Language of document : ECLI:EU:T:2012:448

Vec T‑169/08

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

proti

Európskej komisii

„Hospodárska súťaž – Zneužitie dominantného postavenia – Grécky trh s dodávkami hnedého uhlia a grécky veľkoobchodný trh s elektrickou energiou – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 86 ods. 1 ES v spojení s článkom 82 ES – Udelenie alebo zachovanie práv na ťažbu hnedého uhlia priznaných Helénskou republikou v prospech verejnoprávneho podniku“

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 20. septembra 2012

1.      Hospodárska súťaž – Verejnoprávne podniky a podniky, ktorým členské štáty priznávajú osobitné alebo výlučné práva – Článok 86 ES – Dosah

(Článok 86 ods. 1 ES)

2.      Hospodárska súťaž – Verejnoprávne podniky a podniky, ktorým členské štáty priznávajú osobitné alebo výlučné práva – Dominantné postavenie – Neexistencia automatickej nezlučiteľnosti s článkom 82 ES

(Článok 82 ES a článok 86 ods. 1 ES)

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 79)

2.      Zákazy stanovené v článku 86 ods. 1 ES sú určené členským štátom, zatiaľ čo článok 82 ES je určený podnikom a zakazuje im zneužívanie dominantného postavenia. V prípade kombinovaného uplatnenia týchto dvoch ustanovení možno porušenie článku 86 ods. 1 ES členským štátom preukázať len vtedy, ak je štátne opatrenie v rozpore s článkom 82 ES. Vynára sa teda otázka, v akom rozsahu sa musí zistiť zneužitie dominantného postavenia podniku, hoci len potenciálne, keďže toto zneužitie má spojitosť so štátnym opatrením.

V tomto ohľade, pokiaľ Komisia len konštatuje, že žalobca, bývalý monopolný podnik, si naďalej udržiava dominantné postavenie na veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou vďaka výhode, ktorú mu dáva prednostný prístup k hnedému uhliu, a že táto situácia vytvára nerovnosť príležitostí na tomto trhu medzi žalobcom a ostatnými podnikmi, z právneho hľadiska dostatočne neidentifikuje ani nepreukáže, k akému zneužitiu v zmysle článku 82 ES predmetné štátne opatrenie žalobcu viedlo alebo mohlo viesť. Samotná skutočnosť, že predmetný podnik sa z dôvodu štátneho opatrenia nachádza vo výhodnejšej situácii v porovnaní s jeho konkurentmi, sama osebe nepredstavuje zneužitie dominantného postavenia.

(pozri body 86, 93, 103)