Language of document : ECLI:EU:T:2012:448


Mål T‑169/08

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

mot

Europeiska kommissionen

”Konkurrens – Missbruk av dominerande ställning – Den grekiska marknaden för tillhandahållande av brunkol och den grekiska grossistmarknaden för elektricitet – Beslut varigenom en överträdelse av artikel 86.1 EG jämförd med artikel 82 EG konstateras – Republiken Greklands beviljande eller upprätthållande av ett offentligt företags rättigheter till utvinning av brunkol”

Sammanfattning‒ Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 20 september 2012

1.      Konkurrens ‒ Offentliga företag och företag som medlemsstaterna beviljar särskilda eller exklusiva rättigheter ‒ Artikel 86 EG ‒ Räckvidd

(Artikel 86.1 EG)

2.      Konkurrens ‒ Offentliga företag och företag som medlemsstaterna beviljar särskilda eller exklusiva rättigheter ‒ Dominerande ställning ‒ Oförenlighet i sig med artikel 82 EG föreligger inte

(Artiklarna 82 EG och 86.1 EG)

1.      Se domen.

(se punkt 79)

2.      De förbud som föreskrivs i artikel 86.1 EG gäller medlemsstaterna medan artikel 82 EG riktar sig mot företag genom att de förbjuds att missbruka en dominerande ställning. När dessa två bestämmelser tillämpas tillsammans kan en medlemsstats åsidosättande av artikel 86.1 EG endast konstateras om den statliga åtgärden strider mot artikel 82 EG. Följaktligen uppkommer frågan i vilken mån det krävs att ett missbruk av ett företags dominerande ställning, om än endast ett potentiellt missbruk, identifieras, varvid det finns ett samband med den statliga åtgärden.

Genom att, i det avseendet, endast konstatera att en sökande som utgörs av ett företag som tidigare innehade monopolställning fortsätter att ha en dominerande ställning på elgrossistmarknaden tack vare den fördel företaget har på grund av den privilegierade tillgången till brunkol och att denna omständighet skapar en ojämlik situation på marknaden där olika villkor gäller för sökanden jämfört med för andra företag har kommissionen varken identifierat eller styrkt vilket missbruk i den mening som avses i artikel 82 EG som den ifrågavarande statliga åtgärden har föranlett eller kan föranleda det berörda företaget att begå. Enbart den omständigheten att det ifrågavarande företaget befinner sig i en fördelaktig situation i förhållande till sina konkurrenter på grund av en statlig åtgärd utgör inte i sig missbruk av en dominerande ställning.

(se punkterna 86, 93 och 103)