Language of document : ECLI:EU:T:2015:654

Sag T-421/07 RENV

Deutsche Post AG

mod

Europa-Kommissionen

»Statsstøtte – omdeling af post – foranstaltninger truffet af de tyske myndigheder til fordel for Deutsche Post AG – beslutning om at indlede proceduren i artikel 88, stk. 2, EF – søgsmålsinteresse – fornyet indledning af en afsluttet procedure – retsvirkninger af en dom om annullation«

Sammendrag – Rettens dom (Første Afdeling) af 18. september 2015

1.      Appel – søgsmålsinteresse – betingelse – appel, der kan medføre en fordel for den part, som har iværksat sagen

2.      Institutionernes retsakter – tilbagekaldelse – ulovlige akter – Kommissionens beslutning om at afslutte en formel undersøgelsesprocedure – betingelser – overholdelse af en rimelig frist og af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning – mulighed for tilbagekaldelse, der ikke kun er begrænset til den i artikel 9 i forordning nr. 659/1999 omhandlede situation

(Art. 88, stk. 2, EF; Rådets forordning nr. 659/1999, art. 9)

3.      Statsstøtte – Kommissionens beslutning om at foretage en fornyet indledning af en afsluttet formel undersøgelsesprocedure – manglende ophævelse eller tilbagekaldelse af beslutningen om afslutning – ulovlighed

(Art. 88, stk. 2, EF; Rådets forordning nr. 659/1999)

4.      Statsstøtte – Kommissionens beslutning om at foretage en fornyet indledning af en afsluttet formel undersøgelsesprocedure – vurdering af lovligheden ud fra de oplysninger, der forelå på tidspunktet for vedtagelsen af beslutningen – efterfølgende betragtninger – ingen betydning

(Art. 88, stk. 2, EF)

1.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 29 og 33-35)

2.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 45-47)

3.      Der er ikke nogen bestemmelse i forordning nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, der giver Kommissionen mulighed for at foretage en fornyet indledning af en afsluttet formel undersøgelsesprocedure og træffe en ny beslutning uden at ophæve eller tilbagekalde beslutningen om afslutning.

En sådan fornyet indledning er ganske vist ikke udtrykkeligt forbudt i henhold til forordning nr. 659/1999. Den er imidlertid i strid med retssikkerhedsprincippet og med den pågældende forordnings ånd, idet tredje betragtning til forordningen viser, at behovet for at øge retssikkerheden var en af grundene til dens vedtagelse, og det i niende betragtning anføres, at den formelle undersøgelsesprocedure bør afsluttes med en endelig beslutning.

For det første ville en sådan fornyet indledning nemlig indebære, at der ville foreligge to uforenelige beslutninger i retsordenen. For det andet ville den omstændighed, at Kommissionen gives mulighed for at foretage en fornyet indledning af en afsluttet formel undersøgelsesprocedure og træffe en ny beslutning uden forudgående at ophæve eller tilbagekalde beslutningen om afslutning, gøre det muligt for Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt at vende tilbage til denne beslutning, hvorved de parter, der omfattes af den afsluttede undersøgelsesprocedure, ville blive hindret i at få den mindste vished om deres retsstilling.

Følgelig må Unionens retsinstansers annullation af en beslutning om afslutning af den formelle undersøgelsesprocedure i mangel af tilbagekaldelse eller ophævelse af beslutningen anses for en nødvendig formel betingelse for en fornyet indledning af den pågældende procedure. De parter, der er berørt af den formelle undersøgelsesprocedure, ville ellers befinde sig i en usikker situation med hensyn til beslutning om fornyet indledning af proceduren, som er uforenelig med behovet for at øge retssikkerheden, som er en af grundene til vedtagelsen af forordning nr. 659/1999.

(jf. præmis 50-52 og 62)

4.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 55)