Language of document : ECLI:EU:T:2011:720

Kohtuasi T‑421/07

Deutsche Post AG

versus

Euroopa Komisjon

Riigiabi – Saksamaa ametiasutuste poolt Deutsche Post AG kasuks rakendatud meetmed – Otsus algatada EÜ artikli 88 lõikes 2 ette nähtud menetlus – Varasema lõpliku otsuse puudumine – Vastuvõetamatus

Kohtuotsuse kokkuvõte

Tühistamishagi – Vaidlustatavad aktid – Siduvate õiguslike tagajärgedega aktid – Komisjoni otsus algatada riikliku meetme uurimiseks ametlik uurimismenetlus ning ajutine kvalifitseerimine uue abina – Vaidlustatav akt – Komisjoni otsus algatada ametlik uurimismenetlus samade meetmete suhtes, mis on varasema algatamisotsuse esemeks – Vastuvõetamatus juhul, kui esimene menetlus ei ole lõpetatud

(EÜ artikli 87 lõige 1, EÜ artikli 88 lõiked 2 ja 3 ning EÜ artikkel 230; nõukogu määrus nr 659/1999, artikkel 7)

Tühistamishagi esemeks EÜ artikli 230 mõttes võivad olla ainult aktid või otsused, mis tekitavad siduvaid õiguslikke tagajärgi hageja huve puudutaval viisil, muutes selgelt tema õiguslikku olukorda. Sellega on tegu riigiabi ametliku uurimismenetluse algatamise otsuse puhul, kui komisjon kvalifitseerib uueks abiks meetme, mida juba rakendatakse, ja seda mitte ainult juhul, kui asjaomase liikmesriigi ametiasutused peavad abi, mida rakendatakse, olemasolevaks abiks, vaid ka juhul, kui algatamisotsuse esemeks olev abi ei kuulu nende ametiasutuste hinnangul EÜ artikli 87 lõike 1 kohaldamisalasse.

Ametliku uurimismenetluse algatamise otsuse tegemine meetme suhtes, mida juba rakendatakse ja mille komisjon kvalifitseerib uueks abiks, muudab tingimata selle meetme õiguslikku mõju ning nende ettevõtjate õiguslikku olukorda, keda meede soodustab, eriti mis puudutab nimetatud meetme rakendamise jätkamist. Niisugusele otsusele saaks tugineda ka siseriiklikus kohtus, kes on pädev rakendama kõiki EÜ artikli 88 lõike 3 viimase lause rikkumisest tulenevaid tagajärgi. Lõpuks võib kõnealune otsus kaasa tuua ka selle, et ettevõtjad, keda meede soodustab, keelduvad igal juhul uutest maksetest või uutest eelistest või hangivad võimaliku hilisema rahalise hüvitise jaoks vajaliku summa. Äriringkond võtab oma suhetes kõnealuste soodustatud isikutega samuti arvesse nende ebakindlat õiguslikku ja rahalist olukorda.

Seevastu ei saa niisugune otsus tekitada iseseisvaid õiguslikke tagajärgi ja selle puhul ei saa niisiis olla tegemist otsusega, mille peale võiks esitada tühistamishagi, sest see käsitleb samu meetmeid kui need, mis olid varasema algatamisotsuse esemeks – eeldusel, et nende meetmete ametlikku uurimismenetlust ei ole lõpetatud ja et komisjon on juba selles menetluses maininud, et vaidlusalused meetmed võivad kuuluda EÜ artikli 87 lõikes 1 ette nähtud keelu kohaldamisalasse.

Nimelt on ametliku uurimismenetlusega seotud sõltumatud õiguslikud tagajärjed niisugusel juhul tekkinud juba esimese algatamisotsuse järel.

(vt punktid 49–51, 61, 63)