Language of document : ECLI:EU:F:2011:150

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

26 päivänä syyskuuta 2011

Asia F‑29/06

Andres Arnaldos Rosauro ym.

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Nimitys – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta – Ennen 1.5.2004 julkaistut sisäiset kilpailut ura-alueelta toiselle siirtymistä varten – Hakijat, jotka on merkitty varallaololuetteloon ennen 1.5.2006 – Palkkaluokan määrittäminen – Pienemmän kertoimen kuin 1 soveltaminen – Ylennyspisteiden menettäminen

Aihe:      EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Andres Arnaldos Rosauro ja viisi muuta komission virkamiestä, jotka ovat läpäisseet ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestettyjä sisäisiä kilpailuja, joiden kilpailuilmoitukset julkaistiin ennen 1.5.2004, vaativat virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan päätökset, joilla heidät nimitettiin ylemmälle ura-alueelle, siltä osin kuin näissä päätöksissä vahvistetaan heidän palkkaluokkansa.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.       Unionin oikeus – Periaatteet – Luottamuksensuoja – Edellytykset

2.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Asetuksella N:o 723/2004 käyttöön otettu uusi urarakenne – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 31 artikla; liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohta)

3.      Virkamiehet – Urakehitys – Sellaisten siirtymäsääntöjen käyttöön ottaminen, joita sovelletaan siirtymiseen vanhasta virkamiesten urarakenteesta uuteen virkamiesten urarakenteeseen – Palkkaluokan määrittämistä koskevat säännöt

(Henkilöstösääntöjen 35 artikla; liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohta sekä 8 artikla)

4.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Kilpailuilmoituksessa mainitun tehtäväryhmän palkkaluokkaan nimittäminen – Asetuksella N:o 723/2004 käyttöön otettu uusi urarakenne – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 31 artikla; liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta)

5.      Virkamiehet – Ura-alue – Urakehitys – Sellaisten siirtymäsääntöjen käyttöön ottaminen, joita sovelletaan siirtymiseen vanhasta virkamiesten urarakenteesta uuteen virkamiesten urarakenteeseen – Palkkaluokan määrittämistä koskevat säännöt

(Henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohta; liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta)

6.      Virkamiehet – Palkkaus – Asetuksen N:o 723/2004 voimaantulon jälkeen sovellettavat siirtymäsäännöt – Palkkaluokan ja kertoimen määrittäminen

(Henkilöstösääntöjen 45 a artikla; liitteessä XIII oleva 2 artikla, 5 artiklan 2 kohta sekä 7 ja 8 artikla)

7.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Asetuksella N:o 723/2004 käyttöön otettu uusi urarakenne – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 2 kohta ja 7 artiklan 2 kohta)

8.      Virkamiehet – Ylennys – Ura-alueelta toiselle siirtyminen sisäisen kilpailun johdosta

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla, 45 artiklan a kohta ja 110 artiklan 1 kohta; liitteessä XIII oleva 5 artikla)

1.      Oikeus vaatia luottamuksensuojaa koskee kaikkia yksityisiä, jotka ovat sellaisessa tilanteessa, jossa yhteisön toimielin on synnyttänyt perusteltuja odotuksia antamalla täsmällisiä vakuutteluja sallituista ja luotettavista lähteistä peräisin olevien täsmällisten, ehdottomien ja yhtäpitävien tietojen muodossa.

Tämän periaatteen loukkaamiseen ei sitä vastoin voida vedota, jollei hallinto ole antanut asiassa täsmällisiä vakuutteluja.

(ks. 56 ja 57 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑273/01, Innova Privat-Akademie v. komissio, 19.3.2003, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007, 96 kohta

2.      Yleisesti sovellettavien säännösten ja erityisesti henkilöstösääntöjen säännösten muuttamisen jälkeen uutta sääntöä sovelletaan välittömästi sellaisten oikeudellisten tilanteiden tulevaisuudessa ilmeneviin vaikutuksiin, jotka ovat syntyneet mutta eivät välttämättä täysin vakiintuneet aiemman säännön voimassaolon aikana.

Ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestettävien sisäisten kilpailujen yhteydessä siitä, että tällaisen kilpailun läpäisseet hakijat merkitään valintamenettelyn päätteeksi laadittuun varallaololuetteloon, merkitsee asianomaisille vain mahdollisuutta tulla nimitetyksi ylempään palkkaluokkaan. Tämä mahdollisuus ei voi merkitä saavutettua oikeutta, koska sisäisen kilpailun läpäisseen hakijan palkkaluokan määrittämistä ei voida pitää saavutettuna niin kauan kuin häntä koskevaa asianmukaista nimittämispäätöstä ei ole tehty.

Vaikka virkamies on läpäissyt ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun ennen 1.5.2004, jolloin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annettu asetus N:o 723/2004 tuli voimaan, hänellä ei siis ole vanhojen henkilöstösääntöjen 31 artiklassa säädetyn mukaisesti sen perusteella, että hänet merkittiin varallaololuetteloon ennen tätä päivää, oikeutta tulla nimitetyksi, jos hänet on otettu palvelukseen tämän päivän jälkeen, kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan tai sitä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaavaan palkkaluokkaan.

Virkamies voi vedota saavutettuun oikeuteen vain silloin, jos sen perustana olevat olosuhteet ovat toteutuneet ennen henkilöstösääntöjen muuttamista vallinneen tilanteen aikana.

(ks. 70–74 ja 131 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 143/73, SOPAD, 5.12.1973, 8 kohta ja asia 270/84, Licata v. ETSK, 10.7.1986, 31 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 52, 58 ja 79–81 kohta

3.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että johonkin henkilöstösääntöjen 35 artiklassa tarkoitettuun hallinnolliseen asemaan sijoitettujen virkamiesten palkkaluokat nimetään uudelleen 1.5.2004, jollei tämän liitteen 8 artiklasta muuta johdu, kyseisessä säännöksessä olevassa taulukossa, jossa täsmennetään jokaista entistä palkkaluokkaa vastaava uusi (väliaikainen) palkkaluokka, esitetyllä tavalla.

Näin ollen henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdan sanamuodosta itsestään seuraa, että tällä säännöksellä tarkoitetaan vain henkilöitä, jotka olivat 1.5.2004 virkamiehen asemassa ja jotka oli nimitetty johonkin sarakkeessa ”Entinen palkkaluokka” mainittuun palkkaluokkaan.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdassa olevassa taulukossa olevat palkkaluokat ovat ennen 1.5.2004 virkaan nimitettyjen virkamiesten entisiä palkkaluokkia, jotka on muunnettu uusiksi väliaikaisiksi palkkaluokiksi. Lisäksi henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdan ainoa tarkoitus on ollut muuntaa 1.5.2004 alkaen 30.4.2004 virkamiehen asemassa olleiden palkkaluokat, jotta niihin voitiin soveltaa uutta urarakennetta, joka tuli täysin voimaan 1.5.2006 eikä sen soveltamisalaa voida laajentaa yli sen, mikä oli tarpeen tämän väliaikaisen yhteyden vahvistamista varten. Näin ollen tätä säännöstä ei ollut tarkoitus soveltaa niiden virkamiesten palkkaluokan määrittämiseen, jotka nimitettiin ylempään palkkaluokkaan vasta vuonna 2005, koska he olivat läpäisseet ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun, jonka kokeet järjestettiin 1.5.2004 jälkeen.

(ks. 80–82 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 112 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑20/06, De Luca v. komissio, 30.9.2010, 91 kohta, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T‑563/10 P

4.      Ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestettyjen sisäisten kilpailujen yhteydessä avoimien virkojen palkkaluokan määrittämisen sekä sen määrittämisen, minkä ehtojen mukaisesti kilpailun läpäisseet nimitetään näihin virkoihin, minkä asianomainen toimielin oli vanhojen henkilöstösääntöjen säännösten puitteissa tehnyt kilpailuilmoituksen laatiessaan, vaikutukset eivät ole voineet jatkua 1.5.2004 jälkeen, jonka päivän unionin lainsäätäjä valitsi virkamiesten uuden urarakenteen voimaantuloa varten.

Koska uuden urarakenteen käyttöönoton seurauksena kilpailuilmoituksissa mainittujen ura-alueiden palkkaluokat lakkautettiin 1.5.2004, lainsäätäjä antoi henkilöstösääntöjen liitteessä XIII ja erityisesti siinä olevan 5 artiklan 2 kohdassa siirtymäsäännökset sellaisten ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestettyjen sisäisten kilpailujen läpäisseiden hakijoiden palkkaluokkien määrittämistä varten, jotka oli merkitty varallaololuetteloihin ennen 1.5.2006 mutta jotka siirtyivät uudelle ura-alueelle vasta 1.5.2004 jälkeen.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdassa määritellyt palkkaluokat eivät vastaa ennen 1.5.2004 julkaistuissa kilpailuilmoituksissa ilmoitettuja palkkaluokkia. Tällä säännöksellä poiketaan henkilöstösääntöjen 31 artiklassa olevasta säännöstä, joka on säilytetty vanhojen henkilöstösääntöjen 31 artiklasta. Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta on kuitenkin, sen kohde huomioon ottaen, luonteeltaan erityinen siirtymäsäännös, jolla sellaisenaan voidaan poiketa tietyn virkamiesten luokan osalta henkilöstösääntöjen 31 artiklassa säädetystä luonteeltaan yleisestä säännöstä. Rajoitteet, joita virkamiesten uran kannalta väistämättä liittyy hallinnointijärjestelmästä toiseen siirtymiseen, voivat nimittäin pakottaa hallinnon luopumaan väliaikaisesti ja tietyin rajoituksin niiden pysyvien sääntöjen ja periaatteiden tiukasta soveltamisesta, joita tällaisiin tilanteisiin tavanomaisesti sovelletaan.

(ks. 84, 85 ja 90 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 109 ja 110 kohta

Virkamiestuomioistuin: em. asia De Luca v. komissio, 86 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

5.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan virkamiehiä, jotka oli merkitty ennen 1.5.2006 sellaisten hakijoiden luetteloon, joilla oli kelpoisuus siirtyä toiseen palkkaluokkaan ja jotka tosiasiallisesti siirtyivät toiseen palkkaluokkaan 1.5.2004 jälkeen. Vanhojen henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohdassa säädetään tästä, että virkamies tai toimihenkilö voidaan siirtää toiselle ura-alueelle vain kilpailun kautta. Määritelmän mukaisesti kyseessä voi olla vain sisäinen kilpailu. Näin ollen kun unionin lainsäätäjä on maininnut juuri virkamiehet, jotka on merkitty sellaisten hakijoiden luetteloon, joilla oli kelpoisuus siirtyä toiseen palkkaluokkaan, se aikoi tarkoittaa hakijoita, jotka olivat menestyneet tämäntyyppisissä kilpailuissa. Tästä on pääteltävä, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan vain virkamiehiä, jotka siirtyvät toiselle ura-alueelle sisäisen kilpailun seurauksena.

(ks. 87 ja 88 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑113/05, Kay v. komissio, 28.10.2010, 52 ja 54 kohta

6.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen 1.5.2004 palvelukseen otettujen virkamiesten kuukausittainen peruspalkka ei muutu tämän liitteen 2 artiklan 1 kohdan mukaisen palkkaluokkien uudelleennimeämisen vuoksi. Edellä mainitun 7 artiklan 2 kohdassa säädetään tätä varten, että kullekin virkamiehelle lasketaan 1.5.2004 kerroin, joka on kullekin tällaiselle virkamiehelle ennen 1.5.2004 maksetun kuukausittaisen peruspalkan ja tämän henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 2 kohdassa määritellyn mukautusmäärän välisen suhteen suuruinen. Tämän 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että uusien väliaikaisten palkkaluokkien mukaisten palkkojen katsotaan olevan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan mukaan sovellettavia määriä. Kyseisellä 7 artiklalla pyritään näin ollen välttämään, että palkkaluokkien uudelleennimeäminen johtaa vanhojen henkilöstösääntöjen aikana palvelukseen otettujen virkamiesten kuukausittaisten peruspalkkojen muutoksiin ja erityisesti heille aiheutuvaan perusteettomaan etuun.

Koska palkkaluokat B*3 ja B*4 ovat henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 3 kohdassa nimenomaisesti tarkoitettuja uusia väliaikaisia palkkaluokkia, niitä vastaaviin palkkoihin voidaan myös soveltaa kerrointa silloin kun näihin palkkaluokkiin on nimitetty ennen 1.5.2004 palvelukseen otettuja henkilöitä. Tämän 2 artiklan 2 kohdassa ei ole mainintaa minkäänlaisesta kertoimesta uusia väliaikaisia palkkaluokkia B*3 ja B*5 varten, koska tämän saman artiklan 1 kohdan mukaisesti nämä kaksi väliaikaista palkkaluokkaa eivät vastaa mitään vanhojen henkilöstösääntöjen palkkaluokkia.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 2 kohdassa olevassa alaviitteessä 1 mainitaan, että kursiivilla painetut luvut vastaavat ennen 1.5.2004 vahvistettuja entisiä palkkoja ja että ne esitetään pelkästään ohjeellisesti eikä niillä ole oikeudellista vaikutusta. On todettava, että nämä luvut toistetaan kertoimen laskemista varten. Näin ollen tämän alaviitteen perusteella ei voida katsoa, että 1.5.2004 jälkeen maksettu palkka, joka on samansuuruinen kuin vanhojen henkilöstösääntöjen mukainen palkka, on lainvastainen.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 2 kohdassa määritellään uusien väliaikaisten palkkaluokkien jokaisen palkkaluokan ja jokaisen palkkatason kuukausittainen peruspalkka. Tämän säännöksen mukaan, kun sitä luetaan yhdessä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan sen 8 artiklan kanssa, jota sovelletaan väliaikaisten palkkaluokkien nimeämiseen uudelleen kahden uusilla henkilöstösäännöillä luodun tehtäväryhmän uusiksi palkkaluokiksi, tehtäväryhmän AST eri palkkaluokkien ja ‑tasojen palkat ovat samat kuin niitä vastaavien tehtäväryhmän AD palkkaluokat ja ‑tasot.

Henkilöstösääntöjen 45 artiklassa säädetään lisäksi järjestelmästä, jonka mukaan 1.5.2006 alkaen siirtyminen tehtäväryhmästä AST (jolla on korvattu vanhat ura-alueet B, C ja D) tehtäväryhmään AD (jolla on korvattu vanha ura-alue A) ei enää tapahdu sisäisen kilpailun kautta vaan niin kutsutulla sertifiointimenettelyllä, joka perustuu siihen, että virkamies osallistuu koulutusohjelmaan ja läpäisee sen. Henkilöstösääntöjen 45 a artiklan 3 kohdassa säädetään nimenomaisesti, että tehtäväryhmän AD virkaan nimittäminen ei vaikuta palkkaluokkaan eikä palkkatasoon, jotka virkamiehellä on nimittämisen ajankohtana.

Näiden säännösten valossa on katsottava, että unionin lainsäätäjä on halunnut, että ylempään tehtäväryhmään siirtymisestä seuraa hallintovirkamiehen tehtävien hoitaminen ja paremmat urakehityksen mahdollisuudet, muttei välitöntä palkannousua.

Tästä seuraa, että uusissa henkilöstösäännöissä ei säädetä virkamiehille minkäänlaisesta peruspalkan muutoksesta, joka olisi seurausta uusien henkilöstösääntöjen voimaantulosta tai siitä, että kyseinen virkamies siirtyy ylempään tehtäväryhmään.

Vaikka lainsäätäjä on halunnut, saattaessaan voimaan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan, myöntää edun virkamiehille, jotka ovat ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun päätteeksi osoittaneet kykenevänsä toimimaan ylemmän ura-alueen tehtävissä, se ei kuitenkaan ole halunnut, että tämä etuus on laajempi kuin niille virkamiehille myönnetty etuus, jotka ovat 1.5.2006 alkaen läpäisseet sertifiointimenettelyn.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan mukaisesti ja koska kyseisessä liitteessä ei ole päinvastaisia säännöksiä, henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan nojalla nimitettyjen virkamiesten palkkoihin on 1.5.2004 palvelukseen otettujen virkamiesten palkkojen tavoin sovellettava kerrointa.

(ks. 103–113 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑71/09, Caminiti v. komissio, 11.5.2011, 46 kohta

7.      Saman työnantajan palveluksessa samanarvoista työtä tekevien työntekijöiden oikeus saada samaa palkkaa on nimenomainen ilmaus yleisestä yhdenvertaisuusperiaatteesta, jonka noudattamisen varmistaminen kuuluu virkamiestuomioistuimen tehtäviin. Tämä oikeus mainitaan myös taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklassa ja Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksessa nro 111.

Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu, kun kahta henkilöiden luokkaa, joiden tosiseikkoja koskevissa ja oikeudellisissa tilanteissa ei ole keskeistä eroa, kohdellaan eri tavoin tai kun erilaisia tilanteita kohdellaan samalla tavoin. Yhdenvertaisen kohtelun periaate edellyttää siis, että kahta henkilöryhmää, joiden tosiseikkoja koskevassa ja oikeudellisessa tilanteessa on olennaisia eroja, kohdellaan eri tavoin.

Kun vertaillaan yhtäältä virkamiehiä, jotka ovat läpäisseet ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun ennen 1.5.2006 ja jotka on nimitetty ylemmälle ura-alueelle 1.5.2004 jälkeen, ja toisaalta henkilöitä, jotka avoimen kilpailun läpäistyään vakinaistetaan suoraan ylemmälle ura-alueelle riippumatta siitä, ovatko he aluksi toimineet alemman ura-alueen tehtävissä, on totta, että tämän jälkimmäisen ryhmän virkamiehille tosiasiallisesti maksettava kuukausittainen peruspalkka on henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 2 kohdassa vahvistettu kuukausittainen peruspalkka, johon ei sovelleta mitään kerrointa. Koska henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan 2 kohdassa säädetään kertoimen soveltamisesta vain ennen 1.5.2004 palvelukseen otettuja virkamiehiä varten, tätä säännöstä ei sovelleta heihin.

Se, että ensin mainitun ryhmän virkamiehet ovat läpäisseet ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun ja jälkimmäisen ryhmän virkamiehet ovat läpäisseet avoimen kilpailun, on kuitenkin objektiivinen tekijä, joka erottelee kaksi edellä mainittua virkamiesten ryhmää toisistaan. Ensimmäisen ryhmän virkamiehet olivat jo virkamiehiä vanhojen henkilöstösääntöjen soveltamisen aikana ja he ovat läpäisseet ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun. Jälkimmäisen ryhmän virkamiehet on sitä vastoin otettu palvelukseen uusien henkilöstösääntöjen soveltamisen aikana heidän läpäistyään avoimen kilpailun.

Unionin lainsäätäjä päätti tästä syystä laajan harkintavaltansa puitteissa, että kahta edellä mainittua virkamiesten ryhmää kohdellaan eri tavoin. Ensimmäisen ryhmän osalta se päätti kohdella edullisemmalla tavalla näitä ennen 1.5.2006 ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun läpäisseitä virkamiehiä sallimalla sen, että heidän palkkaluokakseen ylemmässä ura-alueessa määritetään sama palkkaluokka ja ‑taso kuin alemmassa ura-alueessa, mutta ilman, että tästä luokittelusta olisi ollut seurauksena välitön palkannousu. Sitä vastoin jälkimmäisen ryhmän virkamiehistä, jotka ovat läpäisseet avoimen kilpailun ja jotka on otettu palvelukseen uusien henkilöstösääntöjen voimassaolon aikana, lainsäätäjä päätti, että koska heidät otettiin palvelukseen samoihin tehtäviin, mutta alemmissa palkkaluokissa kuin vanhojen henkilöstösääntöjen voimassaolon aikana palvelukseen otetut virkamiehet, heihin ei sovelleta mitään kerrointa.

(ks. 118–123 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑47/05, Angé Serrano ym. v. parlamentti, 18.9.2008, 142 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

Virkamiestuomioistuin: asia F‑76/05, Torijano Montero v. neuvosto, 30.9.2010, 67 kohta

Henkilöstösääntöjen 45 a artiklassa, niiden liitteessä XIII olevassa 5 artiklassa tai missään muussa henkilöstösääntöjen säännöksessä ei ole mainintaa ura-alueelta toiselle siirtymistä koskevia tapauksia varten vanhalla ura-alueella saavutetuista ylennyspisteistä eikä sitä suuremmalla syyllä siitä, miten niitä on kohdeltava. Henkilöstösäännöissä vahvistetaan kuitenkin virkamiehiin sovellettavan oikeudellisen järjestelmän perussäännöt, ja niiden 110 artiklan 1 kohdan mukaisesti kukin toimielin antaa henkilöstösääntöjen täytäntöönpanemiseksi yleiset säännökset, joilla voidaan vahvistaa perusteet, jotka voivat ohjata hallintoa sille kuuluvan harkintavallan käyttämisessä tai täsmentää henkilöstösääntöjen epäselvien säännösten ulottuvuutta. Täten komissio on antanut henkilöstösääntöjen 110 artiklan 1 kohdan nojalla henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännöt ylennysmenettelyn täytäntöönpanon takaamiseksi.

Ylempään palkkaluokkaan nimittäminen sisäisen kilpailun johdosta rinnastetaan ylennykseen, ja varsinaisia ylennyksiä koskevia henkilöstösääntöjen sääntöjä on näin ollen sovellettava.

Tästä seuraa, että koska ylempään palkkaluokkaan nimittäminen sisäisen kilpailun johdosta rinnastetaan ylennykseen, asian on sitä suuremmalla syyllä oltava samalla tavoin kun virkamies nimitetään ylempään palkkaluokkaan ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun johdosta. Ylemmälle ura-alueelle siirtyminen, joka merkitsee erilaisten tehtävien hoitamista, on ylennys, johon sovelletaan ylennystä koskevia sääntöjä.

Jos henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan perusteella ylemmälle ura-alueelle nimitetyn virkamiehen ylennyspisteet jätettäisiin kumoamatta, helpotettaisiin viimeksi mainitun ylentämistä ensisijaisesti vanhalla ura-alueella saavutettujen pisteiden perusteella. Tämä olisi ristiriidassa henkilöstösääntöjen 45 artiklan kanssa, jonka sanamuodon mukaan virkamiehen ansioita hänen ylentämistään varten on vertailtava hänen samassa palkkaluokassa olevien työtovereidensa ansioiden kanssa. Tästä artiklasta käy ilmi, että hallinnon on otettava huomioon saman palkkaluokan ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailun yhteydessä näiden viimeksi mainittujen kyseisessä palkkaluokassa saavuttamat ylennyspisteet. Ylennyspisteet, jotka virkamies on saavuttanut ennen ura-alueelta toiselle siirtymistään, vastaavat kuitenkin ansioita, jotka on osoitettu alemmalla ura-alueella ja erityyppisten tehtävien hoitamisessa. Virkamies voitiin siis ylentää näiden pisteiden avulla alemman ura-alueen seuraavaan palkkaluokkaan eikä häntä voida ylentää niiden avulla ylemmän ura-alueen, jossa hän ei vielä olo osoittanut ansioitaan, seuraavaan palkkaluokkaan.

Tällaisessa tapauksessa kertyneiden pisteiden säilyttämisestä seuraisi, että virkamies, jonka palkkaluokka on määritelty henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ura-alueelta toiseen siirtymisen seurauksena, saisi mahdollisuuden nopeampaan ylennykseen kuin hänen samassa palkkaluokassa olevat työtoverinsa, jotka on nimitetty ylemmälle ura-alueelle henkilöstösääntöjen 45 artiklan nojalla. Tämä loukkaisi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, joka edellyttää, että kaikilla samassa palkkaluokassa olevilla yhtä ansioituneilla virkamiehillä on oltava yhtäläiset mahdollisuudet tulla ylennetyiksi ylempään palkkaluokkaan.

Saavutetut ylennyspisteet on siis kumottava, kun virkamies nimitetään ylempään palkkaluokkaan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(ks. 141–143, 146, 147 ja 149 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 20/83 ja 21/83, Vlachos v. yhteisöjen tuomioistuin, 13.12.1984, 22–24 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑308/04, Ianniello v. komissio, 20.11.2007, 38 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑21/06, Da Silva v. komissio, 28.6.2007, 75 kohta