Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-19/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji o obliczeniu dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury nabytych przed rozpoczęciem służby na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 2 lipca 2012 r. o obliczeniu dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji;w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia z dnia 7 grudnia 2012 r. zmierzającego do zastosowania ogólnych przepisów wykonawczych i współczynników aktuarialnych obowiązujących w chwili złożenia wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych; obciążenie Komisji kosztami postępowania.