Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 18. listopada 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesarbeitsgericht - Njemačka) – Republik Griechenland protiv Grigoriosa Nikiforidisa

(predmet C-135/15)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Mjerodavno pravo za ugovor o radu – Uredba (EZ) br. 593/2008 – Članak 28. – Područje primjene ratione temporis – Članak 9. – Pojam ‚prevladavajuće obvezne odredbe’ – Primjena prevladavajućih obveznih odredaba država članica koje nisu država pred čijim se sudom vodi postupak – Zakonodavstvo države članice koje predviđa smanjenje plaća u javnom sektoru zbog proračunske krize – Dužnost lojalne suradnje)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesarbeitsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Republik Griechenland

Tuženik: Grigorios Nikiforidis

Izreka

Članak 28. Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) treba tumačiti na način da je radni ugovorni odnos koji je nastao prije 17. prosinca 2009. obuhvaćen područjem primjene te uredbe samo ako je taj odnos uzajamnom suglasnošću ugovornih stranaka nakon tog datuma izmijenjen u takvom opsegu da treba smatrati da je od navedenog datuma sklopljen novi ugovor o radu, a što je na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri.

Članak 9. stavak 3. Uredbe br. 593/2008 treba tumačiti na način da isključuje mogućnost da sud koji vodi postupak primijeni kao pravna pravila druge prevladavajuće obvezne odredbe koje nisu prevladavajuće obvezne odredbe države pred čijim se sudom vodi postupak ili države u kojoj obveze koje proizlaze iz ugovora moraju biti izvršene ili su izvršene, ali se ne protivi tomu da sud koji vodi postupak uzme u obzir takve druge prevladavajuće obvezne odredbe kao činjenične elemente ako to predviđa nacionalno pravo koje je na temelju odredaba te uredbe mjerodavno za ugovor. Načelo lojalne suradnje utvrđeno u članku 4. stavku 3. UEU-a ne dovodi u pitanje to tumačenje.

____________

1 SL C 198, 15. 6. 2015.