Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.7.2022 – RT France v. neuvosto

(asia T-125/22)1

(Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet – Tiettyjen tiedotusvälineiden sisällön lähettämisen väliaikainen kielto ja lähetyslupien keskeyttäminen – Kirjaaminen luetteloon yhteisöistä, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan – Neuvoston toimivalta – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tulla kuulluksi – Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus – Oikeasuhteisuus – Elinkeinovapaus – Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon periaate)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: RT France (Boulogne-Billancourt, Ranska) (edustajat: asianajajat E. Piwnica ja M. Nguyen Chanh)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: S. Lejeune, R. Meyer ja S. Emmerechts)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: C. Pochet, M. Van Regemorter ja L. Van den Broeck), Viron tasavalta (asiamiehet: N. Grünberg ja M. Kriisa), Ranskan tasavalta (asiamiehet: A.-L. Desjonquères, J.-L. Carré, W. Zemamta ja T. Stéhelin), Latvian tasavalta (asiamiehet: K. Pommere, J. Davidoviča, I. Hūna, D. Ciemiņa ja V. Borodiņeca), Liettuan tasavalta (asiamiehet: K. Dieninis ja V. Kazlauskaitė-Švenčionienė), Puolan tasavalta (asiamiehet: B. Majczyna ja A. Miłkowska), Euroopan komissio (asiamiehet: D. Calleja Crespo, V. Di Bucci, J.-F. Brakeland ja M. Carpus Carcea), unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (asiamiehet: F. Hoffmeister, L. Havas ja M. A. De Almeida Veiga)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jolla vaaditaan rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 1.3.2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/351 (EUVL 2022, L 65, s. 5) ja rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta 1.3.2022 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2022/350 (EUVL 2022, L 65, s. 1) kumoamista, siltä osin kuin ne koskevat kantajaa.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

RT France vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Belgian kuningaskunta, Viron tasavalta, Ranskan tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Puolan tasavalta, Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 148, 4.4.2022.