Language of document :

Kanne 22.4.2021 – Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-259/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: I. Liukkonen ja I. Terwinghe)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 28.1.2021 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2021/921  15–17 ja 20 artikla sekä 59 artiklan 2 kohta on kumottava

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Parlamentin mukaan asiaa koskevissa lainsäädäntötoimissa eli asetuksen (EU) 2019/12412 10 artiklan 4 kohdassa ja 15 artiklassa sekä asetuksen (EU) 2019/4723 9 artiklassa säädetään, että nyt esillä olevan kanteen kohteena olevat toimenpiteet on toteutettava SEUT 290 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä.

Parlamentti esittää kanteensa tueksi siis kaksi kanneperustetta. Ensimmäisen kanneperuste perustuu menettelyn virheellisyyteen tai väärinkäyttöön, koska riitautetut toimenpiteet olisi pitänyt toteuttaa SEUT 290 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä eikä SEUT 43 artiklan 3 kohdan mukaisessa menettelyssä. Toinen kanneperuste perustuu vilpittömän yhteistyön puuttumiseen, mikä on vastoin SEU 13 artiklan 2 kohtaa. Antaessaan kanteen kohteena olevat säännökset muussa menettelyssä kuin siinä, josta on säädetty tätä tarkoitusta varten toimissa, joita se on ollut mukana antamassa, neuvosto on riistänyt parlamentilta tutkintaoikeuden, joka sillä olisi ollut, jos olisi käytetty sääntöjenmukaista menettelyä.

____________

1 EUVL 2021, L 31, s. 31.

2 Kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 ja (EU) 2019/1022 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta 20.6.2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1241 (EUVL 2019, L 198, s. 105).

3 Läntisillä vesialueilla ja niiden lähivesialueilla kalastettuja kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetusten (EU) 2016/1139 ja (EU) 2018/973 muuttamisesta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta 19.3.2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/472 (EUVL 2019, L 83, s. 1).