te proizvode“. Opomba 3 k temu oddelku določa:

„Če ni drugače določeno, […] se stroji, ki so namenjeni za opravljanje dveh ali več različnih, alternativnih ali dopolnilnih funkcij, uvrščajo glede na glavno funkcijo, ki je značilna za celoto.“

8        Poglavje 85, naslovljeno: „Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke“, ki je prav tako del navedenega oddelka, v različici, ki izhaja iz uredbe 2015/1754, ki se je uporabljala v letu 2016, vključuje naslednje tarifne številke in podštevilke:

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

[…]

[…]

8526

Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje

8526 10 00

– Radarji


– Drugo:

8526 91

– – naprave za radionavigacijo:

8526 91 20

– – – radionavigacijski sprejemniki

[…]

[…]

8528

Monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika; televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike


– Monitorji s katodno cevjo:

[…]

[…]


– Drugi monitorji

8528 51 00

– – namenjeni samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471

8528 59

– – drugi


– – – ploščati ravni prikazovalniki, ki lahko na zaslonu prikažejo signale strojev za avtomatsko obdelavo podatkov s sprejemljivo ravnjo funkcionalnosti:

[…]

[…]

8528 59 70

– – – drugi

[…]

[…]


9        Izvedbena uredba 2016/1821, ki se uporablja za leto 2017, je pustila tarifno številko 8526 KN, kakor je določena v izvedbeni uredbi 2015/1754, nespremenjeno, vendar je spremenila tarifno številko 8528, kot sledi:

8528

Monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika; televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

[…]

[…]


– Drugi monitorji

8528 52

– – ki jih je mogoče neposredno priključiti na stroje za avtomatsko obdelavo podatkov iz tar. št. 8471 in ki so zasnovani za uporabo s temi stroji

[…]

[…]

8528 59 00

– – drugi

[…]

[…]


 Izvedbena uredba št. 698/2012

10      Člen 1 Uredbe št. 698/2012 določa:

„Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) navedene razpredelnice.“

11      V prilogi k tej uredbi je navedeno:

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

[…]

[…]

[…]

3. Večnamenska naprava (t. i. ‚multimedijski center za motorna vozila‘) take vrste, ki se uporablja v motornih vozilih.

V istem ohišju združuje sprejemnik za radiodifuzijo, napravo za zvočno in video reprodukcijo, napravo za radionavigacijo in barvni zaslon s tekočimi kristali (LCD) z diagonalo približno 18 cm (7 palcev) in razmerjem stranic 16:9.

Naprava je opremljena s konektorji, ki omogočajo sprejem video signala iz zunanjih virov, npr. vzvratne kamere ali sprejemnika signala DVB‑T.

Naprava lahko zvok in slike reproducira tudi s pomnilniške kartice.

Napravi sta priložena dva daljinska upravljalnika.

Na napravo se lahko priključi dodaten zaslon.

8528 59 70

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(c) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8528, 8528 59 in 8528 59 70.

Naprava je oblikovana za opravljanje različnih funkcij (reprodukcija zvoka, reprodukcija video posnetka, radionavigacija, radiodifuzija, prikazovanje video posnetka), vendar glede na obliko in zasnovo nobena izmed njih ne daje napravi njene bistvene lastnosti.

V skladu s splošnim pravilom za razlago kombinirane nomenklature 3(c) se naprava uvrsti pod oznako KN 8528 59 70 kot drugi monitorji.

 Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

12      Družba Onlineshop je 18. julija 2016 pri ANAF‑DGV zaprosila za izdajo zavezujoče tarifne informacije (v nadaljevanju: ZTI) za napravo, imenovano „navigacijski sistem GPS PNI S 506“, pri čemer je predlagala uvrstitev te naprave pod tarifno podštevilko 8526 91 20 KN, ki ustreza radionavigacijskim sprejemnikom.

13      Iz predložitvene odločbe je razvidno, da ta naprava v bistvu izpolnjuje štiri funkcije, in sicer radionavigacijo, avdio in video reprodukcijo, radiodifuzno oddajanje in prikazovanje. Uporabi se lahko kot navigacijski sistem GPS (vključena sta GPS modul in antena) in kot tablični računalnik ter je opremljena z več dodatki (nosilec za pritrditev na vetrobransko steklo, polnilnik za avtomobil in podatkovni kabel). Tehta 152 g in ima dimenzije 132 x 184 x 12 mm.

14      ANAF‑DGV je z odločbo z dne 23. decembra 2016 tožeči stranki izdala ZTI, v kateri je navedeno napravo uvrstila pod tarifno podštevilko 8528 59 00 KN in se je za utemeljitev te uvrstitve sklicevala na splošna pravila 1, 3(c) in 6 za razlago te nomenklature. V tej odločbi je bila poleg tega navedena Izvedbena uredba št. 698/2012.

15      Družba Onlineshop je 2. avgusta 2017 po zavrnitvi njenega ugovora zoper navedeno odločbo, vloženega 11. januarja 2017, pri predložitvenem sodišču vložila tožbo.

16      To sodišče navaja, da družba Onlineshop v podporo svoje zahteve za uvrstitev naprave iz postopka v glavni stvari pod tarifno podštevilko 8526 91 20 KN zatrjuje, da je glavna funkcija te naprave GPS navigacija z uporabo dveh vnaprej nameščenih aplikacij za navigacijo, medtem ko ANAF‑DGV trdi, da nobena od funkcij te naprave ni bistvenega značaja, in jo je zato treba uvrstiti pod tisto tarifno številko, ki je po zaporedju zadnja med tistimi, ki jih je treba enako upoštevati, in sicer pod tarifno številko 8528, ki ustreza njeni funkciji monitorja za video reprodukcijo.

17      Predložitveno sodišče v prid uvrstitve, ki jo je zahtevala družba Onlineshop, po eni strani navaja dejstvo, da so nemška, francoska in nizozemska carinska uprava to razvrstitev sprejele za proizvode, ki imajo po mnenju te družbe funkcije, podobne tistim, ki jih ima naprava v postopku v glavni stvari, ob upoštevanju dejstva, da je glavna funkcija teh izdelkov GPS navigacija. Navedeno sodišče po drugi strani ugotavlja, da je naprava glede na posebno naravo svoje navigacijske funkcije namenjena uporabi v motornem vozilu in da bi se zaradi njene majhne mere (5 palcev ali 12,7 cm) v očeh potrošnika lahko uporabljala kot tablični računalnik šele v drugi vrsti.

18      Predložitveno sodišče opozarja, da je ANAF‑DGV, čeprav je v ZTI z dne 23. decembra 2016 navedla določbe Izvedbene uredbe št. 698/2012, napravo iz postopka v glavni stvari uvrstila pod tarifno podštevilko 8528 59 00 KN v različici, kot izhaja iz Izvedbene uredbe 2016/1821, čeprav je slednja pričela veljati šele 1. januarja 2017. Po mnenju tega sodišča bi morala ANAF‑DGV, če se je dejansko oprla na Izvedbeno uredbo št. 698/2012, to napravo uvrstiti pod tarifno podštevilko 8528 59 70.

19      Navedeno sodišče v zvezi s tem ugotavlja, da je ANAF‑DGV navedbo Izvedbene uredbe št. 698/2012 utemeljila z dejstvom, da ima tretji izdelek, opisan v njeni prilogi „velike podobnosti z izdelkom, ki ga zajema odločba ZTI, kar zadeva opravljanje funkcij in sestavnih delov naprave, zato je bila navedena kot ena od pravnih podlag za uvrstitev.“

20      Zato predložitveno sodišče sprašuje, ali se določbe Izvedbene uredbe št. 698/2012 dejansko uporabijo v sporu o glavni stvari, in če se, kakšni bi bili učinki njihove uporabe v obravnavani zadevi, ker zadevna naprava ni bila uvrščena v skladu z njihovo oznako KN.

21      V teh okoliščinah je Curtea de Apel Bacău (pritožbeno sodišče v Bacăuu, Romunija) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1.      Ali je treba [KN] v Prilogi I k [Uredbi št. 2658/87], kakor je bila spremenjena z [Izvedbeno uredbo 2016/1821], razlagati tako, da je treba naprave, kakršne so navigacijski sistemi GPS PNI S 506, ki je predmet obravnavane zadeve, uvrstiti v tarifno podštevilko 8526 91, podštevilko 8526 91 20 ali pod tarifno številko 8528, podštevilka 8528 59 00, navedene nomenklature?

2.      Ali se različice [KN], ki zaporedoma izhajajo iz [Izvedbene uredbe št. 698/2012] in [Izvedbene uredbe št. 459/2014], upoštevajo za določitev pravilne tarifne uvrstitve naprav, kakršne so navigacijski sistemi, ki so predmet obravnavane zadeve, in sicer, da se lahko po analogiji uporabljajo za izdelke, ki so podobni zadevnemu navigacijskemu sistemu, in ali uporaba navedenih določb po analogiji potrjuje razlago kombinirane nomenklature, ki jo je podala carinska uprava?“

 Vprašanji za predhodno odločanje

22      Najprej je treba navesti, da je v skladu s sodno prakso Sodišča upoštevna tista različica KN, ki je veljala na dan nacionalne odločbe, ki vzpostavlja izpodbijano tarifno uvrstitev (glej v tem smislu sodbo z dne 8. junija 2006, Sachsenmilch, C‑196/05, EU:C:2006:383, točka 18).

23      V tem primeru je treba navesti, da je bila Izvedbena uredba 2016/1821, navedena v prvem vprašanju za predhodno odločanje, sicer sprejeta 6. oktobra 2016, vendar je začela veljati šele 1. januarja 2017. Zaradi tega se ne uporablja v sporu o glavni stvari, ki izvira iz ZTI, izdane 23. decembra 2016.

24      Zato različica KN, ki jo je treba uporabiti v tem sporu – kot trdi Komisija – izhaja iz Izvedbene uredbe 2015/1754, ki je bila sprejeta 6. oktobra 2015 in se uporablja za leto 2016.

25      Čeprav je tarifna podštevilka 8526 91 20 KN v Izvedbeni uredbi 2016/1821 ostala nespremenjena v primerjavi s prejšnjo izvedbeno uredbo, pa je spremenila nekatere tarifne podštevilke tarifne številke 8528 KN, zlasti zadnjo podštevilko („drugi“), ki nima več oznake 8528 59 70, ampak oznako 8528 59 00.

26      Zato je treba ugotoviti, da predložitveno sodišče z vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba KN v različici, kot izhaja iz Izvedbene uredbe 2015/1754, razlagati tako, da se naprava, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki opravlja funkcije radionavigacije, avdio in video reprodukcije, radiodifuznega oddajanja in prikazovanja ter ima dodatke, ki omogočajo njeno uporabo v motornem vozilu, uvrsti pod tarifno številko 8526 91 20 ali tarifno številko 8528 59 70 te nomenklature.

27      V zvezi s tem je treba opozoriti, da splošna pravila za razlago KN določajo, da uvrščanje blaga poteka v skladu z besedilom tarifnih številk in opomb k oddelkom ali poglavjem, pri čemer je treba naslove oddelkov, poglavij ali podpoglavij razumeti zgolj okvirno (sodba z dne 15. novembra 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, točka 49 in navedena sodna praksa).

28      V interesu pravne varnosti in lažjega nadzora je treba odločilno merilo za tarifno uvrstitev blaga na splošno poiskati v njegovih objektivnih značilnostih in lastnostih, kakor so opredeljene z besedilom tarifne številke KN in opombami k oddelkom ali poglavjem (sodba z dne 13. septembra 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, točka 22 in navedena sodna praksa).

29      Namen proizvoda je lahko objektivno merilo za tarifno uvrstitev, če je neločljivo povezan z navedenim proizvodom, pri čemer mora biti mogoče to neločljivo povezanost presoditi glede na njegove objektivne značilnosti in lastnosti (sodba z dne 22. marca 2017, GROFA in drugi, C‑435/15 in C‑666/15, EU:C:2017:232, točka 40 in navedena sodna praksa). Med elementi, ki so v zvezi s tem upoštevni, je treba presoditi uporabo, ki jo je proizvajalec določil za zadevni proizvod, ter način in kraj njegove uporabe (sodba z dne 4. marca 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, točka 52).

30      Poleg tega je treba stroj, ki je namenjen za opravljanje dveh ali več različnih, alternativnih ali dopolnilnih funkcij, v skladu z opombo 3 k oddelku XVI drugega dela KN uvrstiti glede na glavno funkcijo, ki je značilna za celoto.

31      Sodišče je v zvezi s tem pojasnilo, da je treba upoštevati, kaj je v očeh potrošnika bistveno in kaj postransko (sodba z dne 11. junija 2015, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, točka 24 in navedena sodna praksa).

32      V obravnavanem primeru iz predložitvene odločbe izhaja, da je glavna od štirih funkcij, ki jih opravlja naprava iz postopka v glavni stvari, glede na kraj in način uporabe, za katere je ta namenjena, v nasprotju s trditvijo ANAF‑DGV radionavigacija.

33      Poleg tega je glavna funkcija neločljivo povezana s to napravo, saj izhaja iz njenih objektivnih značilnosti in lastnosti. Navedena naprava je namreč poleg dejstva, da je označena kot „navigacijski sistem GPS“, namenjena za uporabo kot radionavigacijski monitor za motorna vozila z dvema vnaprej nameščenima aplikacijama, čeprav ena od njih zahteva internetno povezavo s tehnologijo wi‑fi, in z dodatki, kot sta nosilec za pritrditev na vetrobransko steklo in polnilnik za avtomobil.

34      Iz navedb o dejanskem stanju, ki jih vsebuje predložitvena odločba, je prav tako razvidno, da so tri druge funkcije naprave, ki so omenjene v točki 26 te sodbe, le dodana vrednost navedene naprave, pri čemer nobena od njih sama po sebi ne more biti odločilna, da bi potrošnik kupil to napravo.

35      Kot namreč navaja tudi predložitveno sodišče, je radiodifuzna funkcija, prvič, po naravi osnovna, saj se ne izvaja s sprejemnikom radiodifuzije, ampak s pomočjo oddajnika FM, prek katerega se skladbe, shranjene v notranjem ali zunanjem pomnilniku naprave, lahko poslušajo prek kanala radijskega sprejemnika v vozilu.

36      Drugič, funkcija avdio in video reprodukcije je omejena, ker naprava iz postopka v glavni stvari nima konektorjev za sprejemanje video signalov iz zunanjega vira.

37      Tretjič, funkcija prikazovanja je prav tako omejena, če se po eni strani upošteva majhnost zaslona (5 palcev ali 12,7 cm), ki ne nudi udobnega gledanja, in po drugi dejstvo, da ta funkcija sicer omogoča reprodukcijo nameščenih aplikacij ali video datotek, vendar ne omogoča priključitve naprave na dodatni zaslon.

38      Tako je treba napravo, kot je ta v postopku v glavni stvari, glede na glavno funkcijo, ki jo opravlja, uvrstiti pod tarifno podštevilko 8526 91 20 KN, ki ustreza radionavigacijskim sprejemnikom.

39      Te analize ni mogoče izpodbiti z navedbami o tretjem proizvodu, ki je uvrščen v tarifno podštevilko 8528 59 70 KN v Prilogi k Izvedbeni Uredbi št. 698/2012, na katerega se sklicuje predložitvena odločba.

40      Glede tega je treba navesti, da ima v skladu z ustaljeno sodno prakso uredba o uvrstitvi splošen obseg, saj se ne uporablja za določen gospodarski subjekt, ampak za celoto izdelkov, ki so enaki izdelku, ki ga je preučil Odbor za carinski zakonik. Da bi se v okviru razlage uredbe o uvrstitvi ugotovilo področje njene uporabe, je treba med drugim upoštevati njeno utemeljitev (sodba z dne 22. marca 2017, GROFA in drugi, C‑435/15 in C‑666/15, EU:C:2017:232, točka 35 in navedena sodna praksa).

41      Če uredbe o uvrstitvi ni mogoče neposredno uporabiti za proizvode, ki niso enaki, ampak le podobni proizvodu, ki je predmet navedene uredbe, je to uredbo mogoče za takšne proizvode uporabiti po analogiji. Z uporabo uredbe o uvrstitvi po analogiji za proizvode, podobne tistim, ki jih zadeva ta uredba, se namreč zagotavlja skladna razlaga KN in enako obravnavanje gospodarskih subjektov (sodba z dne 22. marca 2017, GROFA in drugi, C‑435/15 in C‑666/15, EU:C:2017:232, točka 37 in navedena sodna praksa).

42      Da bi se uredba o uvrstitvi uporabila po analogiji, je potrebno tudi, da so proizvodi, ki se uvrščajo, in proizvodi, na katere se ta uredba nanaša, zadostno medsebojno podobni. V zvezi s tem je treba upoštevati tudi utemeljitev navedene uredbe (sodba z dne 22. marca 2017, GROFA in drugi, C‑435/15 in C‑666/15, EU:C:2017:232, točka 38 in navedena sodna praksa).

43      Čeprav predložitveno sodišče v obravnavani zadevi izključuje neposredno uporabo Izvedbene uredbe št. 698/2012, ker nobena od strank v postopku v glavni stvari ne trdi, da je naprava iz postopka v glavni stvari identična tretjemu proizvodu, ki je opisan v Prilogi k tej uredbi, pa izraža pomisleke glede uporabe te uredbe po analogiji.

44      Vendar je treba glede na dejanske ugotovitve tega sodišča v zvezi z napravo iz postopka v glavni stvari opozoriti, da ta naprava in tretji proizvod, opisan v Prilogi k Izvedbeni uredbi št. 698/2012, nimata takšnih podobnosti, ki bi upravičile uporabo te uredbe po analogiji.

45      Zadnjenavedeni izdelek ima namreč poleg tega, da izpolnjuje dejansko funkcijo radiodifuznega oddajanja, za svojo funkcijo prikaza zaslon z diagonalo, ki meri približno 7 palcev ali 18 cm, ki mu je lahko priključen dodaten zaslon. Prav tako je opremljen s konektorji, ki omogočajo sprejem video signala iz zunanjih virov, kot so vzvratna kamera ali sprejemnik signala DVB‑T. Nazadnje, dodana sta mu dva daljinska upravljalnika.

46      Nasprotno naprava iz postopka v glavni stvari, kot je bilo poudarjeno v točkah od 35 do 37 te sodbe, bodisi ne ponuja takih funkcij bodisi je manj učinkovita.

47      Izvedbena uredba št. 698/2012 se tako za naprave, kot je ta v postopku v glavni stvari, ne uporablja niti neposredno niti po analogiji.

48      Glede na zgornje preudarke je treba na vprašanji za predhodno odločanje odgovoriti, da je treba KN v različici, kot izhaja iz Izvedbene uredbe 2015/1754, razlagati tako, da se večnamenska naprava take vrste, ki se uporablja v motornih vozilih, in ki, kot ta iz postopka v glavni stvari, v istem ohišju kot glavno funkcijo združuje radionavigacijski monitor z vnaprej nameščenima aplikacijama GPS navigacije in, kot dodatno opremo, napravo za radiodifuzno oddajanje, napravo za avdio in video reprodukcijo ter zaslon, katerega diagonala meri približno 5 palcev (12,7 cm), uvrsti pod tarifno podštevilko 8526 91 20 te nomenklature.

 Stroški

49      Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (deseti senat) razsodilo:

Kombinirano nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi v različici, ki izhaja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1754 z dne 6. oktobra 2015, je treba razlagati tako, da se večnamenska naprava take vrste, ki se uporablja v motornih vozilih, in ki, kot ta iz postopka v glavni stvari, v istem ohišju kot glavno funkcijo združuje radionavigacijski monitor z vnaprej nameščenima aplikacijama GPS navigacije in, kot dodatno opremo, napravo za radijsko oddajanje, napravo za avdio in video reprodukcijo ter zaslon, katerega diagonala meri približno 5 palcev (12,7 cm), uvrsti pod tarifno podštevilko 8526 91 20 te nomenklature.

Podpisi


*      Jezik postopka: romunščina.