Language of document : ECLI:EU:T:2016:733

Sag T-169/08 RENV

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

mod

Europa-Kommissionen

»Konkurrence – misbrug af dominerende stilling – det græske marked for levering af brunkul og engrossalg af elektricitet – beslutning, der fastslår en tilsidesættelse af artikel 86, stk. 1, EF sammenholdt med artikel 82 EF – tildeling eller opretholdelse af rettighederne til udnyttelse af offentlige brunkulslejer til en offentlig virksomhed – afgrænsning af de relevante markeder – ulige muligheder – begrundelsespligt – berettiget forventning – magtfordrejning – proportionalitet«

Sammendrag – Rettens dom (Første Afdeling) af 15. december 2016

1.      Konkurrence – dominerende stilling – relevant marked – afgrænsning – kriterier

(Art. 82 EF; Kommissionens meddelelse 97/C 372/03, punkt 7)

2.      Konkurrence – dominerende stilling – relevant marked – geografisk afgrænsning – kriterier – markedet omfatter kun én medlemsstat

(Art. 82 EF)

3.      Konkurrence – offentlige virksomheder og virksomheder, der nyder særlige eller eksklusive rettigheder indrømmet af medlemsstaterne – dominerende stilling – ulige muligheder for de forskellige erhvervsdrivende grundet en statslig foranstaltning – den statslige foranstaltning er per se ikke tilladt

(Art. 82 EF og art. 86, stk. 1, EF)

4.      Institutionernes retsakter – begrundelse – forpligtelse – rækkevidde – beslutning om anvendelse af konkurrencereglerne

(Art. 253 EF)

5.      Annullationssøgsmål – anbringender – manglende eller utilstrækkelig begrundelse – anbringende forskelligt fra anbringendet vedrørende retsaktens materielle lovlighed

(Art. 230 EF og 253 EF)

6.      EU-ret – principper – beskyttelse af den berettigede forventning – betingelser og grænser – Kommissionens passivitet – opretholdelse af en bestående situation, som kan ændres inden for rammerne af Kommissionens vide skønsbeføjelser – ingen berettiget forventning

7.      EU-ret – principper – grundlæggende rettigheder – ejendomsret – restriktioner – lovlig – betingelser

(Art. 295 EF)

8.      Annullationssøgsmål – anbringender – magtfordrejning – begreb

(Art. 230 EF)

9.      EU-ret – principper – proportionalitet – forholdsmæssig foranstaltning – bedømmelseskriterier

1.      For at kunne bedømme, om en virksomhed indtager en dominerende stilling som omhandlet i artikel 82 EF, må det relevante marked afgrænses såvel i henseende til den pågældende vare eller tjenesteydelse som i geografisk henseende. Denne afgrænsning foretages med henblik på at fastlægge det område, inden for hvilket det skal vurderes, om en virksomhed er i stand til at anlægge en i væsentligt omfang uafhængig adfærd i forholdet til konkurrenter, kunder og forbrugere.

For at afgrænse det relevante marked med henblik på at anvende artikel 82 EF skal konkurrencemulighederne bedømmes inden for rammerne af markedet for alle de produkter eller tjenesteydelser, som på grund af deres egenskaber er særligt egnede til at opfylde vedvarende behov, og som kun i ringe omfang kan erstattes af andre produkter eller tjenesteydelser, idet konkurrencemulighederne ligeledes skal bedømmes på baggrund af konkurrencevilkårene og efterspørgsels- og udbudsstrukturen. Således som det bl.a. fremgår af punkt 7 i Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, omfatter det relevante marked følgelig alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål.

(jf. præmis 60 og 61)

2.      Med henblik på anvendelsen af artikel 82 EF kan det geografiske marked defineres som det område, hvorpå de erhvervsdrivende har de samme konkurrencevilkår for de berørte produkters eller tjenesteydelsers vedkommende. Det er i den forbindelse ikke nødvendigt, at de objektive vilkår for konkurrencen mellem de erhvervsdrivende er fuldstændig ens. Det er tilstrækkeligt, at de er ens eller tilstrækkeligt ensartede. I øvrigt kan dette marked være begrænset til en enkelt medlemsstat.

Kommissionen kunne således med rette ved undersøgelsen af spørgsmålet om, hvorvidt en virksomhed havde en dominerende stilling på markedet for brunkul i Grækenland, afgrænse markedet geografisk til brunkul produceret i Grækenland, når det ikke var lykkedes denne virksomhed at godtgøre, at indførslen af brunkul fra visse af Grækenlands naboområder til græske kraftværker beliggende tæt på grænsen var en forsyningskilde, som udgjorde et reelt forsyningsalternativ til de brunkulslejer, der fandtes på det græske område.

(jf. præmis 62 og 94)

3.      En ordning med ufordrejet konkurrence kan kun garanteres, hvis de forskellige erhvervsdrivende sikres lige muligheder. Det følger heraf, at hvis de erhvervsdrivende ikke har lige muligheder, og konkurrencen dermed er fordrejet, og dette skyldes en statslig foranstaltning, udgør en sådan foranstaltning en tilsidesættelse af artikel 86, stk. 1, EF, sammenholdt med artikel 82 EF.

Kommissionen er ikke forpligtet til at godtgøre tilsidesættelsens virkning på forbrugernes interesser for at fastslå, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 86, stk. 1, EF, sammenholdt med artikel 82 EF.

(jf. præmis 114 og 214)

4.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 195)

5.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 200)

6.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 222 og 223)

7.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 231)

8.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 233)

9.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 240)