Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2006 r. - Bertolete i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-26/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marli Bertolete i inni [przedstawiciel: L. Vogel, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę z dnia 21 listopada 2005 r., na podstawie której oddalono zażalenia skarżących z dnia 26 lipca 2005 r. na decyzje administracyjne ustalające zaszeregowanie i wynagrodzenie każdej ze skarżących oraz na art. 7 decyzji wydanej przez kolegium komisarzy w dniu 27 kwietnia 2005 r., który zawiera "Ogólne przepisy wykonawcze dotyczące przepisów przejściowych stosujących się do pracowników zatrudnionych przez Urząd Infrastruktury Brukseli w żłobkach i świetlic w Brukseli" (DGE), jak również załączników I i II tej decyzji;

o ile zajdzie taka potrzeba, uchylenie decyzji, na które złożono wspomniane wyżej zażalenia;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżące, obecnie pracownicy kontraktowi zatrudnieni w żłobkach i świetlicach Brukseli, wykonywali te same zadania jeszcze przed zatrudnieniem przez Wspólnotę na podstawie umów o pracę regulowanych prawem belgijskim. Skarżące kwestionują ich zaszeregowanie i wynagrodzenie ustalone przez pozwaną przy ich zatrudnieniu w charakterze pracowników kontraktowych.

W pierwszym zarzucie skargi skarżące podnoszą, że na podstawie DGE oraz innych przepisów odnoszących się do pracowników kontraktowych Komisji, powinny były zostać zaszeregowane do grupy funkcyjnej III zamiast do grupy funkcyjnej II, zważywszy na ich tytuł oraz staż pracy.

W drugim zarzucie skarżące podnoszą w szczególności, że nie skorzystały z wynagrodzenia minimalnego przewidzianego w art. 6 DGE.

W trzecim zarzucie skarżące podnoszą naruszenie art. 2 ust. 2 Warunków zatrudnienia innych pracowników (WZIP), protokołu do układu zawartego w dniu 22 stycznia 2002 r. pomiędzy Komisją oraz przedstawicielstwem personelu żłobków i świetlic w ramach umowy prawa belgijskiego, zasady niedyskryminacji, jak również zasad ogólnych z dziedziny zabezpieczenia społecznego. W szczególności, obliczenie wynagrodzenia gwarantowanego skarżących nie powinno było uwzględniać świadczeń rodzinnych.

____________