Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 17. martā - Sequeira Wandschneider pret Komisiju

(lieta F-28/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Paulo Sequeira Wandschneider, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - G. Vandersanden un C. Ronzi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja karjeras novērtējuma ziņojumu (KNZ) par atskaites periodu no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim;

vajadzības gadījumā atcelt lēmumu, ar ko noraida prasītāja 2005. gada 5. septembrī iesniegto sūdzību;

piespriest atbildētājai pārskaitīt prasītājam zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par ciesto morālo un materiālo kaitējumu, kas ir novērtēts ex aequo et bono un kas ir papildināts līdz EUR 5000;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Komisijas ierēdnis, kura pienākumos ietilpst vadīt izmeklēšanu par dempinga praksēm, apstrīd sava KNZ par 2004. novērtējuma gadu spēkā esamību.

Savā prasībā viņš norāda, ka hierarhiskā [priekšniecība] viņam piešķīra zemākus punktus nekā viņš ir pelnījis, jo viņš šādas izmeklēšanas laikā atteicās dot priekšroku Kopienu rūpniecības interesēm.

Turpinājumā viņš norāda, ka viņa KNZ sastādīšanas procedūrā netika ievērots Civildienesta noteikumu 43. pants, minētā panta īstenošanas vispārējie noteikumi, novērtējuma vadlīnijas, kā arī Apvienotās padomdevējas komitejas iekšējais regulējums. Atbildētāja arī pārkāpa prasītāja tiesības uz aizstāvēšanos, kā arī viņa tiesības uz efektīvu pārsūdzības procedūru.

Prasītājs uzskata, ka, pirmkārt, viņa KNZ ir kļūdains, jo tajā ir acīmredzamas kļūdas vērtējumā, kā arī tam trūkst pamatojuma, un, otrkārt, ka atbildētāja pārkāpa pienākumu sniegt padomu un labas pārvaldības pienākumu.

Visbeidzot, prasītājs izvirza pilnvaru nepareizu izmantošanu, jo viņa novērtējums nepietiekamā līmenī ir tikai līdzeklis, lai mēģinātu izslēgt viņu no izmeklētāja amata.

____________