Language of document :

Üldkohtu 18. septembri 2015. aasta otsus – Deutsche Post versus komisjon

(kohtuasi T-421/07 RENV)1

(Riigiabi – Kirjade edastamine – Saksamaa ametiasutuste poolt Deutsche Post AG kasuks rakendatud meetmed – Otsus algatada EÜ artikli 88 lõikes 2 toodud menetlus – Põhjendatud huvi – Lõpetatud menetluse uuesti avamine – Tühistava kohtuotsuse mõju)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Deutsche Post AG (Bonn, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J. Sedemund ja T. Lübbig)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Martenczuk, T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: UPS Europe NV/SA (Brüssel, Belgia) ja UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Ottervanger)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 12. septembri 2007. aasta otsus algatada [EÜ] artikli 88 lõikes 2 ette nähtud menetlus Saksamaa Liitvabariigi poolt Deutsche Post AG-le antud riigiabi kohta (abi C 36/07 (ex NN 25/07)).

Resolutsioon

Tühistada komisjoni 12. septembri 2007. aasta otsus algatada EÜ artikli 88 lõikes 2 ette nähtud menetlus Saksamaa Liitvabariigi poolt Deutsche Post AG-le antud riigiabi kohta (abi C 36/07 (ex NN 25/07)) osas, kus kõnealuste avalik-õiguslike meetmete (välja arvatud avalikud tagatised, mis anti Deutsche Bundespost Postdienstile ja Deutsche Postile) kohta algatati ametlik uurimismenetlus.

Jätta Euroopa Komisjoni kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja Deutsche Postil tühistamishagi esitamisega tekkinud kohtukulud, sh Euroopa Kohtu apellatsioonimenetluse kohtukulud.

UPS Europe NV/SA ja UPS Deutschland Inc. & Co. OHG kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1     ELT C 22, 26.1.2008.