Language of document :

Talan väckt den 22 november 2007 - Deutsche Post AG mot kommissionen

(Mål T-421/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Deutsche Post AG (Bonn, Tyskland) (ombud: advokaterna J. Sedemund och T. Lübbig)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 12 september 2007 (Statligt stöd C 36/07 (ex NN 25/07) - Statligt stöd till Deutsche Post AG - Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget),

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att kommissionens beslut att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 EG angående statligt stöd C 36/07 (ex NN 25/07) skall ogiltigförklaras. Tyskland delgavs detta beslut genom skrivelse av den 12 september 2007 (EUT C 245, s. 21). Detta beslut innebar att det inleddes ett förfarande med syfte att ersätta det förfarande som kommissionen inledde den 23 oktober 1999 och som ledde till att kommissionen den 19 juni 2002 fattade ett slutgiltigt negativt beslut (EGT L 247, s.27). I detta negativa beslut fastställde kommissionen att Deutsche Post AG:s priser för pakettjänster från dörr till dörr till priser låg under de tjänstespecifika tilläggskostnaderna och att denna aggressiva rabattpolitik inte ingick i dess åtagande att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Sökanden gör till stöd för sin talan gällande att det angripna beslutet strider mot viktiga förvaltningsprinciper. Det är särskilt fråga om ett åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar genom att kommissionen varit medveten om de faktiska omständigheterna under många år och den 19 juni 2002 fattat ett beslut som då angavs vara slutgiltigt. Vidare har varken Förbundsrepubliken Tyskland eller sökanden beretts tillfälle att yttra sig vad gäller det angripna beslutet innan det meddelades. Slutligen anför sökanden i detta sammanhang att förordning (EG) nr 659/19991 har åsidosatts, eftersom det av systematiken i denna rättsakt framgår att ett negativt beslut, av det slag som fattades den 19 juni 2002, innebär att förfarandet har avslutats och att svaranden inte kan ompröva sin bedömning av de faktiska omständigheterna i ett nytt förfarande rörande det statliga stödet.

Sökanden gör vidare gällande att svaranden har åsidosatt motiveringsskyldigheten enligt artikel 253 EG och artikel 6.1 i förordning nr 659/1999, eftersom det i det angripna beslutet inte klart anges vilka åtgärder som kommissionen anser utgör statligt stöd och beslutet dessutom inte innehåller någon rättslig bedömning.

Sökanden hävdar slutligen att artiklarna 87.1 och 88 EG har åsidosatts, eftersom de åtgärder som anges i det angripna beslutet inte skall anses som statligt stöd.

____________

1 - Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel [88 EG] (EGT L 83, s. 1).