Language of document :

Talan väckt den 10 mars 2006 - Ider m.fl. mot kommissionen

(mål F-25/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Béatrice Ider med flera (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall:

Ogiltigförklara det beslut som antogs av myndigheten med befogenhet att ingå avtal och kontrakt om anställning (anställningsmyndigheten) den 21 november 2005, i vilket sökandenas klagomål av den 26 juli 2006 avslogs. Klagomålen avsåg de administrativa beslut i vilka sökandenas klassificering och lön fastställdes samt artikel 8 i kommissionsledamöternas kollegiums beslut av den 27 april 2005, vilket innehåller allmänna genomförandebestämmelser beträffande övergångsåtgärder för personer som anställts av byrån för infrastruktur i Bryssel för att tjänstgöra vid dag- och fritidshem i Bryssel, och bilagorna I och II till detta beslut.

Om nödvändigt även ogiltigförklara de beslut mot vilka de ovannämnda klagomålen riktades.

Förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena, vilka för närvarande är kontraktsanställda vid dag- och fritidshem i Bryssel, utförde samma arbetsuppgifter redan innan de tillsattes, på grundval av anställningsavtal vilka hade ingåtts i enlighet med belgisk rätt. Sökandena har invänt mot den klassificering och lön som svaranden fastställde när sökandena tillsattes som kontraktsanställda.

Sökandena har för det första gjort gällande att de, enligt samförståndsavtalet som ingicks den 22 januari 2002 mellan kommissionen och ombuden för personal vid dag- och fritidshem med stöd av belgisk rätt, borde ha getts en förmånligare klassificering. Klassificeringen i personalgrupp I, grad 1, utgör nämligen en uppenbar felbedömning och ett åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen eftersom sökandena trots ansenlig tjänstetid ansågs vara nybörjare helt utan yrkeserfarenhet.

Sökandena har för det andra gjort gällande att artikel 2.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda, det ovannämnda samförståndsavtalet, icke-diskrimineringsprincipen och allmänna principer om social trygghet har åsidosatts. Sökandena har särskilt gjort gällande att kommissionen vid beräkningen av sökandenas garanterade lön inte borde ha beaktat barnbidrag.

____________