Language of document :

Kanne 13.5.2008 - DEI v. komissio

(Asia T-169/08)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja P. Anestis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Riidanalainen päätös on kumottava.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tällä kanteellaan kantaja vaatii kumottavaksi komission 5.3.2008 tekemän päätöksen C(2008) 824 lopullinen, joka koskee Helleenien tasavallan Dimosia Epicheirisi Ilektrismoulle myöntämiä ruskohiilen louhintaa koskevia oikeuksia tai näiden oikeuksien voimassapitämistä.

Kantaja esittää seuraavat kumoamisperusteet:

Kantaja esittää ensinnäkin, että vastaaja on tehnyt oikeudellisen virheen soveltaessaan EY 86 artiklan 1 kohtaa yhdessä EY 82 artiklan kanssa ja että se on tehnyt ilmeisen arviointivirheen.

Kantaja esittää erityisesti, että vastaaja on tehnyt virheen ensinnäkin relevanttien markkinoiden määrittelyssä; toiseksi soveltaessaan määräävän aseman laajentamisen teoriaa, koska se ei ole ottanut huomioon sitä, että vaikka kyse olisi julkisista yhtiöistä, laajennuksen on perustuttava valtion toimiin, joilla myönnetään yksinoikeuksia tai erityisoikeuksia; kolmanneksi siksi, että Kreikan lainsäädäntö, jonka perusteella kantaja sai oikeudet hyödyntää ruskohiiltä, ei johda tilanteeseen, jossa kilpailijoilla olisi erilaiset mahdollisuudet; neljänneksi siksi, että edellä mainittu lainsäädäntö ei johda siihen, että kantajan määräävä asema sähkön tukkumarkkinoilla säilyisi tai vahvistuisi, ja viidenneksi siksi, että vastaaja on tehnyt ilmeisen arviointivirheen, kun se ei ole ottanut huomioon Kreikan sähköenergiamarkkinoiden viimeaikaisia kehitystapahtumia siltä osin kuin niillä oli merkitystä sen osoittamiseksi, ettei kyseessä ollut lainsäädännön rikkominen.

Järjestyksessä toisena esitetyn kumoamisperusteen osalta kantaja väittää, että vastaaja ei ole noudattanut EY 253 artiklassa asetettuja perusteluja koskevia sääntöjä tehdessään riidanalaisen päätöksen.

Kolmannen kumoamisperusteen osalta kantaja vetoaa siihen, että riidanalainen päätös loukkaa oikeusvarmuuden, luottamuksensuojan ja omistusoikeuden suojan yleisiä periaatteita. Lisäksi kantaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, missä määrin vastaaja on käyttänyt toimivaltaansa väärin.

Lopuksi kantaja esittää neljännen kumoamisperusteen osalta, että vastaaja ei ole noudattanut suhteellisuusperiaatetta siltä osin kuin kyse on riidanalaisessa päätöksessä ehdotetuista oikaisutoimista.

____________