Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Tredje Afdeling) den 24. maj 2007 - Lofaro mod Kommissionen

(Forenede sager F-27/06 og F-75/06) 1

(Tjenestemænd - midlertidigt ansat - forlængelse af prøvetiden - afskedigelse efter prøvetiden - bebyrdende retsakter - klagefrist - afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgien) (ved avocat J.-L. Laffineur)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Curral og K. Herrmann, som befuldmægtigede, bistået i sag F-27/06 af avocat F. Longfils)

Sagernes genstand

I sag F-27/06

Dels annullation af Kommissionens afgørelse om at forlænge sagsøgerens prøvetid og afslutte kontrakten ved udløbet af prøvetiden, dels et erstatningskrav.

I sag F-75/06

Dels annullation af Kommissionens afgørelse af 28. september 2005 om at afskedige sagsøgeren ved udløbet af prøvetiden og af den udtalelse ved prøvetidens udløb, som afgørelsen var baseret på, dels et erstatningskrav.

Konklusion

Sagerne afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - Sag F-27/06: EUT C 208 af 6.5.2006, s. 35, og sag F-75/06: EUT C 212 af 2.9.2006, s. 48.