Language of document : ECLI:EU:T:2016:733

Lieta T169/08 RENV

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

pret

Eiropas Komisiju

Konkurence – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – Grieķijas brūnogļu piegādes un elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 86. panta 1. punkta savienojumā ar EKL 82. pantu pārkāpums – Publisko brūnogļu atradņu izmantošanas tiesību piešķiršana vai saglabāšana publiskam uzņēmumam – Konkrēto tirgu noteikšana – Iespēju nevienlīdzības pastāvēšana – Pienākums norādīt pamatojumu – Tiesiskā paļāvība – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Samērīgums

Kopsavilkums – Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 15. decembra spriedums

1.      Konkurence – Dominējošais stāvoklis – Konkrētais tirgus – Noteikšana – Kritēriji

(EKL 82. pants; Komisijas Paziņojuma 97/C 372/03 7. punkts)

2.      Konkurence – Dominējošais stāvoklis – Konkrētais tirgus – Ģeogrāfiskā noteikšana – Kritēriji – Vienas dalībvalsts tirgus

(EKL 82. pants)

3.      Konkurence – Publiski uzņēmumi un uzņēmumi, kam dalībvalstis piešķīrušas īpašas vai ekskluzīvas tiesības – Dominējošais stāvoklis – Nevienlīdzīgas iespējas starp tirgus dalībniekiem valsts pasākuma dēļ – Šāda valsts pasākuma kā tāda nepieļaujamība

(EKL 82. pants un 86. panta 1. punkts)

4.      Iestāžu akti – Pamatojums – Pienākums – Apjoms – Lēmums par konkurences tiesību normu piemērošanu

(EKL 253. pants)

5.      Prasība atcelt tiesību aktu – Pamati – Pamatojuma neesamība vai tā nepietiekamība – Pamats, kurš atšķiras no pamata par tiesiskumu pēc būtības

(EKL 230. un 253. pants)

6.      Eiropas Savienības tiesības – Principi – Tiesiskās paļāvības aizsardzība – Nosacījumi un ierobežojumi – Komisijas bezdarbība – Esošas situācijas saglabāšana, kas var tikt grozīta Komisijas plašās rīcības brīvības robežās – Tiesiskās paļāvības neesamība

7.      Eiropas Savienības tiesības – Principi – Pamattiesības – Tiesības uz īpašumu – Ierobežojumi – Pieļaujamība – Nosacījumi

(EKL 295. pants)

8.      Prasība atcelt tiesību aktu – Pamati – Pilnvaru nepareiza izmantošana – Jēdziens

(EKL 230. pants)

9.      Eiropas Savienības tiesības – Principi – Samērīgums – Pasākuma samērīgums – Vērtēšanas kritēriji

1.      Iekams iespējams izvērtēt, vai uzņēmumam ir dominējošais stāvoklis EKL 82. panta izpratnē, ir jānosaka konkrētais tirgus gan no konkrētās preces vai pakalpojuma viedokļa, gan arī no ģeogrāfiskā viedokļa. Šāda norobežošana tiek veikta, lai definētu perimetru, kura ietvaros ir jānovērtē, vai uzņēmums pats ir spējīgs lielā mērā rīkoties neatkarīgi no saviem konkurentiem, klientiem un patērētājiem.

Lai noteiktu konkrēto tirgu EKL 82. panta piemērošanas vajadzībām, konkurences iespējas ir jāvērtē tāda tirgus ietvaros, kurš aptver visas preces vai pakalpojumus, kas atbilstoši to īpašībām ir sevišķi piemēroti pastāvīgu vajadzību apmierināšanai un ir tikai niecīgā mērā aizstājami ar citām precēm vai pakalpojumiem, un šīs konkurences iespējas vēl ir jāvērtē konkurences apstākļu, kā arī pieprasījuma un piedāvājuma struktūras gaismā. Kā izriet no Komisijas paziņojuma par konkrētā tirgus noteikšanu saistībā ar Kopienu konkurences tiesībām 7. punkta, konkrētajā tirgū ietilpst visas preces vai pakalpojumi, ko patērētāji uzskata par savstarpēji aizstājamiem to īpašību, cenu un to paredzētā izmantojuma dēļ.

(skat. 60. un 61. punktu)

2.      EKL 82. panta piemērošanas nolūkā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus var tikt definēts kā teritorija, kurā visi saimnieciskās darbības subjekti saistībā ar konkrētajām precēm vai pakalpojumiem atrodas līdzīgos konkurences apstākļos. Šādā perspektīvā nav vajadzīgs, lai objektīvie konkurences apstākļi starp subjektiem būtu pilnībā homogēni. Pietiek, ka tie ir līdzīgi vai pietiekami homogēni. Turklāt šis tirgus var būt ierobežots ar vienu dalībvalsti.

Līdz ar to Komisija, vērtējot, vai uzņēmumam ir bijis dominējošais stāvoklis brūnogļu piegādes tirgū Grieķijā, varēja juridiski pamatoti šo tirgu ģeogrāfiskā plānā noteikt kā Grieķijā ražoto brūnogļu tirgu, tāpēc ka minētais uzņēmums nav pierādījis, ka noteiktu Grieķijas kaimiņu teritoriju izcelsmes brūnogļu imports tādu Grieķijas elektrostaciju vajadzībām, kuras atrodas tuvu robežai, bija reāla apgādes avota alternatīva Grieķijas teritorijā esošajām brūnogļu atradnēm.

(skat. 62. un 94. punktu)

3.      Neizkropļotas konkurences sistēma var tikt nodrošināta tikai tad, ja tiek garantēta dažādu tirgus dalībnieku iespēju vienlīdzība. No tā izriet, ka, ja nevienlīdzīgas iespējas starp tirgus dalībniekiem un līdz ar to izkropļota konkurence ir valsts pasākuma izraisīta, šāds pasākums ir EKL 86. panta 1. punkta savienojumā ar EKL 82. pantu pārkāpums.

Lai konstatētu kombinēto EKL 86. panta 1. punkta un EKL 82. panta noteikumu pārkāpumu, Komisijai nav jāpierāda šī pārkāpuma ietekme uz patērētāju interesēm.

(skat. 114. un 214. punktu)

4.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 195. punktu)

5.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 200. punktu)

6.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 222. un 223. punktu)

7.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 231. punktu)

8.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 233. punktu)

9.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 240. punktu)