Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 5. júla 2007 - Bertolete a i./Komisia

(vec F-26/06)1

(Zamestnanecká žaloba - Zmluvní zamestnanci - Zaradenie a plat - Úrad "Infraštruktúra a Logistika" v Bruseli (OIB) - Vychovávateľky v zariadeniach starostlivosti o deti - Bývalí zamestnanci podľa Belgického práva - Zmena uplatniteľného režimu - Rovnaké zaobchádzanie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert) a i. (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a L. Lozano Palacios. splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie o zamietnutí námietok, ktoré žalobcovia podali proti rozhodnutiam o ich zaradení a plate ako zmluvných zamestnancov

Výrok rozsudku

1.    Zrušujú sa rozhodnutia, ktorými Komisia Európskych spoločenstiev stanovila žalobcom plat na základe zmlúv zmluvných zamestnancov podpísaných v apríli 2005.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli žalobcom.

4.    Žalobcovia znášajú polovicu vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 108, 6.5.2006, s. 34.