Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Благоевград (България) на 23 март 2021 година – VS / Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

(Дело C-180/21)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд - Благоевград

Страни в главното производство

Жалбоподател: VS

Ответник: Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Преюдициални въпроси

1.    Следва ли член 1, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/6801 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета да се тълкува в смисъл, че при посочване на целите изброява "предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления" като аспекти на една обща цел?

2.    Приложими ли са разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/6792 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО спрямо Прокуратурата на Република България, поради това че събраната в качеството й на "администратор" по член 3, точка 8 от Директива (ЕС) 2016/680 информация за едно лице, отнасяща се до образувана срещу него прокурорска преписка за проверка на данни за извършено престъпление, е използвана в защитата й пред съд като страна в гражданско производство – чрез съобщаване на факта на образуването й или чрез представяне на материалите от нея?

2.1.    При утвърдителен отговор на този въпрос,

Следва ли изразът "легитимни интереси" в член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка е обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО да се тълкува в смисъл, че обхваща разкриването изцяло или частично на информация за едно лице, събрана в образувана срещу него прокурорска преписка за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, ако е в защита на администратора като страна в гражданско производство, и изключва ли съгласието на субекта на данните?

____________

1 OB 2016, L 119, стр. 89

2 OB 2016, L 119, стр. 1