Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 września 2011 r. - Arnaldos Rosauro i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-29/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Artykuł 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Konkursy wewnętrzne zmiany kategorii opublikowane przed dniem 1 maja 2004 r. - Kandydaci wpisani na listy rezerwy kadrowej przed dniem 1 maja 2006 r. - Zaszeregowanie do grupy - Zastosowanie współczynnika mniejszego od 1 - Utrata punktów awansu)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Andres Arnaldos Rosauro i in. (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci S. Rodrigues i A. Jaume, następnie adwokat S. Rodrigues, a w końcu adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o powołaniu skarżących, urzędników kategorii C i laureatów konkursu wewnętrznego zmiany kategorii, do grupy zaszeregowania B*3/B*4, zachowujących ich wynagrodzenie sprzed zmiany kategorii poprzez zastosowanie współczynnika mnożącego i anulujących ich punkty awansu.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 121 z 20.5.2006, s. 19