Language of document : ECLI:EU:T:2022:199


 


 Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 30. marca 2022 –
RT Francija/Svet

(Zadeva T125/22 R)

„Začasna odredba – Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini – Suspenz dejavnosti oddajanja nekaterih medijev – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti – Tehtanje interesov“

1.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Fumus boni juris – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Kumulativnost – Tehtanje vseh zadevnih interesov – Vrstni red preizkusa in način preverjanja – Diskrecijska pravica sodnika za začasne odredbe

(členi 256(1), 278 in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156 (4))

(Glej točke od 19 do 22.)

2.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme – Finančna škoda – Obveznost predložitve konkretnih in natančnih navedb, podprtih s podrobnimi listinskimi dokazi – Nujnost zagotovitve resnične in poštene slike finančnega položaja

(člena 268 in 340 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točke 25, 26 in od 33 do 38.)

3.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Pogoji za izdajo – Nujnost – Poseg v ugled tožeče stranke – Nepremoženjska škoda, ki je ni mogoče bolje povrniti v postopku izdaje začasne odredbe kot v glavnem postopku – Neobstoj

(člena 278 in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točko 48.)

4.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Pogoji za izdajo – Resna in nepopravljiva škoda – Vzročna zveza med zatrjevano škodo in izpodbijanim aktom

(člena 278 in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točko 49.)

5.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Resna in nepopravljiva škoda – Nevarnost posega v temeljne pravice – Nevarnost, ki kot taka ne pomeni resne škode

(člena 278 in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točko 52.)

6.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme, ki ga nosi stranka, ki predlaga izdajo začasne odredbe

(člena 278 in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točko 54.)

7.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Pogoji za izdajo – Tehtanje vseh zadevnih interesov – Sklep o suspenzu dejavnosti oddajanja nekaterih medijev zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini – Prevlada interesov Sveta nad finančnimi interesi tožeče stranke

(člen 3(1) in (5) PEU; člen 278 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člena 151(2) in 156(4))

(Glej točke od 59 do 66.)

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

O predlogih za intervencijo, ki so jih vložile Evropska komisija, Kraljevina Belgija, Francoska republika in Republika Poljska ni treba odločiti.

3.

Odločitev o stroških se pridrži razen glede stroškov, ki so jih priglasile Evropska Komisija, Kraljevina Belgija, Francoska republika in Republika Poljske. Te nosijo stroške v okviru njihovega predloga za intervencijo.