Language of document : ECLI:EU:F:2007:228

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 13. decembrī

Lieta F‑28/06

Paulo Sequeira Wandschneider

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Novērtēšana – Karjeras attīstības ziņojums – 2004. gada novērtējums – Prasība atcelt tiesību aktu – Pamatojums – Acīmredzama kļūda vērtējumā

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Sequeira Wandschneider lūdz atcelt viņa karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim un piespriest Komisijai viņam samaksāt summu EUR 5000 apmērā par viņam nodarītajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu karjeras attīstības ziņojuma par 2004. gadu dēļ

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Apstiprinātāja iejaukšanās novērtēšanas procedūrā

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

2.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Pieņemšana – Dažādi novērtētāji vienā novērtēšanas periodā

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

3.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Apvienotās novērtējuma komitejas sastāvs

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

4.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Apelācijas novērtētāja loma

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

5.      Ierēdņi – Novērtējums – Tiesību uz aizstāvību ievērošana

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

6.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Nepieciešamā saskaņotība starp aprakstošajiem komentāriem un skaitļos izteikto vērtējumu

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

7.      Ierēdņi – Tiesības un pienākumi – Vārda brīvība – Novērtējuma gads – Ierobežojumi

(Civildienesta noteikumu 12. un 21. pants)

1.      No Komisijas pieņemto Vispārīgo Civildienesta noteikumu 43. panta īstenošanas noteikumu 2. panta 3. punkta, kurā ir noteikts, ka apstiprinātājs līdzparaksta novērtētāja sākotnēji pieņemto karjeras attīstības ziņojumu, un no minēto Vispārīgo īstenošanas noteikumu 8. panta 8. punkta pirmās daļas, kurā ir paredzēts, ka novērtētājs un apstiprinātājs šo ziņojumu pabeidz, izriet, ka apstiprinātājs ir uzskatāms par novērtētāju šī jēdziena pilnā izpratnē. Tādēļ apstāklis, ka informātikas sistēmā ir minēts, ka apstiprinātājs ir pabeidzis novērtēšanu, nevar būt pamats secinājumam, ka novērtētājs savus uzdevumus ir nodevis apstiprinātājam.

(skat. 43. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 25. oktobris, T‑43/04 Fardoom un Reinard/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑329. un II‑1465. lpp., 64. punkts.

2.      No Komisijas pieņemto Vispārīgo Civildienesta noteikumu 43. panta īstenošanas noteikumu 1. panta 1. un 2. punkta un 4. panta 1. un 2. punkta izriet, ka karjeras attīstības ziņojuma mērķis ir visa novērtēšanas posma laikā novērtēt ierēdņa sniegumu, spējas un uzvedību dienestā. Tādēļ novērtētāja pienākums, ņemot vērā iepriekš noteiktus mērķus, ir novērtēt šī ierēdņa veikto darbu visā novērtēšanas periodā, pat ja attiecīgajā laika periodā viņš nav bijis ierēdņa priekšnieks. Līdz ar to vienkāršotā ziņojuma mērķis ir sniegt novērtētājam vajadzīgo informāciju, lai izvērtētu pienākumus, kurus novērtējamais ierēdnis izpildījis šajā konkrētajā novērtēšanas perioda posmā. Tātad apstāklis, ka otrais novērtētājs ir pārņēmis pirmā novērtētāja vērtējumus par šo pašu novērtējuma periodu, nav pierādījums tam, ka viņš nav veicis attiecīgā ierēdņa novērtēšanu.

(skat. 49. punktu)

3.      Fakts, ka apvienotās novērtējuma komitejas sapulcē, kurā tiek izskatīta ierēdņa sūdzība par viņa karjeras attīstības ziņojumu, piedalās loceklis, ar kuru minētajam ierēdnim iepriekš ir bijuši konflikti, nevar procedūru šajā komitejā padarīt par spēkā neesošu, jo šis loceklis, kas ir tikai aizvietojošais šīs komitejas dalībnieks, nav piedalījies balsošanā un nekas nenorāda, ka ar savu klātbūtni vien viņš varētu būt ietekmējis šo balsojumu.

(skat. 59.–61. punktu)

4.      No Komisijas pieņemto Vispārīgo Civildienesta noteikumu 43. panta īstenošanas noteikumu 9. panta 7. punkta otrās daļas izriet, ka apelācijas novērtētāja lomu nedrīkst jaukt ar novērtētāja vai apstiprinātāja lomu un ka apelācijas novērtētājs tādējādi gadījumā, kad apvienotā novērtējuma komiteja viņam nav sniegusi ieteikumus, var tikai pieņemt galīgo karjeras attīstības ziņojumu, savu lēmumu sīki nepamatojot.

(skat. 78. punktu)

5.      Tiesību uz aizstāvību ievērošana jebkādā procedūrā pret personu, kuras rezultātā var tikt pieņemts tai nelabvēlīgs akts, ir Kopienu tiesību pamatprincips. Saskaņā ar šo principu attiecīgajai personai ir jābūt faktiskai iespējai paust savu viedokli par faktiem, kuri var tikt vērsti pret viņu pieņemamajā aktā. Šis mērķis tiek sasniegts it īpaši ar Komisijas pieņemto Vispārīgo Civildienesta noteikumu 43. panta īstenošanas noteikumu normām, kuru mērķis ir nodrošināt sacīkstes principa ievērošanu visas ierēdņu novērtēšanas procedūras ietvaros. Prasītājs, kuram ir bijusi iespēja paust savus iebildumus jebkurā šīs procedūras stadijā, nevar norādīt uz savu tiesību uz aizstāvību pārkāpumu.

(skat. 87.–90. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1986. gada 10. jūlijs, 234/84 Beļģija/Komisija, Recueil, 2263. lpp., 27. punkts; 2000. gada 5. oktobris, C‑288/96 Vācija/Komisija, Recueil, I‑8237. lpp., 99. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 8. marts, T‑277/03 Vlachaki/Komisija, Krājums, I‑A‑57. un II‑243. lpp., 64. punkts.

6.      Pieņemot karjeras attīstības ziņojumus, aprakstošiem komentāriem šādā ziņojumā ir jāpamato skaitļos izteiktais vērtējums. Šie aprakstošie komentāri ir pamatā vērtējuma pieņemšanai, kas tiek izteikts skaitļos, un ļauj ierēdnim saprast iegūto punktu skaitu. Līdz ar to šādā ziņojumā aprakstošajiem komentāriem jāatbilst skaitļos izteiktajam novērtējumam. Ņemot vērtētājiem piešķirto ļoti plašo rīcības brīvību, vērtējot to personu darbu, kuras tiem ir jānovērtē, iespējamās pretrunas karjeras attīstības ziņojumā pamats tā atcelšanai var būt tikai tad, ja tās ir acīmredzamas.

(skat. 109. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 25. oktobris, T‑173/04 Carius/Komisija, Krājums, I‑A‑2‑243. un II‑A‑2‑1269. lpp., 106. punkts.

7.      Lai gan vārda brīvība ir pamata brīvība, kas ir Kopienu ierēdņiem, šāda brīvība nevar pamatot to, ka ierēdnis attiecībā pret saviem priekšniekiem izteiktu nepamatotus apgalvojumus, kas var diskreditēt pēdējo minēto godu un cieņu.

(skat. 143. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1989. gada 13. decembris, C‑100/88 Oyowe un Traore/Komisija, Recueil, 4285. lpp., 16. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 26. novembris, T‑146/89 Williams/Revīzijas palāta, Recueil, II‑1293. lpp., 72. un 76. punkts.