Language of document :

Žaloba podaná 10. marca 2006 - Lofaro/Komisia

(Vec F-27/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alessandro Lofaro (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J.-L. Laffineur, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 6. júna 2005 predĺžiť o 6 mesiacov skúšobnú dobu žalobcu, rozhodnutie z 28. septembra 2005 o jeho prepustení na konci tejto doby, ako aj správy v súvislosti so skúšobnými dobami, na ktorých boli tieto dve rozhodnutia založené,

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutie orgánu povereného uzatváraním zmluvných vzťahov (OPUZ) z 23. novembra 2005 o zamietnutí sťažnosti žalobcu,

zaviazať žalovanú na zaplatenie žalobcovi, ako nápravu utrpenej ujmy, náhrady škody posúdenej ex aequo et bono vo výške 85 473 eur za majetkovú ujmu a 50 000 eur za morálnu ujmu, s výhradou prípadného zvýšenia alebo zníženia v priebehu konania,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, bývalý dočasný zamestnanec Komisie, bol prijatý do služobného pomeru na obdobie od 16. septembra 2004 do 19. septembra 2009 na základe zmluvy, ktorá stanovovala skúšobnú lehotu v dĺžke šesť mesiacov v súlade s článkom 14 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ). Žalovaná uvedenú zmluvu ukončila po tom, ako bolo prvé hodnotenie negatívne, skúšobná doba predĺžená o šesť mesiacov a druhé hodnotenie takisto negatívne.

Žalobca v žalobe uvádza, že žalovaná sa dopustila zjavných omylov v posúdení. Takisto údajne porušila všeobecné zásady zaručujúce právo na dôstojnosť a obranu a vyjadrila zbytočné pripomienky.

____________