Language of document :

Žaloba podaná dne 15. února 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-17/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: A. Salerno, B. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komise

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise o zamítnutí žádosti o přijetí žalobkyně podané OIL.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit napadené rozhodnutí;

uložit žalované náhradu majetkové újmy způsobené žalobkyni ve výši odpovídající rozdílu mezi platem odpovídajícím funkční skupině III a platem, který nadále pobírala jako smluvní zaměstnankyně funkční skupiny II, a to od října 2011 do okamžiku, kdy bude přijata do funkční skupiny III, zvýšenému o příslušné úroky ode dne splatnosti každého měsíčního platu do dne jeho skutečného zaplacení; uložit žalované náhradu veškerých nákladů řízení.