Language of document :

Žaloba podaná 22. novembra 2007 - Deutsche Post/Komisia

(vec T-421/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Post AG (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: J. Sedemund a T. Lübbig, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 12. septembra 2007 "Štátna pomoc C 36/2007 (ex NN 25/2007) - Štátna pomoc pre Deutsche Post AG - Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES",

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie začať konanie podľa článku 88 ods. 2 ES vo veci štátnej pomoci C 36/07 (ex NN 25/07). Toto rozhodnutie bolo Nemecku oznámené listom z 12. septembra 2007 (Ú. v. EÚ C 245, s. 21). Cieľom konania začatého týmto rozhodnutím je doplňujúce preskúmanie konania, ktoré Komisia začala 23. októbra 1999 a v ktorom Komisia prijala 19. júna 2002 konečné zamietavé rozhodnutie (Ú. v. ES L 247, s. 27). V tomto zamietavom rozhodnutí Komisia konštatovala, že Deutsche Post AG určovala ceny balíkových zásielok doručovaných od dverí k dverám pod úrovňou prírastkových nákladov a že táto agresívna politika poskytovania zliav nespadala do jej povinnosti poskytovať univerzálne služby.

Žalobkyňa na odôvodnenie svojej žaloby uvádza, že napadnuté rozhodnutie porušuje základné zásady konania. Ide hlavne o porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery, pretože Komisii sú rozhodujúce skutočnosti známe už roky a 19. júna 2002 prijala v tejto súvislosti rozhodnutie o ukončení konania. Navyše boli porušené práva účasti Spolkovej republiky Nemecko aj žalobkyne na konaní, pretože im nebola poskytnutá možnosť zaujať k napadnutému rozhodnutiu pred jeho prijatím stanovisko. Nakoniec žalobkyňa v tejto súvislosti uvádza, že bolo porušené nariadenie (ES) č. 659/19991, pretože z jeho systematiky vyplýva, že zamietavé rozhodnutie, ako je rozhodnutie z 19. júna 2002, je konečné a že žalovaná nemôže o skutočnostiach, ktoré už boli s konečnou platnosťou posúdené, začať nové konanie na preskúmanie štátnej pomoci.

Žalobkyňa ďalej uvádza, že žalovaná porušila povinnosť uviesť odôvodnenie podľa článku 253 ES a článku 6 ods.1 nariadenia č. 659/1999, pretože z napadnutého rozhodnutia jasne nevyplýva, ktoré opatrenia zamýšľa Komisia označiť za štátnu pomoc, a rozhodnutie okrem toho neobsahuje právne posúdenie.

Žalobkyňa nakoniec vytýka porušenie článku 87 ods. 1 ES a článku 88 ES, pretože opatrenia uvedené v napadnutom rozhodnutí nemožno považovať za štátnu pomoc.

____________

1 - Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku [88 ES] (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).