Language of document : ECLI:EU:T:2015:654

Kohtuasi T‑421/07 RENV

Deutsche Post AG

versus

Euroopa Komisjon

Riigiabi – Kirjade edastamine – Saksamaa ametiasutuste poolt Deutsche Post AG kasuks rakendatud meetmed – Otsus algatada EÜ artikli 88 lõikes 2 toodud menetlus – Põhjendatud huvi – Lõpetatud menetluse uuesti avamine – Tühistava kohtuotsuse mõju

Kokkuvõte – Üldkohtu (esimene koda) 18. septembri 2015. aasta otsus

1.      Apellatsioonkaebus – Põhjendatud huvi – Tingimus – Apellatsioonkaebus, mis võib tuua selle esitajale kasu

2.      Institutsioonide aktid – Tühistamine – Ebaseaduslikud aktid – Komisjoni otsus lõpetada ametlik uurimismenetlus – Tingimused – Mõistliku tähtaja ja õiguspärase ootuse põhimõtte järgimine – Tühistamise võimalus, mis ei piirdu üksnes määruse nr 659/1999 artiklis 9 toodud olukorraga

(EÜ artikli 88 lõige 2; nõukogu määrus nr 659/1999, artikkel 9)

3.      Riigiabi – Komisjoni otsus algatada uuesti juba lõpetatud ametlik uurimismenetlus –Lõpetamise otsuse tühistamata või tagasi võtmata jätmine – Lubamatus

(EÜ artikli 88 lõige 2; nõukogu määrus nr 659/1999)

4.      Riigiabi – Komisjoni otsus algatada uuesti juba lõpetatud ametlik uurimismenetlus – Seaduslikkuse hindamine otsuse tegemise ajal kättesaadava teabe alusel – Tagasiulatuvad kaalutlused – Mõju puudumine

(EÜ artikli 88 lõige 2)

1.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 29 ja 33–35)

2.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 45–47)

3.      Ükski määruse nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks, säte ei anna komisjonile õigust algatada uuesti juba lõpetatud ametlikku uurimismenetlust ja teha uut otsust, ilma et lõpetamise otsust oleks tühistatud või tagasi võetud.

Vastab küll tõele, et määrus nr 659/1999 ei keela otsesõnu sellist uuesti algatamist. Sellegipoolest oleks see vastuolus õiguskindluse põhimõttega ning selle määruse mõttega, kuna vastavalt määruse põhjendusele 3 oli selle vastuvõtmise üks eesmärke suurendada õiguskindlust, ning põhjenduses 9 märgitakse, et ametlik uurimismenetlus lõpetatakse „lõpliku“ otsusega.

Selline uuesti algatamine tähendaks ühest küljest seda, et õiguskorras eksisteerivad samal ajal kaks kokkusobimatut otsust. Teisest küljest, kui komisjonil lubatakse uuesti algatada juba lõpetatud ametlik uurimismenetlus ja teha uus otsus ilma, et ta eelnevalt tühistaks või võtaks tagasi menetluse lõpetamise otsuse, võimaldataks komisjonil igal ajal selle otsuse juurde naasta, takistades uurimismenetlusest puudutatud pooltel mingigi kindluse tekkimist oma õigusliku olukorra osas.

Seetõttu tuleb ametliku uurimismenetluse lõpetamise otsuse tühistamist liidu kohtu poolt – kui puudub selle otsuse kehtetuks tunnistamine või tagasivõtmine – lugeda formaalseks, vajalikuks ja eelnevaks tingimuseks selle menetluse uuesti algatamisele. Vastasel juhul oleksid ametliku uurimismenetluse pooled ebakindlas olukorras seoses uuesti algatamise otsuse laadiga, mis on kokkusobimatu vajadusega suurendada õiguskindlust, mis on määruse nr 659/1999 vastuvõtmise üks põhjuseid.

(vt punktid 50–52 ja 62)

4.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 55)