Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 13. maijā - DEI/Komisija

(lieta T-169/08)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dimosia Epichirisi Ilektrismou A. E., Atēnas (Grieķija) (pārstāvis - P. Anestis, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savā prasībā prasītāja lūdz atcelt Komisijas 2008. gada 5. marta Lēmumu C(2008) 824, galīgā redakcija, par lignīta ieguves tiesību piešķiršanu, ko Grieķijas Republika piešķīrusi Dimosia Epicheirisi Ilektrismou, vai par šo tiesību saglabāšanu.

Prasītāja izvirza šādus atcelšanas pamatus:

Prasītāja apgalvo, ka atbildētāja ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā saistībā ar EKL 86. panta 1. punkta, lasot to kopā ar EKL 82. pantu, piemērošanu, kā arī acīmredzamu kļūdu interpretācijā.

Prasītāja uzskata, ka atbildētāja ir pieļāvusi kļūdu, pirmkārt, saistībā ar konkrēto tirgu noteikšanu; otrkārt, attiecībā uz teorijas par dominējošā stāvokļa paplašināšanu piemērošanu, jo nav ņēmusi vērā, ka pat publisko tiesību uzņēmumu gadījumā šī paplašinājuma pamatā jābūt valsts pasākumiem, kas piešķir ekskluzīvas vai īpašas tiesības; treškārt, tāpēc, ka Grieķijas tiesiskais regulējums, pamatojoties uz kuru prasītāja ieguva lignīta apsaimniekošanas tiesības, nerada nevienlīdzīgu iespēju situāciju attiecībā pret konkurentiem; ceturtkārt, tāpēc, ka iepriekš minētā tiesiskā regulējuma rezultātā netiek saglabāts vai nostiprināts prasītājas dominējošais stāvoklis elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgū; un, piektkārt, atbildētāja ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo nav ņēmusi vērā Grieķijas elektroenerģijas tirgū nesen notikušās izmaiņas tiktāl, ciktāl tām bija nozīme, lai pierādītu pārkāpuma neesamību.

Ar otro izvirzīto atcelšanas pamatu prasītāja apgalvo, ka atbildētāja, pieņemot apstrīdēto lēmumu, nav ievērojusi EKL 252. pantā paredzētos noteikumus attiecībā uz pamatojuma norādīšanu.

Ar savu trešo izvirzīto atcelšanas pamatu prasītāja norāda, ka ar apstrīdēto lēmumu tiek pārkāpti vispārīgie tiesiskās drošības, tiesiskās paļāvības un tiesību uz īpašuma aizsardzību principi. Prasītāja turklāt uzskata, ka Pirmās instances tiesai ir jānosaka cik lielā mērā atbildētāja ir ļaunprātīgi izmantojusi savas pilnvaras.

Visbeidzot, ar savu ceturto izvirzīto atcelšanas pamatu prasītāja norāda, ka atbildētāja nav ievērojusi samērīguma principu saistībā ar apstrīdētajā lēmumā ierosinātajiem korektīvajiem pasākumiem.

____________