Language of document : ECLI:EU:F:2014:92

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(kolmas jaosto)

14 päivänä toukokuuta 2014

Asia F‑17/13

Patricia Cocco

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Palvelukseen ottaminen – Kiinnostuksenilmaisupyyntö EPSO/CAST/02/2010

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Patricia Cocco vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission 25.4.2012 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa tulla otetuksi palvelukseen tehtäväryhmän III sopimussuhteisena toimihenkilönä, ja korvaamaan hänelle aiheutuneen vahingon.

Ratkaisu:      Euroopan komission 25.4.2012 tekemä päätös, jolla kieltäydytään ottamasta Patricia Coccoa palvelukseen tehtäväryhmän III sopimussuhteisena toimihenkilönä, kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Patricia Coccolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Työkokemuksen huomioon ottaminen – Työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen harkintavalta – Unionin säädösten tulkinta – Rajat

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 2 kohdan b alakohta)

Hallinnolla on laaja harkintavalta sen määrittämistä varten, voidaanko hakijan aikaisempi työkokemus ottaa huomioon hänen palvelukseen ottamistaan varten tehtäväryhmän III sopimussuhteisena toimihenkilönä, mutta tätä laajaa harkintavaltaa on käytettävä muun muassa kaikkia sovellettavia säännöksiä noudattaen.

Unionin oikeuden säännöksen tulkitsemista varten on otettava huomioon paitsi sen sanamuoto ja asiayhteys, myös sillä lainsäädännöllä tavoitellut päämäärät, jonka osa säännös on. Kun lainsäätäjä ja hallintoviranomainen käyttävät samassa yleisesti sovellettavassa säännöksessä kahta erillistä termiä, johdonmukaisuuteen ja oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä näillä termeillä ei voida katsoa olevan sama ulottuvuus. Näin on varsinkin silloin, kun yleiskielessä näillä termeillä on eri merkitykset. Asian laita on juuri näin adjektiivien ”asianmukainen” ja ”vastaava” osalta. Adjektiivi ”asianmukainen” merkitsee yleiskielessä ”määrättyyn käyttöön soveltuvaa”. Adjektiivi ”vastaava” merkitsee sitä vastoin ”samanarvoista”, ja sen merkitys on siis paljon suppeampi.

Tältä osin on huomattava, että muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetään, jos asianomaisella henkilöllä ei ole korkea-asteen koulutuksen suorittamisesta annettua tutkintotodistusta, joko asianmukaista työkokemusta, kun asianomaisella on keskiasteen koulutus, josta on annettu pääsyn korkea-asteen koulutukseen mahdollistava tutkintotodistus, tai, jos näin ei ole, vastaavantasoista ammatillista koulutusta tai työkokemusta.

Tätä säännöstä on näin ollen tulkittava siten, että henkilön, joka on ehdolla tullakseen otetuksi palvelukseen tehtäväryhmän III sopimussuhteisena toimihenkilönä, on voitava esittää kolmen vuoden työkokemus, joka soveltuu avoimeen tehtävään ilman, että työkokemuksen on kuitenkaan vastattava tätä tehtävää.

(ks. 26, 30, 32, 33 ja 37 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 292/82, Merck, 17.11.1983, 12 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑160/08 P, komissio v. Putterie-De-Beukelaer, 8.7.2010, 70 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑6/09, Fares v. komissio, 28.10.2010, 38 ja 39 kohta; asia F‑27/10, Begue ym. v. komissio, 10.3.2011, 40 kohta ja asia F‑158/12, Marques v. komissio, 25.9.2013, 21–23 kohta