Language of document :

Žaloba podaná 25. júla 2016 – CK Telecoms UK Investments/Komisia

(vec T-399/16)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CK Telecoms UK Investments Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: T. Wessely a O. Brouwer, advokáti, A. Woods, J. Aitken a M. Davis, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie C (2016) 2796 z 11. mája 2016 vo veci COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc), oznámené spoločnosti Hutchison 13. mája 2016, ktorým bolo vyhlásené plánované nadobudnutie spoločnosti Telefónica Europe plc spoločnosťou Hutchison v celom rozsahu za nezlučiteľné s vnútorným trhom a Dohodou o EHP v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004, a 

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, vrátane trov konania vynaložených prípadnými vedľajšími účastníkmi konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

V prvom žalobnom dôvode žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, zjavne nesprávneho posúdenia a porušila podstatné formálne náležitosti pri výklade a uplatnení právneho kritéria na posúdenie horizontálnych nekoordinovaných účinkov na maloobchodnom trhu mobilných telekomunikačných služieb v Spojenom kráľovstve. Komisia sa predovšetkým dopustila pochybenia, keď označila žalobkyňu za „významnú konkurenčnú silu“ a pri analýze intenzity hospodárskej súťaže. Komisia sa tiež dopustila zjavne nesprávneho posúdenia pri analýze predpokladaného účinku na ceny a pravdepodobných výhod subjektu, ktorý vznikne na základe koncentrácie.

Druhý žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení a skreslení dôkazov, pokiaľ ide o analýzu kontrafaktuálneho scenára. Komisia predovšetkým riadne nevyhodnotila kapacitu siete spoločnosti Hutchison v porovnaní so sieťami konkurentov a neoprávnene vychádzala z údajnej schopnosti spoločnosti Hutchison prijať iniciatívy v oblasti „riadenia dopytu“, ako napríklad zvýšenie cien, na účely odôvodnenia zamietnutia dôkazu predloženého spoločnosťou Hutchison, pokiaľ ide o budúcu kapacitu siete.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom skutkovom posúdení, nesprávnom právnom posúdení a zjavne nesprávnom posúdení a porušení podstatných formálnych náležitostí, pokiaľ ide o posúdenie horizontálnych nekoordinovaných účinkov vyvolaných rozdelením siete. Komisia najmä nesprávne posúdila nové návrhy týkajúce sa potreby a rozsahu „zosúladenia“ medzi konkurentmi v dohodách o rozdelení siete a dopustila sa nesprávneho právneho posúdenia a zjavne nesprávneho posúdenia, keď svoje závery založila na možnej ujme, ktorú by mohol subjekt vytvorený koncentráciou spôsobiť konkurentom, a nie na narušení hospodárskej súťaže. Komisia sa dopustila ďalších pochybení, keď odmietla záväzky, ktoré navrhla Hutchison a ktoré by v plnom rozsahu odstránili všetky obavy Komisie, pokiaľ ide rozdelenie siete.

Štvrtý žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení, nesprávnom právnom posúdení a porušení podstatných formálnych náležitostí, pokiaľ ide o posúdenie horizontálnych nekoordinovaných účinkov na veľkoobchodný trh prístupu a vytvorenia volania vo verejných mobilných telefónnej sieťach v Spojenom kráľovstve. Komisia sa predovšetkým dopustila nesprávneho posúdenia, keď dospela k záveru, že Hutchison je „významnou konkurenčnou silou“ na veľkoobchodnom trhu, hoci má len veľmi malý podiel na trhu (menej ako 3%), a založila svoje závery na stanoviskách tretích osôb namiesto toho, aby vykonala vlastnú analýzu.

Piaty žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, zjavne nesprávnom posúdení, na nedostatku odôvodnenia rozhodnutia a porušení podstatných formálnych náležitostí v súvislosti s posúdením záväzkov, ktoré navrhla Hutchison v reakcii na obavy týkajúce sa veľkoobchodného a maloobchodného trhu mobilných telekomunikačných služieb v Spojenom kráľovstve. Komisia najmä nesprávne namietala proti navrhnutým záväzkom skutočnosť, že ich vykonanie je neisté. Komisia zjavne pochybila pri posúdení schopnosti nových a posilnených konkurentov účinne konkurovať na základe navrhnutých záväzkov a nesprávne posúdila schopnosť navrhnutých záväzkov kompenzovať údajné zníženie hospodárskej súťaže uvedené v rozhodnutí.

____________