Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 26 september 2011 - Arnaldos Rosauro e.a. / Commissie

(Zaak F-29/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Artikel 5, lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut - Interne vergelijkende onderzoeken voor de overgang van categorie die vóór 1 mei 2004 zijn bekendgemaakt - Kandidaten die vóór 1 mei 2006 op reservelijsten zijn geplaatst - Indeling in rang - Toepassing van vermenigvuldigingsfactor lager dan 1 - Verlies van bevorderingspunten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Andres Arnaldos Rosauro e.a. (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Rodrigues en A. Jaume, vervolgens S. Rodrigues, en, ten slotte, S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van de Commissie waarbij verzoekers, ambtenaren van de rang C en geslaagd voor een intern vergelijkend onderzoek voor de overgang van categorie, zijn aangesteld in de rangen B*3/B*4, hun bezoldiging, door toepassing van een vermenigvuldigingscoëfficiënt, op het niveau vóór hun verandering van categorie is gehandhaafd en hun bevorderingspunten op nul zijn gesteld

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

    Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 121 van 20/05/06, blz. 19.