Language of document :

10. märtsil 2006 esitatud hagi - Bertolete versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-26/06)

(Kohtumenetluse keel: prantsuse)

Pooled

Hageja: Marli Bertolete ja teised (esindaja: L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada teenistuslepingute sõlmimiseks pädeva asutuse 21. novembri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hagejate 26. juuli 2005. aasta vaided, mis on suunatud haldusotsuste vastu, millega otsustati vastavalt igale hagejale antud palgaaste ja põhipalk, ning millega vaidlustatakse komisjoni liikmete 27. aprilli 2005. aasta otsuse artikkel 7, millega kehtestatakse "Brüsseli infrastruktuuriameti Brüsseli lasteaedade ja -päevakodude töötajate suhtes kohaldatavate ajutiste meetmete üldised rakendussätted" ning selle otsuse lisad I ja II;

vajaduse piires tühistada otsused, mille vastu olid esitatud eelnimetatud vaided;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad, hetkel Brüsseli lasteaedade ja -päevakodude lepingulised töötajad, täitsid asjaomaseid kohustusi vastavalt töölepingutele, mida reguleerib Belgia õigus juba enne nende isikute tööle nimetamist. Hagejad vaidlustavad kostja poolt neile kui lepinguliste töötajatele määratud palgaastme ja põhipalga.

Esimeses väites märgivad hagejad, et "Brüsseli infrastruktuuriameti Brüsseli lasteaedade ja -päevakodude töötajate suhtes kohaldatavate ajutiste meetmete üldiste rakendussätete" ning teiste komisjoni lepingulisi töötajaid käsitlevate sätete kohaselt oleks nende kvalifikatsiooni ja teenistusstaaži arvestades pidanud neile määratama palgaaste II asemel palgaaste III.

Teises väites vaidlustavad hagejad asjaolu, et neile ei ole määratud "Brüsseli infrastruktuuriameti Brüsseli lasteaedade ja -päevakodude töötajate suhtes kohaldatavate ajutiste meetmete üldiste rakendussätete" artiklis 6 ette nähtud miinimumpalka.

Kolmandas väites tuginevad hagejad Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 lõike 2, 22. jaanuaril 2002 komisjoni ja lasteaedade ning -päevakodude töötajate delegatsiooni vahel sõlmitud ning Belgia õiguse kohaselt lepingu jõuga kokkuleppeprotokolli, mittediskrimineerimise põhimõtte ning sotsiaalkindlustuse üldiste printsiipide rikkumisele. Eelkõige ei oleks hagejate põhipalga arvestamisel tohtinud arvesse võtta peretoetusi.

____________