Language of document :

Vispārējās tiesas 2011. gada 8. decembra spriedums - Deutsche Post/Komisija

(lieta T-421/07) 

Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācijas iestādes veikušas par labu Deutsche Post AG - Lēmums uzsākt EKL 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru - Agrāka galīgā lēmuma neesamība - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Deutsche Post AG (Bonna, Vācija) (pārstāvji - J. Sedemund un T. Lübbig, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - sākotnēji N. Khan un B. Martenczuk, pēc tam B. Martenczuk un D. Grespan)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: UPS Europe NV/SA (Brisele, Beļģija) un UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Vācija) (pārstāvji - T. Ottervanger un E. Henny, advokāti)

Priekšmets

Par prasību atcelt Komisijas 2007. gada 12. septembra Lēmumu uzsākt [EKL] 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz Vācijas Federatīvās Republikas par labu Deutsche Post AG [atbalsts C 36/07 (ex NN 25/07)] piešķirto valsts atbalstu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

Deutsche Post AG sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

UPS Europe NV/SA un UPS Deutschland Inc. & Co. OHG sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1 - OV C 22, 26.01.2008.