Language of document : ECLI:EU:T:2015:654

Asia T‑421/07 RENV

Deutsche Post AG

vastaan

Euroopan komissio

Valtiontuet – Postinjakelu – Saksan viranomaisten toimet Deutsche Post AG:n hyväksi – Päätös EY 88 artiklan 2 kohdassa määrätyn menettelyn aloittamisesta – Oikeussuojan tarve – Päätetyn menettelyn uudelleen aloittaminen – Kumoamistuomion vaikutukset

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.9.2015

1.      Muutoksenhaku – Oikeussuojan tarve – Edellytys – Valitus, joka voi tuottaa etua sen tekijälle

2.      Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Peruuttaminen – Lainvastaiset toimet – Komission päätös muodollisen tutkintamenettelyn päättämisestä – Edellytykset – Toimiminen kohtuullisessa ajassa ja luottamuksensuojan periaatteen noudattaminen – Peruuttamismahdollisuus, joka ei rajoitu asetuksen N:o 659/1999 9 artiklassa tarkoitettuun tilanteeseen

(EY 88 artiklan 2 kohta; neuvoston asetuksen N:o 659/1999 9 artikla)

3.      Valtiontuki – Komission päätöstä päätetyn muodollisen tutkintamenettelyn uudelleen aloittamisesta tilanteessa, jossa menettelyn päättämisestä tehtyä päätöstä ei ole peruutettu tai vedetty takaisin, ei voida hyväksyä

(EY 88 artiklan 2 kohta; neuvoston asetus N:o 659/1999)

4.      Valtiontuki – Komission päätös päätetyn muodollisen tutkintamenettelyn uudelleen aloittamisesta – Lainmukaisuuden arviointi päätöksen tekohetkellä saatavilla olleiden tietojen perusteella – Taannehtivilla näkökohdilla ei ole merkitystä

(EY 88 artiklan 2 kohta)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 29 ja 33–35 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 45–47 kohta)

3.      Missään EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen N:o 659/1999 säännöksessä ei anneta komissiolle mahdollisuutta aloittaa jo päätetty EY 88 artiklan 2 kohdassa määrätyn kaltainen muodollinen tutkintamenettely uudelleen ja tehdä uusi päätös peruuttamatta tai vetämättä takaisin päättämisestä tehtyä päätöstä.

On kyllä niin, että tällaista uudelleen aloittamista ei ole asetuksessa N:o 659/1999 nimenomaisesti kielletty. Uudelleen aloittaminen olisi kuitenkin vastoin oikeusvarmuuden periaatetta sekä kyseisen asetuksen henkeä; asetuksen johdanto-osan kolmas perustelukappale osoittaa, että oikeusvarmuuden lisääminen on ollut yksi asetuksen antamisen syy, ja asetuksen johdanto-osan yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan, että muodollinen tutkintamenettely päätetään ”lopullisella” päätöksellä.

On nimittäin niin, että yhtäältä tällainen uudelleen aloittaminen merkitsisi kahden keskenään ristiriitaisen päätöksen olemassaoloa oikeusjärjestyksessä. Toisaalta sen hyväksyminen, että komissiolla on mahdollisuus aloittaa päätetty muodollinen tutkintamenettely uudelleen ja tehdä uusi päätös peruuttamatta tai vetämättä sitä ennen takaisin päättämisestä tehtyä päätöstä mahdollistaisi sen, että komissio voisi milloin tahansa muuttaa tätä päätöstä, minkä johdosta osapuolilla, joita päätetty menettely koskee, ei olisi minkäänlaista varmuutta oikeusasemastaan.

Näin ollen se, että unionin tuomioistuimet kumoavat muodollisen tutkintamenettelyn päättämisestä tehdyn päätöksen, on katsottava tämän päätöksen peruuttamisen tai takaisin vetämisen puuttuessa kyseisen menettelyn uudelleen aloittamisen kannalta välttämättömäksi muodolliseksi ennakkoedellytykseksi. Muodollisen tutkintamenettelyn osapuolet olisivat muuten epävarmassa tilanteessa uudelleen aloittamista koskevan päätöksen luonteen osalta, mikä olisi yhteensopimatonta oikeusvarmuuden lisäämisen tarpeen – joka on yksi asetuksen N:o 659/1999 antamisen syistä – kanssa.

(ks. 50–52 ja 62 kohta)

4.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 55 kohta)