Language of document :

Žaloba podaná dne 22. listopadu 2007 - Deutsche Post v. Komise

(Věc T-421/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Deutsche Post AG (Bonn, Německo) (zástupci: J. Sedemund a T. Lübbig, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 12. září 2007 "Státní podpora C 36/2007 (ex NN 25/2007) - Státní podpora ve prospěch Deutsche Post AG, výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES";

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se domáhá zrušení rozhodnutí Komise zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 ES ohledně státní podpory C 36/07 (ex NN 25/07). Toto rozhodnutí bylo Německu sděleno dopisem ze dne 12. září 2007 (Úř. věst.C 245, s. 21). Řízení zahájené tímto rozhodnutím má za cíl doplňující zkoumání postupu zahájeného Komisí dne 23. října 1999, v němž Komise přijala dne 19. června 2002 konečné zamítavé rozhodnutí (Úř. věst. L 247, s. 27). V tomto zamítavém rozhodnutí Komise konstatovala, že ceny Deutsche Post AG za službu doručování balíkových zásilek ode dveří ke dveřím byly pod úrovní přírůstkových nákladů a že tato agresivní rabatová politika nespadá do povinnosti univerzální služby.

Žalobkyně k odůvodnění své žaloby uplatňuje, že napadené rozhodnutí porušuje základní zásady řízení. Zejména se podle ní jedná o porušení zásady ochrany legitimního očekávání, jelikož Komise zná rozhodné skutečnosti již řadu let a s nimi související rozhodnutí o ukončení řízení přijala dne 19. června 2002. Navíc byla porušena práva účasti Spolkové republiky Německo i žalobkyně na řízení, neboť jim nebyla poskytnuta možnost zaujmout k napadenému rozhodnutí před jeho přijetím stanovisko. Konečně je v této souvislosti uplatňováno, že se jedná o porušení nařízení (ES) č. 659/19991, neboť z jeho systematiky vyplývá, že zamítavé rozhodnutí, jako je rozhodnutí ze dne 19. června 2002, je konečné a že žalovaná nemůže učinit skutečnosti, které již byly s konečnou platností posouzeny, předmětem nového řízení v oblasti státních podpor.

Žalobkyně dále uplatňuje, že žalovaná porušila povinnost uvést odůvodnění na základě článku 253 ES a čl. 6 odst.1 nařízení č. 659/1999, jelikož z napadeného rozhodnutí jasně nevyplývá, jaká opatření zamýšlí Komise označit za státní podporu, a kromě toho v tomto rozhodnutí není obsaženo právní posouzení.

Konečně je tvrzeno porušení čl. 87 odst. 1 ES a článku 88 ES, jelikož opatření uváděná v napadeném rozhodnutí nelze označit za státní podporu.

____________

1 - Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999 kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku [88 ES] (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339).