Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 25.6.2021 – ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association, Belgian oikeuden mukainen voittoa tavoittelematon kansainvälinen yhdistys ja Gesamtverband Autoteile-Handel e. V. v. Automobiles PEUGEOT SA ja PSA Automobiles SA

(asia C-390/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association, Belgian oikeuden mukainen voittoa tavoittelematon kansainvälinen yhdistys ja Gesamtverband Autoteile-Handel e. V.

Vastaaja: Automobiles PEUGEOT SA ja PSA Automobiles SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko asetuksen (EU) 2018/8581 XIV luvun säännöksiä (61 artikla ja sitä seuraavat artiklat, liite X mukaan luettuna) myös sellaisiin ajoneuvomalleihin, jotka on ensimmäisen kerran tyyppihyväksytty jo aikaisemmin kuin 1.9.2020 asetuksen (EY) N:o 715/20072 nojalla?

Mikäli tähän kysymykseen on vastattava kieltävästi:

Sovelletaanko näiden ”vanhojen ajoneuvojen” osalta edelleen asetuksen (EY) N:o 715/2007 III lukua ja maksujen määrittämiseksi erityisesti asetuksen (EY) N:o 715/2007 7 artiklaa?

Käsittääkö mainittujen tietojen saatavuus, jonka järjestäminen on asetuksen (EU) 2018/858 61 artiklan 1 kohdan mukaan valmistajien velvollisuus, teknisten tietojen julkaisijoiden valtuuden hyödyntää näitä tietoja asetuksen (EU) 2018/858 3 artiklan 45 alakohdan mukaisesti liiketoimintaansa liittyvissä tehtävissä jälkimarkkinoiden toimitusketjussa, vai edellyttääkö tällainen hyödyntämisvaltuus erillistä sopimusta hyödyntämis- ja uudelleenjulkaisemisluvasta, joka ei sitten valmistajan veloittaman korvauksen osalta kuulu asetuksen (EU) 2018/858 63 artiklan soveltamisalaan?

Mikäli ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava kieltävästi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 III lukua sovelletaan vanhoihin ajoneuvoihin:

Käsittääkö mainittujen tietojen saatavuus, jonka järjestäminen on asetuksen (EY) N:o 715/2007 6 artiklan 1 kohdan mukaan valmistajien velvollisuus, teknisten tietojen julkaisijoiden valtuuden asetuksen (EY) N:o 715/2007 3 artiklan 15 alakohdan mukaisesti hyödyntää näitä tietoja liiketoimintaansa liittyvissä tehtävissä jälkimarkkinoiden toimitusketjussa, vai edellyttääkö tällainen hyödyntämisvaltuus erillistä sopimusta hyödyntämis- ja uudelleenjulkaisemisluvasta, joka ei sitten valmistajan veloittaman korvauksen osalta kuulu asetuksen (EY) N:o 715/2007 7 artiklan soveltamisalaan?

Onko asetuksen (EU) 2018/858 63 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä olevaa kohtuullisen ja oikeasuhteisen maksun käsitettä tulkittava siten, että valmistajan on maksut määrittäessään kohdeltava kaikkia asetuksen (EU) 2018/858 3 artiklan 45 alakohdassa tarkoitettuja riippumattomia toimijoita yhdenvertaisesti riippumatta niiden kulloisestakin liiketoiminnasta?

Mikäli ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava kieltävästi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 III lukua sovelletaan vanhoihin ajoneuvoihin:

Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä olevaa kohtuullisen ja kustannuksiin nähden suhteutetun maksun käsitettä tulkittava siten, että valmistajan on maksut määrittäessään kohdeltava kaikkia asetuksen (EY) N:o 715/2007 3 artiklan 15 alakohdassa tarkoitettuja riippumattomia toimijoita yhdenvertaisesti riippumatta niiden kulloisestakin liiketoiminnasta?

Mikäli kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava kieltävästi.

Onko asetuksen (EU) 2018/858 63 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä olevaa kohtuullisen ja oikeasuhteisen maksun käsitettä tulkittava siten, että maksu saa lähtökohtaisesti kattaa ainoastaan valmistajan kustannukset?

Mikäli ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava kieltävästi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 III lukua sovelletaan vanhoihin ajoneuvoihin:

Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä olevaa kohtuullisen ja kustannuksiin nähden suhteutetun maksun käsitettä tulkittava siten, että maksu saa lähtökohtaisesti kattaa ainoastaan valmistajan kustannukset?

____________

1 Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta 30.5.2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858 (EUVL 2018, L 151, s. 1).

2 Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20.6.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (EUVL 2007, L 171, s. 1).