Language of document : ECLI:EU:F:2011:150

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 26. septembra 2011

Vec F‑29/06

Andres Arnaldos Rosauro a i.

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku – Interné výberové konania na postup do inej kategórie uverejnené pred 1. májom 2004 – Uchádzači zapísaní do rezervných zoznamov pred 1. májom 2006 – Zaradenie do platovej triedy – Uplatnenie multiplikačného faktora nižšieho ako 1 – Strata bodov na povýšenie“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Arnaldos Rosauro a päť ďalších úradníkov Komisie, úspešných uchádzačov interných výberových konaní na postup do inej kategórie, ktorých oznámenia boli uverejnené pred 1. májom 2004, navrhujú najmä zrušenie rozhodnutí, na základe ktorých boli vymenovaní do vyššej kategórie v rozsahu, v akom stanovujú ich zaradenie do platovej triedy

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Právo Únie – Zásady – Ochrana legitímnej dôvery – Podmienky

2.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31; príloha XIII, článok 2 ods. 1)

3.      Úradníci – Služobný postup – Zavedenie prechodných pravidiel, ktoré platia počas prechodu zo starého na nové profesionálne zloženie úradníkov – Pravidlá zaradenia do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 35; príloha XIII, článok 2 ods. 1 a článok 8)

4.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Vymenovanie do platovej triedy funkčnej skupiny uvedenej v oznámení o výberovom konaní – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31; príloha XIII, článok 5 ods. 2)

5.      Úradníci – Služobný postup – Zavedenie prechodných pravidiel, ktoré platia počas prechodu zo starého na nové profesionálne zloženie úradníkov – Pravidlá zaradenia do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45 ods. 2; príloha XIII, článok 5 ods. 2)

6.      Úradníci – Odmena – Prechodné ustanovenia uplatniteľné po nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 723/2004 – Určenie platovej triedy a multiplikačného faktora

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45a; príloha XIII, článok 2, článok 5 ods. 2 a články 7 a 8)

7.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov; príloha XIII, článok 2 ods. 2 a článok 7 ods. 2)

8.      Úradníci – Povýšenie – Zmena kategórie v dôsledku interného výberového konania

(Služobný poriadok úradníkov, články 45, 45a a článok 110 ods. 1; príloha XIII, článok 5)

1.      Právo domáhať sa ochrany legitímnej dôvery sa vzťahuje na každého jednotlivca, ktorý sa nachádza v situácii, z ktorej vyplýva, že administratíva Únie tým, že mu poskytla presné uistenia vo forme presných, zhodujúcich sa informácií, ktoré sa neviažu na splnenie nijakej podmienky a ktoré pochádzajú z oprávnených a dôveryhodných zdrojov, v ňom vzbudila dôvodné nádeje.

Naproti tomu nikto nemôže poukazovať na porušenie tejto zásady, pokiaľ neexistujú presné uistenia, ktoré mu mala poskytnúť administratíva.

(pozri body 56 a 57)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 19. marca 2003, Innova Privat‑Akademie/Komisia, T‑273/01, bod 26 a tam citovaná judikatúra; 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, bod 96

2.      V prípade zmeny a doplnenia všeobecne uplatniteľných ustanovení a osobitne ustanovení služobného poriadku úradníkov sa nové pravidlo okamžite uplatňuje na budúce účinky právnych situácií, ktoré vznikli, bez toho, aby boli ešte úplne dotvorené, za účinnosti predchádzajúceho pravidla.

V rámci interných výberových konaní na postup do inej kategórie zápis úspešných uchádzačov týchto výberových konaní do rezervných zoznamov vyhotovených na základe výberových skúšok však poskytuje v prospech dotknutých osôb iba jednoduchú možnosť byť vymenovaný vo vyššej kategórii. Táto možnosť nevyhnutne vylučuje akékoľvek nadobudnuté právo, keďže zaradenie úspešného uchádzača zapísaného do rezervného zoznamu interného výberového konania do platovej triedy nemožno považovať za uskutočnené dovtedy, kým nebol rozhodnutím formálne a riadne vymenovaný.

V dôsledku toho, hoci úradník uspel v internom výberovom konaní na postup do inej kategórie pred 1. májom 2004, teda dátumom nadobudnutia účinnosti nového služobného poriadku, jeho zápis do zoznamu vhodných uchádzačov pred týmto dátumom mu nezakladá právo byť v prípade prijatia po tomto dátume vymenovaný do platovej triedy uvedenej v oznámení o výberovom konaní alebo do platovej triedy zodpovedajúcej podľa článku 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku a v súlade s článkom 31 starého služobného poriadku.

Úradník sa totiž môže dovolávať nadobudnutého práva iba vtedy, ak okolnosť, na základe ktorej vzniklo, nastala za účinnosti daného služobného poriadku pred zmenou jeho ustanovení.

(pozri body 70 – 74 a 131)

Odkaz:

Súdny dvor: 5. decembra 1973, SOPAD, 143/73, bod 8; 10. júla 1986, Licata/HSV, 270/84, bod 31

Súd prvého stupňa: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 52, 58 a 79 až 81

3.      Článok 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku úradníkov stanovuje, že 1. mája 2004 a s výhradou článku 8 tejto prílohy majú platové triedy úradníkov, ktorí sú v jednom z administratívnych postavení stanovených v článku 35 služobného poriadku nové označenie, špecifikované v tabuľke uvedenej v tomto ustanovení, ktorá pre každú predchádzajúcu platovú triedu spresňuje zodpovedajúcu novú (dočasnú) platovú triedu.

Zo samotného znenia článku 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku preto vyplýva, že toto ustanovenie sa týka iba osôb, ktoré k 1. máju 2004 už mali postavenie úradníka a boli zaradené do jednej z platových tried uvedených v stĺpci s názvom „predchádzajúca platová trieda“.

Platové triedy uvedené v tabuľke v článku 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku sú totiž predchádzajúce platové triedy úradníkov na pracovnom mieste pred 1. májom 2004, ktoré boli konvertované na nové dočasné platové triedy. Okrem toho cieľom článku 2 ods. 1 prílohy XIII služného poriadku bolo iba premenovať k 1. máju 2004 platové triedy, v ktorých boli zaradené osoby s postavením úradníka k 30. aprílu 2004, tak, aby sa na ne mohlo uplatniť nové profesionálne zloženie zamestnancov, ktoré malo nadobudnúť účinnosť v celom rozsahu 1. mája 2006, a nemožno mu priznať dosah presahujúci stanovenie tohto prechodného vzťahu. Toto ustanovenie teda nebolo určené na to, aby sa uplatňovalo na stanovenie zaradenia do platovej triedy úradníkov, ktorých vymenovanie do vyššej kategórie nastalo iba v roku 2005 vzhľadom na ich postavenie úspešných uchádzačov interných výberových konaní na postup do inej kategórie, ktorých skúšky sa konali po 1. máji 2004.

(pozri body 80 – 82)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, bod 112

Súd pre verejnú službu: 30. septembra 2010, De Luca/Komisia, F‑20/06, bod 91, rozsudok je predmetom prebiehajúceho odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑563/10 P

4.      V rámci interných výberových konaní na postup do inej kategórie určenie úrovne obsadzovaných pracovných miest a podmienok vymenovania úspešných uchádzačov na tieto pracovné miesta, ktoré dotknutá inštitúcia vykonala v rámci ustanovení starého služobného poriadku pri vypracovaní oznámení o výberovom konaní, nemohlo predĺžiť svoje účinky po 1. máji 2004, teda dni, ktorý normotvorca Únie stanovil ako deň nadobudnutia účinnosti nového profesionálneho zloženia úradníkov.

Zrušenie platových tried na zaradenie do služobných postupov uvedených v oznámeniach o výberových konaniach od 1. mája 2004, ktoré vyplýva zo zavedenia nového profesionálneho zloženia zamestnancov, viedlo normotvorcu k prijatiu prechodných ustanovení prílohy XIII služobného poriadku a osobitne jej článku 5 ods. 2 na účely stanovenia zaradenia úspešných uchádzačov výberových konaní na postup do inej kategórie zapísaných do rezervných zoznamov pred 1. májom 2006, ale ktorých postup do novej kategórie nastal po 1. máji 2004, do platových tried.

Je pravda, že zaradenia do platovej triedy určené článkom 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku nezodpovedajú platovým triedam uvedeným v oznámeniach o interných výberových konaniach uverejnených pred 1. májom 2004 a že toto ustanovenie sa odchyľuje od pravidla uvedeného v článku 31 služobného poriadku a prevzatého z článku 31 starého služobného poriadku. Článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku však vzhľadom na svoj cieľ predstavuje prechodné ustanovenie s osobitnou povahou, ktoré môže samo osebe zaviesť pre určenú kategóriu úradníkov odchýlku od všeobecného pravidla stanoveného v článku 31 služobného poriadku. Treba totiž pripomenúť, že pokiaľ ide o služobný postup úradníkov, obmedzenia, ktoré sú príznačné pre prechod z jedného spôsobu riadenia na druhý, môžu administratívu prinútiť k tomu, aby sa dočasne a v určitých medziach odchýlila od striktného uplatňovania stálych pravidiel a hodnotových zásad, ktoré sa v takých situáciách bežne uplatňujú.

(pozri body 84, 85 a 90)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 109 a 110

Súd pre verejnú službu: De Luca/Komisia, už citovaný, bod 86 a tam citovaná judikatúra

5.      Článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku sa týka úradníkov, ktorí boli pred 1. májom 2006 zapísaní na zoznam uchádzačov vhodných na postup z jednej kategórie do druhej a ktorí boli skutočne do inej kategórie preložení po 1. máji 2004. V tejto súvislosti podľa článku 45 ods. 2 starého služobného poriadku postup úradníkov alebo zamestnancov do inej kategórie môže nastať iba na základe výberového konania. Jasne z toho vyplýva, že môže ísť iba o interné výberové konanie. Normotvorca Únie preto tým, že konkrétne spomenul úradníkov zapísaných do zoznamu uchádzačov vhodných na postup z jednej kategórie do druhej, mal zámer obsiahnuť uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali tento osobitný typ výberového konania. Z uvedeného treba vyvodiť záver, že článok 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku sa týka iba úradníkov, ktorí postupujú do inej kategórie na základe interného výberového konania.

(pozri body 87 a 88)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 28. októbra 2010, Kay/Komisia, F‑113/05, body 52 a 54

6.      Článok 7 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku úradníkov stanovuje, že nové označenie platových tried vykonané k 1. máju 2004 podľa článku 2 ods. 1 tejto prílohy nepovedie k zmenám základného mesačného platu úradníkov prijatých pred týmto dátumom. Na tento účel odsek 2 uvedeného článku 7 stanovuje, že pre každého zamestnanca sa k 1. máju 2004 vypočíta multiplikačný faktor, ktorý sa rovná pomeru medzi základným mesačným platom, ktorý je vyplácaný každému z týchto úradníkov pred 1. májom 2004, a uplatniteľnou čiastkou vymedzenou v článku 2 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku. Odsek 3 tohto článku 2 stanovuje, že platy pre nové dočasné triedy sa použijú ako uplatniteľné čiastky v zmysle článku 7 prílohy XIII služobného poriadku. Cieľom článku 7 je teda zabrániť tomu, aby skutočnosť, že sa premenovali platové triedy, viedla k akejkoľvek zmene základných mesačných platov úradníkov prijatých podľa starého služobného poriadku a najmä zabrániť bezdôvodnému obohateniu z ich strany.

Na druhej strane, keďže platové triedy B*3 a B*4 sú nové dočasné platové triedy výslovne uvedené v článku 2 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, platy vzťahujúce sa na tieto nové dočasné platové triedy môžu tiež podliehať multiplikačnému faktoru, pokiaľ sú v týchto platových triedach zaradené osoby prijaté pred 1. májom 2004. To, že odsek 2 tohto článku 2 neuvádza žiaden multiplikačný faktor pre nové dočasné platové triedy B*3 a B*4, je dôsledkom skutočnosti, že tieto dve nové dočasné platové triedy v súlade s odsekom 1 tohto istého článku nezodpovedajú žiadnej platovej triede starého služobného poriadku.

Napokon, hoci poznámka pod čiarou 1 v odseku 2 článku 2 prílohy XIII služobného poriadku uvádza, že číselné údaje uvedené kurzívou sa vzťahujú na platy vyplatené úradníkom pred 1. májom 2004 a že sú uvedené len na vysvetlenie a nemajú žiadne právne dôsledky, treba konštatovať, že tieto číselné údaje sú prevzaté na účely výpočtu multiplikačného faktora. Táto poznámka pod čiarou preto neumožňuje vyvodiť záver, že výplata platu po 1. máji 2004, ktorý je rovnaký ako plat vyplatený za pôsobnosti starého služobného poriadku, by bola protiprávna.

Okrem toho článok 2 ods. 2 prílohy XIII služného poriadku určuje základný mesačný plat pre každú platovú triedu a každý platový stupeň nových dočasných platových tried. Podľa tohto ustanovenia v spojení s článkom 8 prílohy XIII služobného poriadku upravujúceho zmenu označenia dočasných platových tried na nové platové triedy dvoch funkčných skupín vytvorených novým služobným poriadkom platy vzťahujúce sa na rôzne platové triedy a platové stupne funkčnej skupiny AST sú rovnaké ako platové triedy a platové stupne funkčnej skupiny AD, ktorým zodpovedajú.

Okrem toho článok 45a služobného poriadku stanovuje systém, podľa ktorého od 1. mája 2006 postup z funkčnej skupiny AST (nahrádzajúcej predchádzajúce kategórie B, C a D) do funkčnej skupiny AD (nahrádzajúcej kategóriu A) sa už nevykonáva na základe interného výberového konania, ale na základe takzvaného certifikačného postupu, ktorý je založený na úspešnej účasti na vzdelávacom programe. V odseku 3 článku 45a služobného poriadku sa výslovne stanovuje, že vymenovanie na pracovné miesto vo funkčnej skupine AD neovplyvní platovú triedu a platový stupeň, v ktorom je zamestnanec zaradený v okamihu vymenovania.

Vzhľadom na tieto ustanovenia sa zdá, že normotvorca Únie si želal, aby postup do vyššej funkčnej skupiny bol spojený s výkonom funkcie riadiaceho pracovníka a výhodnejšou perspektívou služobného postupu, ale nie s okamžitým zvýšením platu.

Nový služobný poriadok preto nestanovuje pre úradníka žiadnu zmenu základného platu ani z dôvodu, že nadobudol účinnosť, ani z dôvodu postupu tohto úradníka do vyššej funkčnej skupiny.

Hoci normotvorca chcel prijatím článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku priznať výhodu úradníkom, ktorí na základe interného výberového konania na postup do inej kategórie preukázali svoju schopnosť zastávať pracovné miesta vyššej kategórie, neželal si, aby táto výhoda presiahla výhodu úradníkov, ktorí od 1. mája 2006 uspeli v certifikačnom postupe.

V súlade s článkom 7 prílohy XIII služobného poriadku a pri neexistencii výslovných protichodných ustanovení v tejto prílohe preto musí byť plat úradníkov, ktorí sú vymenovaní na základe článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku, vypočítaný tak ako plat úradníkov prijatých pred 1. májom 2004 s uplatnením multiplikačného faktora.

(pozri body 103 – 113)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 11. mája 2011, Caminiti/Komisia, F‑71/09, bod 46

7.      Právo zamestnancov toho istého zamestnávateľa, ktorí vykonávajú prácu rovnakej hodnoty, dostávať rovnakú odmenu je iba osobitným vyjadrením všeobecnej zásady rovnosti zaobchádzania, ktorej zabezpečenie dodržiavania je poslaním Súdu pre verejnú službu. Toto právo je totiž uvedené v článku 7 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a v Dohovore č. 111 Medzinárodnej organizácie práce.

Zásada rovnosti zaobchádzania je porušená, pokiaľ sa s dvomi kategóriami osôb, ktorých skutková a právna situácia v zásade nie je rozdielna, zaobchádza rozdielne alebo pokiaľ sa s rozdielnymi situáciami zaobchádza rovnako. Zásada rovnosti zaobchádzania teda vyžaduje, aby sa rozdielne zaobchádzanie uplatňovalo na dve kategórie osôb, ktorých skutková a právna situácie je zásadne rozdielna.

Ak sa porovnajú na jednej strane úradníci, ktorí uspeli v internom výberovom konaní na postup do inej kategórie pred 1. májom 2006 a ktorí boli vymenovaní do vyššej kategórie po 1. máji 2004, a na druhej strane osoby, ktoré po tom, ako uspeli vo verejnom výberovom konaní, boli priamo vymenované do tejto vyššej kategórie, či už boli, alebo neboli v nižšej kategórii, je pravda, že úradníci z tejto druhej skupiny skutočne poberajú základný mesačný plat stanovený v článku 2 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku, pričom sa na nich neuplatňuje žiaden multiplikačný faktor. Keďže totiž článok 7 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku stanovuje uplatnenie multiplikačného faktoru iba na platy úradníkov prijatých pred 1. májom 2004, toto ustanovenie sa na nich nevzťahuje.

Úspech v internom výberovom konaní na postup do inej kategórie úradníkov prvej uvedenej skupiny a úspech vo verejnom výberovom konaní úradníkov druhej uvedenej skupiny však predstavuje objektívny faktor, ktorý odlišuje dve uvedené skupiny úradníkov. Úradníci prvej skupiny už boli úradníkmi za účinnosti starého služobného poriadku a boli úspešní v internom výberovom konaní na postup do inej kategórie. Naproti tomu úradníci druhej skupiny boli prijatí za účinnosti nového služobného poriadku a po tom, ako boli úspešní vo verejnom výberovom konaní.

Práve z tohto dôvodu sa normotvorca Únie v rámci výkonu svojej širokej miery voľnej úvahy rozhodol rozdielne zaobchádzať s dvoma uvedenými skupinami úradníkov. Pokiaľ ide o prvú skupinu, rozhodol sa uprednostniť týchto úradníkov, úspešných uchádzačov interného výberového konania na postup do inej kategórie pred 1. májom 2006, tým, že umožnil ich zaradenie do rovnakej platovej triedy a rovnakého platového stupňa vo vyššej kategórii ako platová trieda a platový stupeň, ktorý mali v nižšej kategórii, ale bez toho, aby toto zaradenie zakladalo okamžité zvýšenie platu. Naproti tomu, pokiaľ ide o úradníkov druhej skupiny, úspešných uchádzačov verejného výberového konania prijatých za účinnosti nového služobného poriadku, normotvorca rozhodol, že keďže sú prijatí do nižších platových tried ako úradníci prijatí za účinnosti starého služobného poriadku na účely obsadenia rovnakých pracovných miest, nebude sa na nich uplatňovať žiaden multiplikačný faktor.

(pozri body 118 – 123)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 18. septembra 2008, Angé Serrano a i./Parlament, T‑47/05, bod 142 a tam citovaná judikatúra

Súd pre verejnú službu: 30. septembra 2010, Torijano Montero/Rada, F‑76/05, bod 67

8.      Ani článok 45a služobného poriadku úradníkov, ani článok 5 prílohy XIII služobného poriadku, ani žiadne iné ustanovenie služobného poriadku nespomína pre prípady postupu do inej kategórie body na povýšenie získané v predchádzajúcej kategórii a a fortiori plat, ktorý sa má uplatniť. Služobný poriadok však stanovuje základné pravidlá právneho režimu, ktorý sa uplatňuje na úradníkov, a v súlade s jeho článkom 110 ods. 1 každá inštitúcia prijme všeobecné vykonávacie ustanovenia služobného poriadku, ktoré môžu stanoviť kritériá vhodné na usmernenie administratívy pri výkone jej diskrečnej právomoci alebo na spresnenie dosahu ustanovení služobného poriadku, ktoré sú nejasné. Na základe článku 110 ods. 1 služobného poriadku tak Komisia prijala všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 45 služobného poriadku, aby zabezpečila vykonávanie postupu na povýšenie.

Okrem toho vymenovanie do vyššej platovej triedy v dôsledku interného výberového konania sa môže prirovnať k povýšeniu, a preto sa uplatňujú pravidlá služobného poriadku týkajúce sa povýšenia vo vlastnom zmysle slova.

Keďže vymenovanie do vyššej platovej triedy v dôsledku interného výberového konania sa môže prirovnať k povýšeniu, tým viac to preto musí platiť pre vymenovanie do vyššej kategórie v dôsledku interného výberového konania na postup do inej kategórie: postup do vyššej kategórie, ktorý znamená výkon odlišných úloh, predstavuje povýšenie a treba uplatňovať pravidlá týkajúce sa povýšenia.

Nezrušenie bodov získaných úradníkom vymenovaným do vyššej kategórie na základe článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku by malo za následok uľahčenie jeho povýšenia predovšetkým na základe bodov získaných v jeho predchádzajúcej kategórii, čo by bolo v rozpore s článkom 45 služobného poriadku, podľa ktorého sa porovnanie zásluh úradníka na účely jeho povýšenia musí vykonať vo vzťahu k jeho kolegom v rovnakej platovej triede. Z tohto článku služobného poriadku totiž jednoznačne vyplýva, že administratíva musí pri hodnotení porovnateľných zásluh úradníkov spôsobilých na povýšenie rovnakej platovej triedy zohľadniť body na povýšenie, ktoré títo úradníci získali v danej platovej triede. Body získané úradníkom pred jeho postupom do inej kategórie zodpovedajú zásluhám preukázaným na pracovnom mieste nižšej kategórie a pri výkone odlišného typu úloh. Tieto body teda slúžili na povýšenie do ďalšej platovej triedy v nižšej kategórii a nemôžu slúžiť na povýšenie do ďalšej platovej triedy vo vyššej kategórii, v ktorej dotknutá osoba ešte nepreukázala svoje zásluhy.

V takom prípade by zachovanie získaných bodov malo za následok, že úradníkovi zaradenému na základe článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku v nadväznosti na postup do inej kategórie by sa umožnilo získať príležitosť na rýchlejšie povýšenie ako jeho kolegom v rovnakej platovej triede, ktorí vstúpili do vyššej kategórie na základe článku 45 služobného poriadku, čo by bolo v rozpore tak s článkom 5 ods. 5 služobného poriadku, pokiaľ ide o podmienky služobného postupu, ako aj so zásadou rovnosti zaobchádzania, ktorá implikuje, že všetci úradníci v rovnakej platovej triede majú s rovnakými zásluhami rovnakú príležitosť byť povýšení do vyššej platovej triedy.

Získané body na povýšenie preto musia byť zrušené, ak je úradník vymenovaný do vyššej kategórie na základe článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku.

(pozri body 141 – 143, 146, 147 a 149)

Odkaz:

Súdny dvor: 13. decembra 1984, Vlachos/Súdny dvor, 20/83 a 21/83, body 22 až 24

Súd prvého stupňa: 20. novembra 2007, Ianniello/Komisia, T‑308/04, bod 38

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2007, Da Silva/Komisia, F‑21/06, bod 75