Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 18. septembra 2015 – Deutsche Post/Komisia

(vec T-421/07 RENV)1

(„Štátna pomoc – Doručovanie poštových zásielok – Opatrenia prijaté nemeckými orgánmi v prospech Deutsche Post AG – Rozhodnutie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 ES – Záujem na konaní – Opätovné začatie ukončeného konania – Účinky rozhodnutia o zrušení“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Post AG (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: J. Sedemund a T. Lübbig, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Martenczuk, T. Maxian Rusche a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: UPS Europe NV/SA (Brusel, Belgicko) a UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Nemecko) (v zastúpení: T. Ottervanger, advokát)

Predmet

Zrušenie rozhodnutia Komisie z 12. septembra 2007 začať konanie podľa článku 88 ods. 2 [ES], pokiaľ ide o štátnu pomoc poskytnutú Spolkovou republikou Nemecko pre Deutsche Post AG [štátna pomoc C 36/07 (ex NN 25/07)]

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Komisie z 12. septembra 2007 začať konanie podľa článku 88 ods. 2 ES, pokiaľ ide o štátnu pomoc poskytnutú Spolkovou republikou Nemecko pre Deutsche Post AG [štátna pomoc C 36/07 (ex NN 25/07)], sa zrušuje v rozsahu, v akom sa ním začalo konanie vo veci formálneho zisťovania v súvislosti s dotknutými verejnými opatreniami, s výnimkou štátnych záruk priznaných Deutsche Bundespost Postdienst a Deutsche Post.Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Deutsche Post v súvislosti so žalobou o neplatnosť, vrátane trov odvolacieho konania na Súdnom dvore. UPS Europe NV/SA a UPS Deutschland Inc. & Co. OHG znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 22, 26.1.2008.