Language of document :

Beroep ingesteld op 17 maart 2006 - Sequeira Wandschneider tegen Commissie

(Zaak F-28/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Paulo Sequeira Wandschneider (Brussel, België) (vertegenwoordigers: G. Vandersanden en C. Ronzi, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport (LOR) voor de referentieperiode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 nietig te verklaren;

voor zoveel nodig, het besluit tot afwijzing van zijn klacht van 5 september 2005 nietig te verklaren;

verweerster te veroordelen tot vergoeding van de geleden materiële en morele schade die ex aequo et bono wordt geraamd op 5 000 EUR, onder voorbehoud van vermeerdering in de loop van het geding;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, een ambtenaar van de Commissie die met name dumpingpraktijken onderzoekt, betwist de geldigheid van zijn LOR voor de beoordelingsronde 2004.

In zijn verzoekschrift stelt hij dat zijn meerderen hem een lager cijfer hebben gegeven dan hem toekwam, omdat hij in zijn onderzoeken heeft geweigerd voorrang te geven aan de belangen van de industrie van de Gemeenschap.

Vervolgens betoogt hij dat de procedure voor de opstelling van zijn LOR in strijd was met artikel 43 van het Ambtenarenstatuut, de algemene uitvoeringsbepalingen van dat artikel, de beoordelingsgids en het reglement van orde van het paritair beoordelingscomité. Verweerster heeft aldus zijn rechten van de verdediging geschonden, alsmede zijn recht op een doeltreffende beroepsmogelijkheid.

Verzoeker meent dat zijn LOR kennelijke beoordelingsfouten vertoont en gebrekkig is gemotiveerd, en dat verweerster de zorgplicht en het beginsel van behoorlijk bestuur heeft geschonden.

Ten slotte stelt verzoeker misbruik van bevoegdheid, nu zijn beoordeling "onbevredigend" slechts een middel is om hem te verwijderen uit zijn ambt van onderzoeker.

____________