Language of document :

Kanne 10.3.2006 - Bertolete ym. v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-26/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Marli Bertolete ynnä muut (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 21.11.2005 tekemä se päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajien 26.7.2005 esittämät valitukset, jotka koskevat hallinnollisia päätöksiä, joissa vahvistettiin jokaisen kantajan palkkaluokka ja palkkataso sekä palkan määrä, ja komission jäsenten kollegion 27.4.2005 tekemän sen päätöksen 7 artiklaa, johon sisältyvät "Yleiset täytäntöönpanosäännökset, jotka koskevat siirtymätoimenpiteitä, joita sovelletaan Brysselin päivähoitopalveluissa työskenteleviin Brysselin infrastruktuuritoimiston palveluksessa oleviin toimihenkilöihin" (yleiset täytäntöönpanosäännökset), ja tämän päätöksen liitettä I ja II

siltä osin kuin on tarpeellista, myös ne päätökset on kumottava, joita edellä mainitut valitukset koskivat

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat, jotka ovat tällä hetkellä Brysselin päivähoitopalveluiden toimintaan sijoitettuja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, hoitivat näitä samoja tehtäviä jo ennen nimittämistään Belgian lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien työsopimusten nojalla. Kantajat riitauttavat palkkaluokkiensa ja palkkatasojensa vahvistamisen sekä palkkojensa määrän, jotka vastaaja vahvisti, kun kantajat nimitettiin sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi.

Kanteensa ensimmäisessä oikeudellisessa perusteessa kantajat väittävät, että ottaen huomioon heidän tehtävänimikkeensä ja virkaikänsä, yleisten täytäntöönpanosäännösten ja muiden komission sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevien säännösten mukaisesti heidän tehtäväryhmäkseen olisi pitänyt vahvistaa tehtäväryhmä III, eikä tehtäväryhmää II.

Toisessa oikeudellisessa perusteessa kantajat väittävä muun muassa, että heille ei makseta yleisten täytäntöönpanosäännösten 6 artiklassa säädettyä vähimmäispalkkausta.

Kolmannessa oikeudellisessa perusteessaan kantajat väittävät, että muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan 2 kohtaa ja komission ja päivähoitopalveluiden Belgian lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvan henkilöstön edustajien välillä 22.1.2002 tehtyä sopimuspöytäkirjaa on rikottu ja että syrjintäkiellon periaatetta ja sosiaaliturvaa koskevia yleisiä periaatteita on loukattu. Täsmällisemmin kantajille taattavaa palkkausta koskevassa laskutoimituksessa ei olisi pitänyt ottaa huomioon perheavustuksia.

____________